INFORMACJA_trening interpersonalny_I kw

Transkrypt

INFORMACJA_trening interpersonalny_I kw
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenia dla osób spoza
społeczności akademickiej w ramach projektu „Edukacja – Regiony – Regionalizacja: Program rozwoju Wydziału
Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego”, w ramach Priorytetu IV:
„Szkolnictwo wyŜsze i nauka”, Poddziałania 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do wzięcia udziału w szkoleniu
TRENING INTERPERSONANY /
KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
I kwartał 2010 roku
I dzień, godz. 10.00 – 17.00; II dzień, godz. 9.00 – 16.00
Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
Cele:
• Wzrost zrozumienia przez uczestników ich wzajemnych relacji i sytuacji grupowych;
• Stwarzanie okazji dla uczestników do wyraŜania osobistych treści dotyczących ich
funkcjonowania w grupie i w Ŝyciu;
• Rozwijanie wzajemnej komunikacji w grupie, obejmującej wymianę informacji
zwrotnych i udzielenie wsparcia;
• Koncentracja na komunikacji dotyczącej Tu i Teraz ;
• Stworzenie okazji dla uczestników do dzielenia się doświadczeniami i wraŜeniami
dotyczących sytuacji grupowych i wzajemnych relacji;
• Zwiększenie zrozumienia uczestników dotyczącego procesów zachodzących
w grupie;
• Nauka posługiwania się językiem uczuć w kontakcie z drugim człowiekiem.
Trening interpersonalny jest procesem, w którym członkowie grupy mogą doświadczyć
swoich reakcji na zachowania innych członków grupy oraz na niedyrektywne zachowanie
trenera. Główna część treningu opiera się na procesie grupowym, jaki zachodzi podczas
dwudniowego spotkania między uczestnikami treningu.
Trening interpersonalny nie jest formą szkolenia lub warsztatu, na którym
przekazywana jest wiedza teoretyczna lub odgrywane są scenki komunikacji
interpersonalnej.
Trening interpersonalny opiera się na pracy z grupą dotyczącej relacji między jej
członkami i komunikacji interpersonalnej skoncentrowanej na procesach grupowych
zachodzących Tu i Teraz (podczas spotkania). Trening interpersonalny opiera się na
5 siłach tworzących dynamikę grupową: zdolność grupy do tworzenia więzi, zdolność grupy
do kontrolowania zachowań, zdolność grupy do wspólnego określenia obrazu rzeczywistości,
zdolność grupy do wzbudzania i łagodzenia uczuć, zdolność do tworzenia układu odniesienia
i porównań osobistych. Członkowie treningu będą mieli moŜliwość „poczucia” etapów
kształtowania się grupy, czyli fazy otwarcia, adaptacji, wchodzenia w role, współpracy
i rozstania.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA
NAJPÓŹNIEJ DO 9 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
NA ADRES: [email protected]
EDUAKCJA
REGIONY
REGIONALIZACJIA
Program Rozwoju
Wydziału Nauk o Wychowaniu w
ramach strategii rozwoju
Uniwersytetu Łódzkiego
www.err.uni.lodz.pl
Biuro realizacji projektu:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
WYDZIAŁ NAUK
O WYCHOWANIU
91 – 408 Łódź,
ul. Pomorska 46/48
+48 42 665 50 24
+48 42 665 50 25
Kierownik projektu:
dr Marek Kulesza
[email protected]
Sekretariat:
Karolina Frąckiewicz
[email protected]
Dział finansowy:
[email protected]
Dział personalny:
Ewa Mlostoń
[email protected]
Monitoring i sprawozdawczość:
Łukasz Kruszewski
[email protected]
Szkolenia:
Marzena Bort-Szczepkowska
Monika Chmielecka
[email protected]
Sekretariat studiów:
[email protected]
LUB FAXEM NA NR (042) 665-50-70
Zamówienia publiczne:
[email protected]
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Ewaluacja:
[email protected]
Z osobami przyjętymi skontaktujemy się drogą telefoniczną lub mailową
i poprosimy o uzupełnienie kwestionariuszy i oświadczeń o przystąpieniu do projektu.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego