Pływanie - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Transkrypt

Pływanie - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Załącznik nr 1
Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
do Księgi Jakości Kształcenia
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów
Wychowanie fizyczne
Ogólnoakademicki
Studia drugiego stopnia
Specjalność Nauczycielsko - Trenerska
Studia stacjonarne
IV
Metodyka i praktyka specjalizacji trenerskiej III Nauki podst. (T/N)
pływanie
Methodology and Practice: Sports trainer III - Specialization in Swimming
Nazwa przedmiotu
Subject Title
Całk.
4
ECTS (pkt.)
Kont.
1,8
Nazwy
przedmiotów
N
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Prakt.
0
Zaliczenie na ocenę
WFMT029-III
Teoria i metodyka pływania; teoria sportu, medycyna wychowania
fizycznego i sportu, fizjologia wysiłku fizycznego, odnowa biologiczna
Zna podstawową aparaturę badawczą wykorzystywaną w szkoleniu
1.
sportowym pływaków
Wiedza
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
2.
Zna zasady i procedury dotyczące przygotowania i realizacji
zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych w pływaniu
3.
Rozróżnia metody ewaluacji procesu wychowania, kształcenia i
doskonalenia umiejętności pływackich
1. Umie opracować program treningu sportowego
Umiejętności
Aktywnie wspólpracuje przy opracowaniu określonych cykli
szkoleniowych pływaków
Ma świadomość poziomu swoich kompetencji oraz doświadczeń
Kompetencje
1.
zawodowych w działaniach kształcących i potrafi selekcjonować
społeczne
informacje i planowania,
opinie.
Cele przedmiotu: uprawnienia do samodzielnego
organizowania, prowadzenia i kontroli
procesu szkolenia sportowego. Prowadzenie zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu
szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.
2.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
35
15
mgr Marcin Wieloch
|
|
|
|
dr Bożena Wojciechowska-Maszkowska, mgr Marcin
65
30
|
Wieloch
Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykład, opis, objaśnienie, dyskusja
Liczba godzin
Organizacja treningu sportowego
1
Cechy biometryczne pływaka. Selekcja do sportu pływackiego
1
Trening wszechstronny, ukierunkowany, specjalny
3
Metody ukierunkowane na kondycję i technikę zawodnika
3
Makro, mezo i mikrocykl szkoleniowy
3
BPS i analiza dokumantacji szkoleniowej
2
Egazmin
2
L. godz. pracy własnej studenta
20
L. godz. kontaktowych w sem.
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
Praca pisemna
efektów kształcenia
15
Sposób realizacji
Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
Zajecia praktyczne: opis, objaśnienie, pokaz
Tematyka zajęć
Metoda analityczny, syntetyczne i mieszane (sposób nauczania i doskonalenia
pływania).
Metody reproduktywne, proaktywne, kreatywne (stopień zaangażaowania
uczestników).
Zadania treningowe o różnym charakterze oddziaływania w cyklu treningowym
(okresy specjalne i BPS)
Liczba godzin
2
3
3
4.
Programowanie objętości treningu w podziale na mikrocykle treningowe
5
5.
Programowanie i kontrola treningu pływackiego w różnych etapach kariery
zawodnika
3
6.
Fizjologia wysiłku fizycznego pływaka. Metody kontroli
2
7.
Programowanie objętości pływaka na lądzie i w wodzie (4 style i specjalizacje)
4
8.
Programowanie metod szkolenia (powtórzeniowa, zmienna, interwałowa, ciągła,
startowa)
5
9.
Zaliczenie praktyczny
3
L. godz. pracy własnej studenta
35
L. godz. kontaktowych w sem.
30
Sposoby sprawdzenia zamierzonych Aktywności na zjęciach seminaryjnych, ocena z ćwiczeń,
identyfikacja błędów, metoda i forma rozwiązania sytuacji
efektów kształcenia
problemowej, zaliczenie praktyczne. Egzamin
Charakteryzuje wzorce zachowań prozdrowotnych oraz
1. wyjaśnia funkcje pływania w profilaktyce zdrowia i patologii
społecznych. K_W12
Zna metody, zasady i środki programowania treningu
Wiedza
2. pływackiego w zależności od wieku, stanu zdrowia, potrzeb,
doświadczeń i sprawności uczestników K_W18
Efekty kształcenia dla
Zna zasady opracowywania programów wychowania
3. fizycznego i treningu zdrowotnego. K_W19
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
Potrafi zaprojektować i zorganizować proces diagnostyczny
kształcenia
oraz wykorzystać aparaturę badawczą, jak również dokonać
Umiejętności
1. analizy statystycznej danych, z wykorzystaniem
podstawowych programów komputerowych. K_U10
Kompetencje
społeczne
Ma świadomość potrzeby konsultacji w środowisku
1. zawodowym i społecznym; potrafi selekcjonować informacje i
opinie. K_K02
Metody dydaktyczne:
1) Podająca: opis, dyskusja, objaśnienie. 2) Problemowa: aktywizujaca - dyskusja. 3) Praktyczna: pokaz,
ćwiczenia
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Obecność, przygotowanie i aktywność na zajęciach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zaliczenie
praktyczne, praca zaliczeniowa i egzamin (50% + 1 prawidłowych odpowiedz).
Literatura podstawowa:
[1] Przepisy FINA i PZP - dotyczące skoków do wody, pływania synchronicznego i piłki wodnej.
[2] Bartkowiak E. Pływanie. Program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa 1997.
[3] Czabański B., Fiłon M. Elementy teorii pływania. Wrocław 2003.
[4] Dybińska E. Uczenie się i nauczanie pływania. Kraków 2009.
[5]
Urantówka J., Wieloch M., Wojciechowska-Maszkowska B.: Nauka Pływania. Atlas Ćwiczeń.
Politechnika Opolska, Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2009.
Literatura uzupełniająca:
[1] Karpiński R. Pływanie. Podstawy techniki. Nauczanie. Katowice 2007.
[2]
Matynia J., Rostakowska E.: Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu pływania. Monografie. Podręczniki.
Skrypty., nr 82, AWF Poznań 1989.
[3] Wiesner W. (1999c). Nauczanie- uczenie się pływać, AWF we Wrocławiu, Wrocław 1999 c
[4] Wiesner W.: Naucz pływać swoje dziecko, AWF we Wrocławiu, Wrocław 1992 a
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)

Podobne dokumenty