5. zasada nowości - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Transkrypt

5. zasada nowości - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr inż. Ewa Janeczek
Dydaktyka przedmiotowa
"Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe"
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, tel.: +48 (0)71 320 5108, fax: +48 (0)71 320 5137, email: [email protected]
ZASADY DOTYCZĄCE
MATERIAŁU NAUCZANIA:
• 1. Łącz to, czego uczeń ma
się nauczyć , z tym, co już wie.
• 2. Materiał ustrukturyzowany jest
opanowany szybciej niż materiał
nieustrukturywany.
• 3.
Zasada,
według
której
zorganizowano materiał powinna
odzwierciedlać rodzaj materiału
i rodzaj zmiany psychicznej,
do
jakiej
ma
doprowadzić
nauczanie się tego materiału.
• 4. Optymalny stopień
zorganizowania materiału jest
własnością indywidualną ucznia.
• 5.
Traktuj
dany
materiał
nauczania jako osobną całość,
ale pamiętaj, że jest on częścią
większej całości.
• 6. Nie wprowadzaj wiadomości, o
których nie wiesz, do czego są
potrzebna na lekcji.
• 7. Opracuj „pomysł na lekcję”
integrujący czynności uczniów
z materiałem nauczania.
• 3. Żeby uczyć skutecznie, nie można
mieć kłopotów z dyscypliną.
• 4. Najpewniejsza droga nauczania
prowadzi przez intelekt uczniów.
• 5. Lekcja składa się z ciągu zadań
stawianych
przez
nauczyciela,
od tego jakie one są zależy rodzaj
czynności jakie wykona uczeń.
• 6. Każde zachowanie nauczyciela
wywołuje efekty wychowawcze,
choćby niezamierzone.
• 7. Wszystkie poważne błędy
popełnione w trakcie uczenia się
powinny
być
na
bieżąco
korygowane.
Ponieważ osobowość dobrego
nauczyciela jest kombinacją wielu
cech, w zasadzie niepowtarzalną, nie
należy
naśladować
osobowości
dobrych pedagogów, tylko dążyć do
nadania
swojej
osobowości
pedagogicznej konstrukcji naturalnie
wykorzystującej posiadane zalety,
a tłumiącej wady.
• 8.
ZASADY DOTYCZĄCE
CZYNNOŚCI NAUCZANIA:
NAUCZANIA:
• 1. Nauczyciel kieruje lekcja
i odpowiada za nią. Rola
nauczyciela wobec ucznia jest
kierownicza.
• 2. Najbardziej efektywny jest styl
nauczania ukierunkowany na
wywołanie
uczenia
się
przewidzianych
wiadomości
i umiejętności.
1. ZASADA DONIOSŁOŚCI
Należy oczekiwać, że uczeń
będzie miał motywację do
uczenia się tego, co ma dla
niego doniosłe znaczenia.
2. ZASADA NIEZBĘDNYCH
WARUNKÓW WSTĘPNYCH
Jest bardziej prawdopodobne, że
uczeń nauczy się czegoś
nowego, jeśli spełnia wszystkie
niezbędne warunki wstępne.
3. ZASADA WZORCA
Jest bardziej prawdopodobne,
że uczeń przyswoi sobie nowe
zachowanie, jeśli przedstawi mu
się wzorcowe wykonanie, które
będzie mógł obserwować i
naśladować.
4. ZASADA DOSTĘPNOŚCI
Należy oczekiwać, że uczeń
łatwiej opanuje treści nauczania,
jeśli będzie miał swobodny dostęp
do wszystkich wiadomości
przekazywanych przez
nauczyciela.
5. ZASADA NOWOŚCI
Jest bardziej prawdopodobne,
że uczeń się nauczy, jeśli jego
uwagę przyciągnie względnie
nowe ujęcie materiału.
6. ZASADA AKTYWNEGO
WIĄZANIA TEORII Z PRAKTYKĄ
Jest bardziej prawdopodobne, że
uczeń osiągnie cele kształcenia,
jeśli będzie aktywnie uczestniczył
w odpowiednich zajęciach
praktycznych.
7. ZASADA ROZKŁADANIA
ĆWICZEŃ W CZASIE
Jest bardziej prawdopodobne, że
uczeń osiągnie cele kształcenia,
jeśli ćwiczenia zostaną rozłożone
w czasie.
8. ZASADA WYGASZANIA
Jest bardziej prawdopodobne,
że uczeń nauczy się, jeśli
stosowane ułatwienia będą
stopniowo wycofywane
9. ZASADA PRZYJEMNOŚCI
Jest bardziej prawdopodobne,
że uczeń będzie kontynuował
naukę, jeśli proces kształcenia
przebiega w miłej atmosferze.

Podobne dokumenty