Materiały do etapu I

Transkrypt

Materiały do etapu I
Materiały dla nauczyciela
Tekst do pisania ze słuchu:
Ortografia pełna jest niespodzianek.
Niemal w kaŜdym polskim wyrazie czyhają pułapki.
Mogą one sprawiać sporo kłopotu tym,
którzy nie garną się do nauki i unikają ksiąŜek.
My jednak naleŜymy do grona wielbicieli słowników ortograficznych
i zasad w nich ukrytych.
Jesteśmy jak hodowcy kaktusów,
którzy kochają i podziwiają swoje rośliny,
mimo iŜ nieraz nadziali się na ich kolce.
Nasze kaktusy to wyrazy,
na przykład gŜegŜółka czy Ŝaglówka.
Proponujemy, by podczas dyktanda zachować następujące zasady:
•
•
•
Przed przystąpieniem do dyktowania, naleŜy odczytać cały tekst.
KaŜde kolejne zdanie, trzeba najpierw przeczytać w całości.
Dyktowany jednorazowo fragment, naleŜy ograniczyć do jednego wersu.
Zasady oceniania dyktanda
Za popełnione błędy, odejmowane są punkty od określonej w teście maksymalnej liczby
punktów, wg zasady:
• błąd I stopnia – 1 punkt, (rz – Ŝ, ó – u, h – ch, „nie” z czasownikami, pisownia
wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu),
• błąd II stopnia – ½ punktu, (wszystkie inne błędy, np.: ą, ę, zmiękczenia,
opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcenie
końcówek wyrazów, pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami,
przysłówkami),
• błąd III stopnia – ¼ punktu, (błędy interpunkcyjne).
Zasady oceniania pozostałych zadań
Poprawnie wykonane zadania premiowane są punktami, których maksymalna ilość określona
jest w teście.
• Za poprawne uzupełnienie luki lub napisanie wyrazu z jedną trudnością ortograficzną,
uczeń zdobywa 1 punkt.
• Za poprawne napisanie wyrazu z dwiema trudnościami, otrzymuje 2 punkty, (np.:
hrabina – 1 pkt, Helena – 2 pkt,).
• Za błędy w pisowni lub brak wpisu, uczeń otrzymuje 0 punktów.
Punkty uzyskane za wszystkie zadania i dyktando sumuje się.