Pobierz plik - Polski Związek Szermierczy

Transkrypt

Pobierz plik - Polski Związek Szermierczy
POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-629 Warszawa ul. Oleandrów 6
tel. (00 48 22) 828-58-06
e-mail – [email protected]
tel/fax. (00 48 22) 827-28-25
www.pzszerm.pl
__________________________________________________________________
L. dz. 708 /2010
Warszawa dn. 14.06.2010
<wg rozdzielnika>
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług przewozu osób w latach 2010 – 2011
na rzecz Polskiego Związku Szermierczego” wg kodów CPV 60.11.20.00-6 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.
W związku z prowadzonym postępowaniem na „Świadczenie usług przewozu osób w latach 2010 –
2011 na rzecz Polskiego Związku Szermierczego”, Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia
wybrano: Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Spółka Jawna,
ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg, która zaoferowała kwotę brutto za wykonanie zamówienia w wysokości:
293.180,00 zł. (po dokonaniu poprawy omyłek rachunkowych). Najkorzystniejsza oferta została wybrana,
ponieważ spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz była najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert.
Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1, iż w postępowaniu n/w Wykonawcy złożyli oferty,
w terminie składania ofert, które po spełnieniu warunków SIWZ uzyskały następujące oceny:
Nr
oferty
1
2
3
4
Nazwa Wykonawcy
Prywatna Komunikacja Samochodowa “P.K.S. GABO”
ul. W. Witosa 6/8, 07-200 Wyszków
Płońsk Express, Artur Derebecki,
ul. Słoneczna 2, 09-100 Płońsk
Przewozy Autokarowe „Lipnicki”
Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Spółka Jawna,
ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg
Go West – „Na Zachód” , Grzegorz Wasylkowski,
ul. Potocka 4/66, 01-652 Warszaw
Punkty
9,13 pkt
9,79 pkt
10,00 pkt
9,29 pkt
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy tj.: może być zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
„W przyszłym pokoleniu znajdą się pracownicy umysłowi będący równocześnie miłośnikami sportu.
Czyż nie widzimy ich już wśród szermierzy?”
Pierre de Coubertin, 1906