Ruszyła I edycja Programu Aktywizacja i Integracja „PAI”

Transkrypt

Ruszyła I edycja Programu Aktywizacja i Integracja „PAI”
MOPS Dębica
Ruszyła I edycja Programu Aktywizacja i Integracja
„PAI”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i Gmina Miasto Dębica na mocy Porozumień z
Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy, przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i
Integracji ,,PAI’’, którego celem jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy.
PAI – to nowe narzędzie skierowane do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy .
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została
nowa jakość obsługi klientów urzędów pracy, która ma na celu lepsze poznanie potrzeb osób bezrobotnych, a
następnie określenie zakresu form pomocy wymienionych w ustawie w zależności od ich stopnia oddalenia od rynku
pracy.
I edycja programu rozpoczęła się 1 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 31 maja.
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych, dla których w Urzędzie
Pracy został ustalony III profil pomocy, a które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej.
Z beneficjentami Programu zawarte zostały kontrakty socjalne w ramach których uczestniczą oni w cyklicznych
spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wykonują prace porządkowe na terenie miasta Dębica, w
ramach prac społecznie użytecznych.
Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie
u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolność do poruszania się na rynku
pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.
Program „PAI” to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych prac społecznie
użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu
kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie powiatu dębickiego.
1