UCHWA £ A Nr XXXlVI 682 105

Transkrypt

UCHWA £ A Nr XXXlVI 682 105
i
RADA MIAS~
KROSNA
38-408 KROSNO;~.
Sta8zic~ 2
UC HW A£ A
Nr XXXlVI 682 105
Rady Miasta Krosna
z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zania w zakresie
budowy Zak³adu Utylizacji Odpadów przy ul. Bia³obrzeskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" i art. 58 ust. 1 ustawy' z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Oz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ;zm. z 2002 r. Oz.U. Nr23, poz.220,
Nr62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806;zm.z2003r.Oz.U.
Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, ~Jr116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759) i art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Oz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz.1851; zm. z 2004 r. Oz.U. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123,
poz.1291, Nr210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703, zm. z 2005 r. Oz.U. Nr 14, poz. 114, Oz.U. Nr 64,
poz. 565)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na zaci¹gniêcie
zobowi¹zania
w zakresie Budowy Zak³adu Utylizacji
Odpadów przy ul. Bia³obrzeskiej do wysokoœci 14.000.000 z³ (s³'ownie: czternaœcie
milionów z³otych) ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie miasta Krosna na 2005 r.
§2
Zobowi¹zanie,
o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochod()w w³asnych Miasta,
przewidzianych
w bud¿ecie na 2006 rok, a w szczególnoœci z wp³ywów z tytu³u udzia³u
w podatku dochodowym
od osób fizycznych.
§3
Wykonanie
uchwa³y powierza
siê Prezydentowi
Miasta Krosna.
§4
Uchwa³a wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia.
P³ZI.'VO
'lCZ¥CY RAri"t
...