Symbol 7R/411-257/2014 NR 29 (8548) STR. 1

Transkrypt

Symbol 7R/411-257/2014 NR 29 (8548) STR. 1
Symbol
7R/411-257/2014
ZAŁĄCZNIK
NR 29 (8548)
STR. 1
ARKUSZ WYCENY
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE OBIEKTU WYCENY
1. Nazwa przedmiotu wyceny
2. Zastosowanie
(uwzględnić czy uniwersalne
czy specjalistyczne, podać
rodzaj operacji tech. w jakiej
branży)
Rębak do drewna
Specjalistyczne – służy do rozdrabniania gałęzi, pni
drzew o średnicy do 250mm
3. Producent
Wallenstein
4. Czy jest tabliczka znamionowa,
w jakim stanie
Tak, stan średni (ślady rdzy)
5. Typ / model
BX92R
5. Nr fabr. / seryjny
0130126
6. Rok wytworzenia
2013 (zakupiony w 2013roku)
7. Opis:
- cechy konstrukcyjne
- parametry eksploatacyjne
- istota operacji technologicznej
- sterowanie
- oprzyrządowanie, osprzęt i
wyposażenie
Dane techniczne:
Brak możliwości ustalenia, urządzenie doczepiane do
ciągnika rolniczego
II. STAN TECHNICZNY OBIEKTU WYCENY
8. Czy obiekt wyceny dał się
Urządzenie nie zostało uruchomione w trakcie oględzin,
uruchomić?
jednostka odłączona od zasilania
9. Czy była przeprowadzona próba Nie, jednostka odłączona od zasilania
pracą?
10. Stan licznika motogodzin, cykli Nie dotyczy
prod., kopii, wydruków itp.
11. Ogólna ocena stanu
Stan ogólny urządzenia średni, stan obudowy jednostki
technicznego
średni, widoczne ślady użytkowania, brak możliwości
sprawdzenia w działaniu i określenia, czy urządzenie jest
sprawne technicznie
Tel./fax (0-22) 839-03-49 / tel. (0-22) 839-08-99, (0-22) 869-07-00
e-mail: [email protected]
Symbol
7R/411-257/2014
ZAŁĄCZNIK
NR 29
12. Autoryzowane przez producenta
biuro sprzedaży i serwis w Polsce
STR. 2
Brak danych
III. SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWYCH WYCENIANEGO OBIEKTU
13. Wartość bazowa nowego
17.887,00 PLN netto (w momencie zakupu)
obiektu CBN
14. Jeżeli istnieją widełkowe
Brak danych
wartości ofertowe na podobne
(parametrycznie) obiekty na
rynku wtórnym COF
15. Ocena popytu
Popyt oceniam, jako ograniczony– wynika to z faktu iż
urządzenie jest niezbyt często oferowane na rynku
wtórnym
16. Ocena nowoczesności i
atrakcyjności
17. Uwagi
Maszyna obecnie oferowana – atrakcyjność maszyny
dość dobra – z zaznaczeniem uwag jak w punkcie 15.
Brak możliwości określenia danych technicznych
17. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWYCH netto:
W wyniku dokonanej analizy wyników wizji lokalnej i aktualnej sytuacji na rynku wtórnym,
wartość rynkowa rębaka - producent Wallenstein, o numerze seryjnym 0130126 oszacowano
jako:
- w warunkach sprzedaży powolnej:
WRP = 12.000,00 zł
słownie złotych: dwanaście tysięcy
Opracował: mgr inż. Wojciech Modliborek
DYREKTOR OŚRODKA:
mgr Jolanta Marciniak
Data: 03.12.2014
Data:
Podpis:
Podpis:
Tel./fax (0-22) 839-03-49 / tel. (0-22) 839-08-99, (0-22) 869-07-00
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty