Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie wzięło udział w

Transkrypt

Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie wzięło udział w
Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie wzięło udział w nowatorskim
przedsięwzięciu jakim jest projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” . Jest to nowy, ogólnopolski,
systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jednym z najważniejszych z najważniejszych celów projektu jest
wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski
nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w
zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych– uczniów,
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły”–
pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty.
We wspomnianym projekcie nasze gimnazjum reprezentowali rodzice,
nauczyciele i uczniowie.
Listopadowe szkolenie w 2014 roku w Stargardzie Szczecińskim był
pierwszym bardzo ważnym dla nas etapem, podczas którego przedstawiciele naszej
szkoły zdobywali wiedzę i uczyli się jak taki program współpracy stworzyć.
Kolejne warsztaty pomogły nam stworzyć, a następnie zweryfikować i
udoskonalić opracowany program.
Czego dowiedzieliśmy się po pierwszym szkoleniu:
• jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy;
• jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i
rodzicami;
• w jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie samorząd uczniowski i
rady rodziców;
• w jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego,
oferta zajęć pozalekcyjnych; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów);
• w jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, żeby współpraca była konstruktywna i
przyjazna.
Po szkoleniach rozpoczęliśmy analizę stanu współpracy w naszej szkole. Każda z grup U-N-R
przygotowała debatę na ten temat.
Debaty ukierunkowane była na pytania:
a. Jaka jest nasza szkoła?
b. Jak wygląda współpraca w szkole ?
c. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
d. Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
e. Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?
Warsztat I
Warsztat I był spotkaniem , które miało na celu pokazać rodzicom , uczniom i nauczycielom jak
ważna jest praca zintegrowana. Zaprezentowane zostały wyniki debat nauczycieli, uczniów oraz
rodziców.
Warsztat II
Był on poświęcony ewaluacji wprowadzonego wspólnego działania, planowaniu kolejnych oraz
opracowaniu Programu Współpracy - tworzenia ram dokumentu, zasad współpracy, celu programu,
obszarów planowanej współpracy i działań, jakie w poszczególnych obszarach chcemy realizować.
Efektem udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców jest opracowanie
Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania,
po zakończeniu udziału szkoły w projekcie. Szkolny Program Aktywnej Współpracy w naszej
szkole będzie obejmował wybrane wspólnie przez całą szóstkę zadanie polegające na doskonaleniu
naszego znanego przedsięwzięcia „Kiermasz Bożonarodzeniowy” odbywający się w grudniu
każdego roku.