zarzadze nie - bip.toszek.pl

Transkrypt

zarzadze nie - bip.toszek.pl
BURMISTRZ TOSZKA
ul. Boles!awa Chrobrego 2
44-180 Toszek
ZARZADZE NIE
Burmistrza Toszka Nr 0050.275.2012
z dnia 3 wrzesnia 2012 roku.
w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2012/2013 .
Dzialaj'tc na podstawie:
• art. 5c ust. 3 i art. 34a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r.
0 systemi e oswiaty
IDz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poin. zm/
• § 10 ust. 1 i 2 zal'tcznika ill 2 do Rozporz'tdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicZIlych
szkol IDz. U. z2001r. Nr61 poz. 624zpoin. zm.!
Zarzlldza
si~,
co
nast~puje:
§1.
Zatwierdzi6 aneks do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku.
Aneks do projektu organizacyjnego stanowi zal'tcznik do zarz'tdzenia.
§ 2.
Wykonanie zarz'tdzenia powierza si« Dyrektorowi Szkoly.
§ 3.
Zarz'tdzenie wchodzi w z-jcie z dniem
podj~cia.
r-~~~"~'::~~"
I
.,• ..
•
]O'l'd
2;>
!c c- . $dM
i
ANEKS
NR 1 Do projektu organizacyjnego Szkoly Podstawowej w Toszku na rok szkolny 2012/2013 () ,
.'
.... / .,
J. .."­
,
l :l
Lp
1.
Wyszczegoln ien ie
Liczba oddzial6w
2. Liczba u czni6w
3 . Li ezba nauczycieli pelnozatrudnion ych (bez
biblioteki, pedagoga szk . i swietJicy)
4. Liezba etat6w w biblioteee
Projekt
organiza­
Zmialla
cyjny
od du.
Ol.09.12r.
19
19
360
361
25
~tX
1
1
Wzrost
Koszt6w
na J tydz.
[j.f
..-c
:;
I
f
C
Q)
5.
Liezba etat6w w swietJiey
2
2
"0
I
~
6. Liezba etat6w pedagoga szkolnego
1
1
7. Liezba nauezyei eli niepelnozatrudnionyeh
3
5
(bez bibL, swietL i ped. szk.)
8. Liezba godzin og6lem
wtym: godz. lekcyjn yeh
godz. zaj \,c wyr6wnawczych
godz. zaj\,c rewalida eyj nyeh
lone zaj \,cia - kola zainteresowai1
Godz. Do dysp. dye KNj2 ust Sa
9. Liczba godzin ponadwymiarowyeh
(bez bi bL i swietL)
JO. Liezba godz. ponadwymiarowyeh:
w swietlicy
w bibliotece
11. Liczba godz.
nauczycieli ni epelnizatrudnionych
V>
~
N
::l
~
Q)
....
~
601 + 4E 595 + 4E
578
15
8
574
15
6
12
12
565
53
115
128
~
~
::l
Vl
..><:
Q)
a
b
N
CJ)
0
~
I
10
10
-
-
28
53
!
u z u pel n i c n i e:
Zmniejszenie liczby godzin 0 6 spowodowanaj est tym iz:
llczennica kl. I, kt6ra miala zaplanowane 2 h zaj"c rewalidacyjnych zostala przyj "ta do
szkoly specjalne;
w jednym Z oddz ial6w przedszkolnych wszystkie dzieci uczestniczyc b<;d'l w zaj'tciach
jyzyka mniej szosci w zwiqzku z czym liczba godzin zajyc dla nauczyciela bydzie 21 (a nie
25 jak zapl anowano w proj ekcie) czyli 0 4 h mniej.
Pani Ba~bam Szpak b<;dzie ko rzystala z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia.
Fllnkcj " w icedyrekto ra w tym czasie b<;dzie pelnic Pani Malgorzata Ogonowska. W
zwiqzku 7 pelnieniem funkeji wicedyrektora Pani Malgorzata O gonowska bydzie miala
II h w k \ I I '1. pozostale godziny w tej klasie reali zowac b<;dz ie Pan Robert Krzeminski .
Lekcj e matematyki za nieobecnq B arbar" Szpak prowadzic b<;dzie Pani Lidi a Badura ­
12 h (umowa na czas okresl ony), i Pan Rufin Cichon 4 h (jako godz. nad li czbowe) .
2. Pani !z,lOela Makuch b<;dzie korzystala z urlopu dla poratowania zdrowia do koilea
grudnia 7. 012 r. Zastypowac jq b<;dz ie Pani Justyna Nowak.
3. Pant [Jorota G rzybek rozwiqzala umow <; 0 prac<;. Na jej miej sce planuj y przyj'lc Paniq
Barba,,; I"iich.
4. W z" i,!.·", i zmianq w przyd zia le czynnosci dl a Pani Ga brieli Kozub, kt6ra b<;dzic
prowa,Jz. 6 nauczania zintegrowane w kl r a, planuj<; zatrudnic Pani,! Danut" Mazur j ako
n altcz:'~ i "ia przyrody w wymiarze 15 h. (umowa na ezas okreslony) Pozostale godziny
pr 7.yrocl v {'wwad zic b<;dq Pani Gabriela Kozub i Pani M algo rzata Blaj sz (j ako godz.
nadl iczbmve ).
Wszysr.v m·.\t c; vc ',~ le 1)osiadajq peIne kwalifikacje do prowadzenia przyd zielonyc h zaj<;c.
I.
Powyzsze Wa' tnk i spowodowal y duze zmiany w przydziale godzin u wi elu nauczycieli
w zwiqzku 7 ,JYO ' r)17 edstawiam je w fomlie tabeli stanow iqcej zalqcznik I do ni niejszego
aneksu .
Ca lkowity k iJ'UX '0 k",\ca. 2012 roku v",ynosi:
Rozdzial81H Ii ; Rozdzial 8(\ II § 4120
§3020
§ 4010
§ 4110
11.200,00
1880,00
304 ,00
1200,00
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 3020
1980,00
321,00
11 00,00
12 .000,00
2