Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
2 Spis treści
Spis treści
Kilkawskazóweknapoczątek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ostrzeżenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Parametrytechniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Składzestawu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kilkaradprzedużyciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dalszewskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gotowanienaparze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
GdziepostawićVarMix?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uruchomienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wielofunkcyjnywyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Proceduragotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Spis treści
3
Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Przygotowywanieciasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Najczęstszebłędy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gotowaniewedługprzepisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ustawieniawurządzeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przykładoweustawinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rozwiązywanieproblemów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Regulamin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Serwisgwarancyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Maksymalnailość,byuzyskaćoptymalnyefekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 Kilka wskazówek na początek
Kilka wskazówek na początek
WAŻNE !!!
PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEMNALEŻYZAPOZNAĆSIĘZTREŚCIĄ
PONIŻSZEJINSTRUKCJI.BYCHRONIĆBEZPIECZEŃSTWOIZDROWIE!!!
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych miejscach takich jak:
–kuchniedlapersoneluwfirmach,biurachitp.
–domyimieszkania
–dlagościhoteli,pensjonatówitp.
–wmiejscachtypuBed&Breakfast.
•Urządzenieniejestprzeznaczonedlaosóboobniżonychzdolnościachsensorycznych,fizycznych,umysłowychoraz
osóbnieposiadającychniezbędnejwiedzyidoświadczeniapotrzebnegodoobsługiurządzenia.Obsługaurządzenia
jestmożliwawyłączniepodnadzoremosobyodpowiedzialnejzabezpieczeństwowyżejwymienionych.
•Urządzeniespełnianajwyższenormybezpieczeństwainajwyższewymaganiakulinarne.Spełnia niezbędne wymogi
bezpieczeństwa przestrzegane w państwie w jakim jest sprzedawane, autoryzowany dystrybutor Vaše DEDRA s.r.o..
•Podczasczyszczeniaidługotrwałegonieużywanianależyodłączyćurządzenieodprądu.Uszkodzonykabelmusi
zostaćwymienionyprzezproducenta,autoryzowanyserwislubosobęposiadającąniezbędnekwalifikacje,abyuniknąć
niebezpieczeństwa.
•Urządzeńelektrycznychnienależywyrzucaćrazemzodpadamikomunalnymi.Byproduktzostałprawidłowozutylizowanypowinienbyćoddanydospecjalnegopunktuskładowaniaiutylizacjiodpadówelektrycznych.Prawidłowautylizacjapozwoliodzyskaćcennesurowceipozwoliuniknąćnegatywnegowpływunaśrodowiskonaturalneorazzdrowie
ludzi.Możedotegodoprowadzićniewłaściwautylizacjaodpadów.Wceluuzyskaniadalszychinformacjidotyczących
utylizacjiodpadówelektrycznychnależyskontaktowaćsięzwładzamilokalnymiwtwoimmiejscuzamieszkania,które
skierującięwmiejsceskładowaniaodpadówelektrycznych.
UWAGA !!!
Trzymaj urządzenie z dala od dzieci!!!
Pamiętaj,żeurządzenienagrzewasiępodczasgotowania,jegodotknięciemożeskutkować
poważnymoparzeniem.Informacjadotyczyelementuwykonanegozestalinierdzewnej.Elementyplastikowesąwykonaneztworzywasztucznegoodpornegonawysokietemperatury.
Podczasgotowaniawurządzeniudotykajtylkoelementówwykonanychztworzywasztucznego.Gdyzakończyszgotowaniezurządzeniemumieśćjanapodkładceztworzywabyuniknąć
zniszczeniablatu(dnopojemnikajestgorącepogotowaniu).
Ostrzeżenie 5
Ostrzeżenie
•Nienależyzanurzaćurządzeniaijegosilnikawwodzie,nienależyczyścićsilnikaurządzeniawodą,istniejeryzyko
porażeniaprądemlubzniszczeniaurządzenia.Urządzenieczyśćwilgotnąmiękkąszmatką,uważajbywodaniedostałasiępodobudowęurządzenia.
•Ostrzemieszającejestbardzoostre!Podczasprzenoszenia,wyjmowaniaiinstalacjinależyużywaćochronynaostrze,jestonadołączonadourządzenia.Należyzachowaćszczególnąostrożnośćpodczaspracyurządzenia.Ostrzaw
mieszadlesąszlifowanenanajwyższymstopniuostrości,musząporadzićsobiezziarnamikawyimaku.
•Objętośćkotławurządzeniuto2litry.
•Nienależyotwieraćpokrywyurządzeniaprzezzakończeniemmieszania,zwłaszczagdyprędkośćjestwiększa
niż5.Pozakończeniugotowaniagdykociołjestwyjętyzurządzenianienależydotykaćtłokanapędzającegoistnieje
niebezpieczeństwopoparzenia.Tłokpodobniejakkociołwykonanesązestaliidośćmocnosięnagrzewają.
Należycojakiśczassprawdzaćuszczelkęurządzeniaosadzonąwpokrywieurządzenia.Wprzypadkuuszkodzenia
istniejeprawdopodobieństwowyciekugorącegowywaru,sosuitd.Możetodoprowadzićdouszkodzeniaurządzenia.
Sprawdźczykociołjestprawidłowoumieszczonywurządzeniu.Urządzenieniewłączysięjeśliwszystkiejegoelementyniebędąpoprawnieumieszczone.Należyściśleprzestrzegaćwskazówekzawartychwinstrukcjibyuniknąćzranienialuboparzenia.
WAŻNE!!!
NienależyZAMYKAĆiOTWIERAĆpokrywyurządzenianasiłę.Kociołurządzeniapowinienbyć
prawidłowozainstalowanyzanimprzystąpimydoczynnościzwiązanychzgotowaniem.Jeślijakiśz
elementówbędzienieprawidłowoumieszczonywurządzeniuinformacjapojawisięnawyświetlaczu.
Wyświetlisięobrazekkotłaiwykrzyknik.Wtakimwypadkunależydokładniesprawdzićczyposzczególneelementyurządzeniasąprawidłowoumieszczone.Jeśliwszystkojestwporządkumożna
rozpocząćpracęzurządzeniem.
•Podczasobróbkiskładnikipotrawynależydodawaćpowoli.Maksymalnaprędkośćurządzeniato5.Ograniczenia
prędkościsącelowe,zbytdużaprędkośćmieszadłamogłabyspowodowaćprzelaniesięgorącejżywnościnazewnątrz
pojemnikacomogłobyskutkowaćpoparzeniem.Dozamykaniaotworunależyużywaćjedyniemiarkidołączonejdo
zestawu.
Domieszaniadaniawnaczyniunależyużywaćjedynieoryginalnejłopatki,dołączonejdozestawu.Łopatkajest
specjalnieskonstruowanabynieuszkadzaćostrzymieszającychiabyostrzanieuszkodziłyjej.Nigdynienależyużywaćdrewnianychnarzędzilubplastikowychmogąonezablokowaćostrzamieszające.Należyużywaćjedynieakcesoriówdołączonychdozestawu.
6 Ostrzeżenie
!!! UWAGA !!!
Pozdjęciupokrywyznaczyniadogotowanianaparzenależyzachowaćszczególnąostrożność,ponieważistniejeryzykopoparzeniasięgorącąparą.Podczasgotowanianaczynieze
stalinierdzewnejmocnosięnagrzewa.
UWAGA BARDZO WAŻNE
Dourządzenianiepowinnysięzbliżaćdzieci,urządzenieniesłużydozabawy.Urządzenie
powinnoznajdowaćsiępozazasięgiemdzieci.Gdyurządzeniejestwłączonenależydopilnowaćbydzieciniebawiłysięwpobliżu.Urządzeniepodczaspracymocnosięnagrzewa.
•Podczaskorzystaniazfunkcji5np.dokruszeniamrożoneklubpodczaskorzystaniazfunkcjiturbonależynacisnąć
miarkęizablokowaćwtensposóbpokrywęurządzenia.Urządzenieposiadaspecjalnąblokadęgłównegonaczynia.
•Nieprzesuwajinieprzenośurządzeniapodczaspracy.Urządzeniaposiadaspecjalneprzyssawkiwpodstawie,
którezapewniająstabilnośćpodczaspracy.Dziękinimurządzenienieprzemieszczasięnablaciepodczaspracy.
Pamiętajbyzachowaćbezpiecznąodległośćodkrawędziblatu,couniemożliwiewentualnyupadekurządzeniana
podłogę.Urządzeniepowinnobyćumieszczonewbezpiecznejodległościodźródełciepła(piec,kuchenka,piekarnikitd.)wysokatemperaturamożedoprowadzićdouszkodzeniaurządzenia.Upewnijsię,żeurządzeniemawystarczającąilośćmiejscanablacie,bynieuszkodziłootaczającychgosprzętów.Jesttoszczególnieistotnepodczas
gotowaniaparowego.
UWAGA !!!
1
Gdyurządzeniejest przeciążonezapala się czerwona lampka LEDipoja1
wiasięnapisOVERLOADING. Coś jest nie tak!Usuńbłądurządzenia!
(więcejinformacjiwrozdzialenajczęstszebłędy).Wtymmomencienależy
odłączyćurządzenieiusunąćniektórezeskładnikówzmetalowegopojemnika.Możnateżniektóretwardeelementypokroićręcznienamniejszekawałki.
Urządzenie powraca do pierwotnego stanu już po 15 min.Możnakontynuowaćpracę.
•Urządzenierozpoznajeprzeciążenia,wskazujewówczasbłąd.Błądmożewystąpićpodczaspracygdywybierzemyzbytniskąprędkość(zasłabądorozdrabnianiatwardychpokarmów).Gdywłożymydourządzeniazatwarde
izadurzekawałki(warzywakorzeniowe,ziemniaki,dyniaitd.).Należywyjąćjeznaczyniaipokroićręczniena
mniejszekawałki.Następnieumieścićjewurządzeniuiwybraćwyższąprędkość.
•Głównywłącznikurządzeniaznajdujesięztyłupozycja„I”gotowydopracypozycja„O”urządzeniejest
wyłączone.
Parametry techniczne 7
Parametry techniczne
Masacałkowita:
Maksymalnamocurządzenia:
Mocsilnika:
Mocgrzewcza:
Szybkośćobrotowaostrzy:
7 kg (razemzpojemnikiemdogotowanianaparze)
1400 W
600 W
1300 W
200 – 10 000 obrotów/min.
Pojemnikzestalinierdzewnej:
SS304
Maksymalnapojemnośćnaczyniaze
stalinierdzewnej:
2 litry
Napięcie:
Długośćprzewoduzasilającego:
220 - 240 V
110 cm
8 Wprowadzenie
Wprowadzenie
•Dziękujemyzawsparcieizaufanie.ZakupurządzeniaVARMIXSYSTEMATtodobrywybór.Cieszymysię,żenasz
klientbędziemiałokazjepoznaćzaletyurządzenia.Urządzeniejestjednymznajnowocześniejszychsprzętówkuchennych,którymożnadopasowaćdowłasnychpotrzeb.
•Jesteśmyprzekonani,żeVARMIXnietylkoułatwiiprzyśpieszypracęwkuchni,aleteżzachęcidotworzenianowych
oryginalnychdań.
•Celemprzewodnikajestzaprezentowaniekrokpokrokuzaletiposzczególnychfunkcjiurządzenia.Podstawowe
funkcjeurządzeniaodpowiadająnajważniejszymczynnościomwykonywanymwwiększościkuchni.Chcemybyprzygotowywanieżywnościbyłoprostszeitrwałokrócejijednocześniebyłobardziejzaawansowane.Dozestawudołączona
jestksiążkazprzepisamimniejibardziejzaawansowanymi.
•VARMIXtozaawansowaneurządzenieodużejmocy.Maksymalnatemperaturapracyto120°C,wydajnośćiprędkośćsilnikato10000obrotównaminutętodużowporównaniudopodobnychurządzeń.Urządzeniebędziesłużyło
przezwielelat,wyręczycięwnajcięższychczynnościachzwiązanychzgotowaniem.Wartodokładniezapoznaćsięz
instrukcjąobsługibymócwpełnikorzystaćzewszystkichfunkcjiurządzenia.Instrukcjaprzydajesięrównieżgdynapotkasznaproblemzurządzeniem.
OBSŁUGAKLIENTA
Twojezadowoleniejestdlanadnapierwszymmiejscu.
Jeślimaszjakieśpytaniadotyczącesprzętuzapraszamydokontaktu
znaszymikonsulatami:
VašeDEDRA
Podhradní69
55203ČeskáSkalice
Českárepublika
tel.:+48717166648
Skład zestawu 9
Skład zestawu
Należyupewnićsię,żepaczkazawierawszystkieelementyVARMIXSYSTEMAT.
SkładzestawuVARMIXSYSTEMATobejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VARMIXSYSTEMAT–Głównajednostkanapędowazpanelemsterującym
Naczyniezestalinierdzewnej
Ostrzamieszające
Pokrywaiuszczelka
Koszykdogotowania
Nadstawkadogotowanianaparzeipokrywka
Łopatkadomieszaniaztulejąochronną
Osłonkanaostrzamieszające
Ubijakmotylkowy(stosowanyrazemzosłonkąnaostrzamieszające)
Miarka
Instrukcjaobsługi
1.
3.
2.
5.
6.
7.
8.
+ 9.
10.
4.
11.
10 Kilka rad przed użyciem
Ważne informacje
WAŻNE !!!
Upewnijsię,żeurządzeniezostałoumieszczonenastabilnejpłaskiejpowierzchni,powierzchnia
niepowinnabyćśliska.Podczaspracyzniektórympokarmamimaszynawibrujeprzyssawkizapewniająstabilnąpozycjępodczaspracy.Dlategoważnejestbyurządzeniezostałoumieszczone
nastabilnejpowierzchnigwarantujetobezpieczneużytkowanie.
DALSZE WSKAZÓWKI
Instrukcja dotycząca prawidłowej instalacji naczynia ze stali oraz wyboru
programu:
•Przedpierwszymużyciemnależydokładnieoczyścićiosuszyć
naczyniezestali.Następnieumieśćnaczyniewurządzeniuzgodniez
ruchemstrzałeknapojemnikuikłódekumieszczonychnaurządzeniu
1
.Następnieumieśćpokrywęizatkajjąmiarką.Blokującpokrywę
2
usłyszyszcharakterystycznekliknięcie.
•Następnietrzymajączauchwytpowoliobracajzbiornikwlewo
włóżwtyczkędokontaktuiuruchomurządzenie.Włącznikznajdujesię
ztyłuurządzeniawdolnejczęści.Jeśliktórykolwiekzelementówjest
3
nieprawidłowoumieszczonywurządzeniunawyświetlaczupojawisiękomunikat„wykrzyknik”.Należyponownieumieścićnaczyniei
pozostałeelementywurządzeniu.
•Jeśliwszystkieelementysąumieszczonewurządzeniuprawidłowo
nawyświetlaczupokażąsię4zera(panelsterowaniajestaktywny).
3
Wybieraj poszczególne czynności w odpowiedniej kolejności by VarMix
działał prawidłowo (!) :
Napanelusterowaniawybierzkonkretnąopcjęnapomocąprzycisków
+/-
1
2
3
1. Czas(jakdługoVarMixmapracować)
2. Temperatura(gdyprzygotowaniepotrawywymagagotowania,
gdyzamierzamysiekaćlubmielićnieustawiamytemperatury).
3. Prędkość(prędkośćzjakąmapracowaćurządzenie).
4. Start/Stop(włączenie/zatrzymaniewszystkichczynnościwykonywanychprzezurządzenie).
!!! UWAGA !!!
Kolejnośćwprowadzanychdanychjestbardzoważna,niedasięustawićtemperaturybezustawieniazegara.(programzabezpieczażywnośćprzeprzypaleniem).
Kilka rad przed użyciem 11
Jak prawidłowo zamknąć naczynie ze stali nierdzewnej?
1) Zamykanie umieszczenie naczynia ze stali nierdzewnej VarMix
a)
b)
c)
d)
Umieśćnaczyniezestalinierdzewnejwurządzeniuinapełnijjeskładnikamidania.
Umieśćpokrywęztworzywasztucznegotakjaknarysunkach(rys.1irys.2)
Pokrywapowinnaidealniepasowaćdonaczyniazestali,kliknięciesygnalizuje,że
zostałaumieszczonaprawidłowo.
naczyniezestalinierdzewnejnależyumieścićwjednostcenapędzającejzgodnie
(rys.3)
zruchemstrzałek.Napozycjiotwartej kłódki(rys.3)
Byzablokowaćpojemnikzestalinierdzewnejprzekręćgowkierunku
Byzablokowaćpojemnikzestalinierdzewnejprzekręćgowkierunkuzamkniętej
(rys.4)
kłódki.(rys.4)
2) Zamykanie naczynia ze stali nierdzewnej, po umieszczeniu go w jednostce
napędzającej VarMix
a)
b)
c)
d)
Umieśćnaczyniezestaliwjednostcenapędzającejzgodniezruchemstrzałek,
(rys.5).
przesuńjenapozycjęotwartej kłódki.(rys.5).
Napełnijnaczynieskładnikamidania.
Umieśćpokrywęnaczyniawsposóbopisanypowyżej,byzablokowaćpokrywę dopasujjądonaczynia,lekkodociśnijusłyszyszkliknięcie.(rys.6)
Naczyniezestalinierdzewnejprzekręćzgodniezruchemstrzałki,byzablokować (rys.7)
przesuńnapozycjęoznaczonąsymbolemzamkniętej kłódki.(rys.7)
1
2
3
4
!!! UWAGA !!!
Nie da się zamknąć pokrywy gdy naczynie jest w pozycji zablokowanej!!! (rys. 7)
Niezastosowaniesiędowytycznychzawartychwinstrukcjimożedoprowadzićdo
uszkodzeniamechanizmuurządzenia.Prawidłoweumieszczenienaczyniajestniezbędneby
urządzeniepracowałoprawidłowo.
5
6
7
12 Kilka rad przed użyciem
Ważne informacje
Urządzenie posiada 9 prędkości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
:
1
Powolnemieszaniezprzerwami.
Powolnemieszaniezkrótszymiprzerwami.
Energicznemieszaniezprzerwami.
Szybkiemieszanie(płynneproduktyspożywcze),krojenienakawałki
(surowewarzywa).
Mieszaniezpodwyższonątemperaturą,siekaniegrubychkawałków
bezpodgrzewania.
Krojenienadrobnekawałki.
Mieszanie.
Mielenie,ucieranie.
Turbo(10000obrotównaminutę).
2
2
NastępnieuruchomurządzenieprzyciskającSTART/STOP.
3
Instrukcja dotycząca prawidłowego demontażu naczynia ze stali
nierdzewnej:
•WyłączurządzenienaciskającprzyciskSTART/STOP,przytrzymajuchwyt
zestalinierdzewnej.Powoliobróćnaczyniezgodniezruchemwskazówek
3
zegaraażnaczyniezostanieodblokowane.Następniewyjmijnaczynie
3
zestalizurządzenia,naciśnijprzyciskzwalniającyiotwórzpokrywę.
Podczasprzygotowywaniapotrawnazimnoumieśćnaczynienapłaskiej
powszechni.
WAŻNE !!!
Podczasprzygotowywaniadańgorącychnaczyniejestmocnorozgrzane.Zanimpołożyszjena
blacieużyjpodkładkibyuniknąćzniszczeniablatu.
Wyświetlacz LCD:
•Podłączprzewódzasilającydogniazdka,znajdujesięonztyłuurządzenia.Upewnijsię,żenaczynieipokrywaurządzeniasąprawidłowoumieszczonewurządzeniu.Następnieprzystąptoustawieniawyświetlacza,ustaw
czas,temperaturęorazprędkośćprzypomocyprzycisków+/-.
•Ustawdługośćczynnościnaciskającprzycisk„TIME”byustawićsekundy
wciśnijdwukrotnieprzycisk„TIME”.
•Czastemperaturęiprędkośćmożnamodyfikowaćpodczaspracyurządzenia.Gotowaniemożnaustawićmaksymalnien5biegu.Wyświetlaczjest
bardzoprostywobsłudze.Przyciskisądelikatnienależyjenaciskaćbez
użyciasiły.
Kilka rad przed użyciem
Ważne informacje
1
Instrukcja dotycząca usuwania noży:
1
•Umieśćnóżwnaczyniuzestalinierdzewnej(patrzakcesoria).W
lewejręcetrzymajostrzewosłonceochronnejnastępnieobróćnakrętkęw
2
lewo.Nakrętkajestumieszczonapodnożaminazewnątrzpojemnika.
Pociągnijzaostrzezosłonąochronną.
Ostrza mieszającego nie można myć w zmywarce, tylko
ręcznie !!!
2
!!! UWAGA !!!
Ostrze mieszające jest bardzo ostre nienależydotykaćgobeznałożeniaosłony.Należy
dokładnieosadzićosłonęnaostrzuwtensposóbunikniemyzranieniaiuszkodzeniaostrza.
Instrukcja montażu ostrza mieszającego:
3
•Jeśliostrzemieszająceniejestpotrzebnenależyjezdemontować
3 5
zgodniezinstrukcją-.Upewnijsię,żenakrętkanadnienaczyniajest
poprawniezamontowana.Istniejeniebezpieczeństwoprzeciekupłynuz
naczyniadourządzeniacomożejetrwaleuszkodzić.
4
Instrukcja prawidłowego demontażu naczynia ze stali nierdzewnej:
•WyłączurządzeniezapomocąprzyciskuStart/Stop.Chwyćuchwyt
naczyniazestali.Obróćpojemnikzestalinierdzewnejzgodniezruchem
6
wskazówekzegara.Następnieunieśnaczyniezjednostkinapędowej.
•Nakoniecnaciśnijprzyciskzwalniającypokrywę.Jeśligotowałeś
ostrożnieotwierajpokrywę.wydostającasięparamożespowodować
oparzenie.
5
6
13
14 Akcesoria
Akcesoria
Naczynie ze stali nierdzewnej
max.
2 litry
•Wewnątrzinazewnątrzznajdująsięspecjalneoznaczenia,pokazująpoziomnapełnienia.Maksymalnapojemnośćnaczyniato2litry.
Całkowitaobjętośćnaczyniajestwiększa,jednakżywnośćporuszasię
wnaczyniuiniezbędnyjestzapasmiejsca.Wzależnościodprędkościi
programujakiwybraliśmy.
1 litr
UWAGA !!!
Nigdy nie przekraczaj maksymalnej objętości!!!
•Nadniezbiornikaznajdujesięotwórdozamocowaniaostrzamiesza1
jącego.Byłatwiejmożnabyłoprzenosićnaczyniezostałoonowyposażonewspecjalnyuchwyt.Jestonwykonanyztworzywaodpornegona
wysokietemperatury.
•Nauchwycieznajdujesięspecjalnyprzyciskdomocowaniapokrywy,
2
białastrzałka,nauchwyciewskazujekierunekmocowanianaczynia
3
wjednostcenapędowej.
2
1
3
Pokrywa
Pokrywasłużydozamykanianaczyniazestali.Jeślijestźlezamontowanalubuszkodzona,podobniewprzypadkuuszczelkizewzględówbezpieczeństwanienależyużywaćurządzenia.Gumowauszczelkazapobiega
4
wydostaniusięskładnikówdaniapozaurządzenie.
Prawidłoweumieszczenieuszczelki.Odwróćpokrywędogórynogami.Załóżgumowąuszczelkętakbynapi4
syostrzegawczeznajdowałysięnagórze.Zakażdymrazemgdyczyścimypokrywępowinnosięczyścić
równieżuszczelkę.
4
Akcesoria 15
Miarka
•Miarkajeststosowananietylkodoodmierzaniaskładników,jestrównieżzatyczkąotworuznajdującegosięwpokrywie.Zostaławykonana
zhartowanegomateriałużaroodpornego,posiadaskalęwmilimetrach.
Każdazpodziałekodpowiada25ml.Całkowitaobjętość100ml.
•Miarkaidealniepasujedopokrywywystarczyjąlekkoprzekręcić.
1
Jesttobardzoistotnyelementzestawu.
1
Koszyk do gotowania
•Naczyniejestwykonanewysokiejjakościtworzywasztucznego,podobniejakpozostałeakcesoria.
•Służynietylkodoprzygotowywaniadodatków(ziemniakówryżu),
alerównieżdogotowaniadelikatnychpotraw(ryby,klopsy),którenie
2
nadająsiędogotowaniabezpośredniowmieszalniku.
•Koszykdoskonalenadajesiędofiltrowaniasokówowocowychiwarzywnych.Koszjestwyposażonywczterynogiiuchwytwykonanyze
stalinierdzewnej.Umieszczasięgobezpośredniownaczyniuzestali.
2
Łopatka do mieszania
WAŻNE !!!
Zapomocąłopatkimożnamieszaćiwybieraćdanieznaczynia.Jesttojedynenarzędzieprzystosowanedowyżejwymienionychczynnościwurządzeniu.Nienależyużywaćinnychnarzędzi.
•Łopatkajestspecjalnieukształtowanabymieściłasiępomiędzyostrzamiiściankamiurządzenia,mieścisięwotworzepokrywyurządzenia.
Obręczzabezpieczaprzednieświadomymzablokowanieostrzymieszających.Możebyćstosowanapodczaskażdegozprogramówurządzeniainiebędziezakłócałajegopracy.
•Rączkakoszyczkamaspecjalnąwypustkęnaktórejmożnazawiesić
łopatkę.Rączkakoszanagrzewasiępodczasgotowaniaprzypomocy
3
łopatkimożnawyjąćkosz.
3
16 Akcesoria
ubijak motylkowy
Ubijak motylkowy
+
•Ubijakmotylkowymożebyćużywanywyłączniegdyostrzemieszającejestosłonięte.Nienależyumieszczaćgowurządzeniubezosłony.
1
Możetodoprowadzićdouszkodzenia.
osłona na ostrza
mieszające
!!! UWAGA !!!
Ubijakmotylkowyniesłużydoprzygotowywaniaciasta!!!Podczasprzygotowywaniagęstegociastaubijak
motylkowymożeulecuszkodzeniuarazemznimcałeurządzenie.Doprzygotowywaniaciastapotrzebna
jestmocniejszaczęść.VarMixposiadaspecjalnyprogramdowyrabianiaciasta,nawyświetlaczymożna
goznaleźćpodnazwąDOUGH.Doprzygotowywaniaciastanależykorzystaćwyłączniezprogramudo
tegoprzeznaczonego.Użycieinnegoprogramumożeuszkodzićmaszynę.
•Ubijakmotylkowyjestprzeznaczonydoubijaniabiałek,bitejśmietanyi
luźnychciast(np.ciastonanaleśniki).Gdyjestwłączonyprogramgotowaniamożnaprzygotowaćpuddinglubkaszemannę.Ubijakmotylkowy
staranniemieszaskładniki,zapobiegaichprzywieraniu.Podczas gotowania ubijak motylkowy może pracować maksymalnie na 5 biegu.
Nienależywybieraćwiększejprędkości,możetouszkodzićurządzeniei
ubijak.
1
Osłona na ostrza mieszające.
2
!!! UWAGA !!!
Gdyprzechowujesziwyjmujeszostrzemieszającezurządzenia
2
zawszeużywajosłony.
Osłonachronirównieżubijakmotylkowyprzeduszkodzeniemijestjego
integralnączęścią.
Nadstawka do gotowania na prze
3
•TendodatekdoVarMixskładasięz3elementów:górnenaczynie,
TendodatekdoVarMixskładasięz3elementów:górnenaczynie,
5
4
dolnenaczynieorazpokrywa.Dolnenaczyniesłużydobezpiecznegokorzystaniaznadstawkidogotowanianaparze,umieszcza
sięjananaczyniuzestalinierdzewnej,makształtpokrywki.Każdy
zelementówjestwykonanyzwysokiejjakościtworzywasztucznego,
przystosowanegodowysokichtemperatur.Nadstawkadogotowania
naparzemożebyćużywananaróżnesposoby,jeślichcemyprzygotowaćmałąporcjęjedzeniawystarczyużyćdolnenaczynie.Gdychcemy
przygotowaćwiększąporcjęmożemyużyćdolnegoigórnegonaczynia
jednocześnie.
3
4
5
WAŻNE !!!
Nigdynieużywajnadstawkidogotowanianaparzebezpokrywy.Parajestbardzogorącaimoże
poparzyćskórę,gotującasięwodawnaczyniumożechlapaćiteżdoprowadzićdooparzenia.
Nadstawkadogotowanianaparzejestintegralnączęściąurządzeniaimożebyćstosowanatylkow
nim.Niemożnaużywaćjejpozaurządzeniemidoinnegoceluniżtendoktóregojestprzeznaczona.
Gotowanie na parze 17
Gotowanie na parze
1
1. Dopasujnadstawkędonaczyniazestalinierdzewnej.
2. Wlejdonaczyniaconajmniejpółlitrawody(żebyjedzeniemiało
lepszysammożeszgotowaćbulion,winolubsok).
3. Półlitrapłynuwystarczanaokoło30mingotowania,abymócgotowałdłużejnależyuzupełnićpłyn.
4. Ułóżnanaczyniujedzenieiupewnijsię,żenadniejestprzepływ
powiesza.
5. Ponapełnieniunadstawkiumieśćjąnanaczyniuzestalinierdzewnej 1
usłyszyszkliknięcie.
2
6. Nałóżpokrywę.
7. Mniejwięcejpo2mintemperaturawodywynosi100°C(wten
sposóbwytwarzasiępara).
8. Terazustawnawyświetlaczu,czas,prędkośćitemperaturęgotowania,następnienaciśnijSTART/STOP.
9. Wyświetlaczjestustawiony,awodawnaczyniuzaczynabyćpodgrzewanadozadanejtemperatury.
10. Parawydostajesięprzezotworywnaczyniu,delikatniepodgrzewa
3
żywność,zachowujejejwartościodżywcze.
1.
2.
3.
!!! UWAGA !!!
Uważajnaparęwydobywającąsięzurządzenia,jestbardzo
gorąca,łatwoooparzenie.Gdygotujesznaparzetrzymajzdala
dzieciiostrzeżjeprzezewentualnymniebezpieczeństwem.Oparzeniemgorącąparąigorącąwodą.
•Abysprawdzićczyżywnośćjestgotowadospożycianaciśnijprzycisk
START/STOPiprzechyllekkopokrywęwtakisposóbbykropleosadzającesięnapokrywiewpadłydonaczynia.Następniezdejmijpokrywęi
sprawdźczyżywnośćjestgotowa.
•Możeszjednocześniegotowaćżywnośćoróżnejtwardościikonsystencji.Naniższympoziomiegotujżywność,którapotrzebujewięcejczasu
doprzygotowania,wgórnejczęścitąktóragotujesięszybciej.Pokrój
żywnośćnakawałkiopodobnejwielkościdziękitemubędągotowew
tymsamymczasie.
•Czastemperaturęiprędkośćmożnazmienićwtrakciegotowania.Jeśli
przygotowujeszciastonaparzenatrzyjnaczynieniewielkąilościąoleju,
dziękitemunieprzykleisiędonaczynia.
2
3
18 Gdzie postawić VarMix?
Gdzie postawić VarMix?
•Należymiećnauwadze,żeprocesgotowanianaparzezaczynasięz
pewnymopóźnieniem.Wmomenciegdywnaczyniuwytwarzasiępara.
Jeślipodczasgotowaniawyparujedużailośćwodynależyjąuzupełnić,
lepiejdolewaćciepłąwodęniżzimną,ponieważprocesgotowaniana
parzebędzieprzebiegałszybciej.Podczasuzupełnianiawodynależy
miećnauwadzeniebezpieczeństwooparzenia,dlategozachowajszczególnąostrożność.
WAŻNE !!!
Poprośdziecibydlabezpieczeństwaopuściłypomieszczeniewktórymgotujesz.Wymierzniskąprędkośćmaksymalnie3.Wybraniewyższegoprogramumożedoprowadzićdowydostaniesiężywności
nazewnątrzitymsamymuszkodzeniaurządzenia.
Gdzie postawić VarMix?
!!! UWAGA !!!
UrządzenieVARMIXSYSTEMATumieśćnatwardejstabilnejpowierzchni,
powinnabyćczystaodtłuszczonaiodpornanatemperaturę.
•Przyssawkiznajdującesięwpodstawieurządzeniapoprawiająstabilnośćurządzenia.
•Pamiętajbyurządzenieniebyłoustawionenakrawędziblatu/stołuistniejeryzyko,żemoże
zostaćzrzucone.
•Urządzeniepowinnobyćustawionewpewnejodległościodinnychsprzętów,bygorącapara
wydobywającasięzurządzenianieuszkodziłaich.
WSKAZÓWKA
Ustawurządzeniewjednymmiejscuwkuchni.Dziękitemubędziezawszepodręką.
Uniknieszwtensposóbciągłegoprzestawianiaichowaniaurządzenia.Będzieszzniego
częstokorzystał:-)
Uruchomienie
Uruchomienie
•Kabelzasilającyjestowiniętynahakupomocniczymumieszczonym
wtylnejczęściurządzenia.Długośćkablato110cm,delikatnierozwiń
kabel,jeślibędziezadługimożnagorozwinąćczęściowo.
WAŻNE !!!
Upewnijsię,żekabelniejestzbytmocnonapięty,sprawdźczy
urządzenienieprzygniotłoprzewodu.Jeśliurządzeniesiękołysze
toznaczy,żestoinakablu.
•GłównywłącznikznajdujesięzwtylnejczęściurządzeniaO/-.Można
wyłączyćlubuśpićurządzenie.
•Gdyurządzeniejestgotowedopracyzapalasięwyświetlacz.Byuśpić
urządzeniewciśnijprzyciskO.
•Włącznikznajdujesięwtylnejczęściurządzeniazewzględówbezpieczeństwa.(ochronaprzeddziećmi).
Zanim rozpoczniesz pracę zapoznaj się ze wskazówkami by obsługa
urządzenia była łatwiejsza.
•Urządzeniejestwyposażonewsystembezpieczeństwa,którynie
uruchomiurządzeniajeślijakiśzelementówjestnieprawidłowoumieszczony.Podobniewyświetlaczzablokujesięjeślicośzostanienieprawidłowoumieszczone.
•Jeślinieużywaszurządzeniaprzezdłuższyczasodłączjeodprądu.
•Upewnijsię,żeurządzeniemaodpowiedniąwentylację,pamiętaj
byzawszebyłoczysteisuchezanimrozpocznieszkorzystaniezniego.
Resztkiżywnościmogąuszkodzićurządzenie.
•Stopniowozwiększajprędkośćodnajwolniejszejdonajszybszej.
•Symbolnawyświetlaczupokazujejeślipokrywajestprawidłowo
1
zamknięta,jeślinienależyupewnićsię,żewszystkojestwporządku!
Jeślibłądnadalnieznikamożnawyłączyćipochwiliwłączyć
urządzenie.
1
19
20 Wielofunkcyjny wyświetlacz
Wielofunkcyjny wyświetlacz
Wyświetlaczznajdujesięwprawymgórnymrogugłównejjednostki
napędowej,jesttowyświetlaczcyfrowy,jestłatwywsterowaniu.
Na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:
•Czas
•Temperatura
•Prędkość
•Programwyrabiania(np.ciasta)
•ProgramTURBO(bardzoszybkieobroty)
Symbolpokazujący,żeurządzeniejestwłączone.
Wyświetlacz i przyciski:
Czas
Temperatura
Prędkość
Wyrabiania(programDOUGH/CIASTO)
ProgramTURBO(bardzoszybkieobroty)
Symbolpodgrzewania
Podgrzewanie
Przeciążenie!Błąd!Przerwanieprocesu!
Naprawabłędu!
Ustawienie
temperatury
Ustawienie
czasu
Wyrabianie
ciasta
Turbo
Ustawienieszybkości Uruchomieniepro- Zwiększanie/zmnimieszania,miksowania cesu/zatrzyma- ejszanie(czasu,temperatury,szybkości)
nieprocesu
Procedura gotowania 21
Procedura gotowania
By gotować żywność w VarMix wykonaj następujące czynności:
!!! WAŻNE !!!
Podczasustawieniatemperaturynależypamiętać,żenaczynie
musibyćnapełnionewodąlubinnympłynem,któryjestniezbędny
podczasgotowania.
1. Ustaw czas
1
Przyciskzsymbolemzegarajestużywanydoustawianiaczasupracy
2
maksymalnie90min.Abyzwiększyćczaswciśnij+abyskrócićwciś3
nij–Ustawionyczasmożnazmienićwdowolnymmomencienawetw
trakcietrwaniaprogramu.Jeślichceszzmienićustawienieczasunaciśnij
przyciskzsymbolemzegaraidelikatniewciśnij+lub-.
1
ZALECENIE
Czasustawiajzawszenapoczątku.
2. Wybierz temperaturę
4
Ustawwybranątemperaturę.NaciśnijprzyciskTEMP.Możeszustawićtemperaturęod30do120°C.możnajądowolnieregulowaćprzy
pomocyprzycisków+i–nawetpodczasgotowania.
!!! WAŻNE !!!
Temperaturęmożnaregulowaćtylkogdywprowadziliśmyczas
ręcznie.
4
3. Wybierz prędkość
!!! UWAGA !!!
Gdyużywamyprogramuśredniegoiszybkiegolubgdywybierzemyprzyciskturbonależyprzekręcićmiarkę.Urządzenieposiadazabezpieczenie,którepozwala
wybraćmaksymalnieprędkość5(zabezpieczaprzedpoparzeniemgorącym
jedzeniemlubwyciekiemzezbiornika).
2
3
22 Procedura gotowania
•VarMixjestwyposażonyw9programów,któremożnazmieniać
podczasprzygotowywaniaposiłków.Dołagodnegomieszanianależy
używaćprogramów1-3,dosiekania,byciąćwiększekawałkinależy
użyćprogramu4-5doprzecieraniaprogramypowyżej6.
•Zalecamybyzaczynaćpracęzurządzeniemodniższejprędkości
zawszemożnajązwiększyćwraziepotrzeby.Pokilkudniachstosowaniaurządzeniabędzieszdokładniewiedziałjakjeobsługiwać.Niema
powodudozniechęcaniasięjeślizapierwszymrazemcośsięnieuda.
•Testującwfirmiemaszynępodkątemsiekaniacebuliużyliśmyprogramu6iwyszłanampapka.Przydrugiejpróbieużyliśmyprogramu5i
wyszłaidealnie:-)nazwaliśmytoregułą„5na5“.Wszyscypracownicy
1
firmyjaznają.
•Pamiętaj,żeniktniewiewszystkiegoodrazu.Podczasstosowania
bądźostrożny,zawszewybierajmniejsząprędkośćiwraziepotrzeby
zwiększją.Każdywielkikucharznajpierwpopełniałmnóstwobłędów
:-)PamiętajjakwielekorzyściuzyskaszgotujączVarMixiileczasu
zyskasz.Maszynabędziepracowaćatymożeszzająćsięczymściekawszym.
•Przepisyjakiestosujeszpodczasprzygotowywaniadańmożesz
modyfikowaćwzależnościodpotrzeb.Ażbędzieszosiągałwspaniałe
rezultaty:-)
1
Przykład:posiekajcebulęw5sekund
zprędkością5.
WAŻNE !!!
Gdygotujeszprzyużyciutemperaturymaksymalnaprędkośćjakąmożnaużyćto5.
Podczasgotowaniaszybkościod6do9sązablokowanezewzględówbezpieczeństwa.Mają
zapobiecoparzeniomgorącymdaniemczyzupą,takaprędkośćmożedoprowadzićdowycieku
gorącejcieczyzurządzenia.
Wskazówka:jeślimaszzamiargotowaćzupękremnajpierwwymieszajwszystkieskładnikizwodą
bystworzyćgładkąmasę(prędkość8lub9)od30do45sekunddopieropotemwłączprogram
gotowania.Zmiksowaniewarzywnapureeoszczędzaczasienergięjakabyłabypotrzebnado
ugotowaniawiększychkawałkówwarzyw.
Wrezultacieotrzymujeszgładkązupękremjakądoceniąnajwięksismakosze.Pamiętajnajpierw
miksujpotemgotuj.
Oszczędnośćenergiiopłacasiętobieinaturze.
4.
Naciśnij przycisk START/STOP
Turbo 23
Turbo
1
•GdykorzystaszzprogramuTURBOniekoniecznienależyustawiać
czasiszybkość.WystarczywcisnąćprzyciskTURBOiurządzeniebędzie
natychmiastpracowaćzmaksymalnąprędkością10000obr./min.Urządzenipracujetakdługojakdługotrzymaszprzycisk.
•Gdyzwolniszprzyciskurządzeniesięzatrzymaalicznikczasupokarze”00:00”.Przycisksłużygłówniedorozdrabnianiatwardychpokarmów,np.kostkilodu,orzechy,mak,zboża(namąkę)itd.
•PrzyciskTURBOmożnaużywaćpulsacyjnie,naprzykładgdychcesz
otrzymaćgrubszekawałki.Naciskaj3lub4razyprzyciskTURBOw
krótkichodstępachczasu.Żywnośćbędzierównomiernieposiekana.
1
!!! UWAGA !!!
NigdynieużywajprzyciskuTURBOgwałtownie,niestosujprzyciskugdywnaczyniujestgorące
jedzenie.Istniejeryzykopoparzenia.
PrzyciskTURBOnienadajesiędoprzygotowywaniaciasta.Przyciskdziałatakszybko,że
pookoło30do45sekundachwszystkojestgotowe.Nienależyużywaćprzyciskudłużejniż
minutę.Gdystosujeszprzyciskprzezminutę,maszynamorzesięwyłączyć.Tozjawiskodotyczy
równieżprogramu9.Niemasensudłużejużywaćprzycisku.Najlepszerezultatyuzyskaszpo
około30do45sekund.
Przygotowywanie ciasta
•ProgramDOUGHjestspecjalnieprzygotowanydowyrobugęstego
ciastanp.drożdżowegolubnachleb.Byprzygotowaćciastonajpierw
2
należyustawićczasiwybraćprogramDOUGH.Naekraniepojawi
sięwałek.NastępnienaciśnijprzyciskSTART/STOP.
•Programpracujezprzerwamiodczasudoczasuwibruje.Dzięki
temuciastojestlepsze.Optymalnaprędkośćto3na3sekundy,następnieprzerwa4sekundyiprocedurapowtarzasięnanowo.
•Dźwiękwibratoraisilnikajestcałkowicienormalnywtymprocesie.
2
24 Przygotowywanie ciasta
Przygotowywanie ciasta
!!! UWAGA !!!
Ilośćmakidoprzygotowywaniaciastanie może być większa niż 300 gjeślichodziomąkędowypiekuciastmaksymalnie 500 g.Większailośćmożetodoprowadzićdoprzeciążeniaurządzenia.
WSKAZÓWKA:
Jeślipotrzebujeszwiększejilościciasta(np.najakąświększąuroczystośćrodzinną),wystarczyprzygotowaćkilkaporcji,poprzygotowaniujednejumieścićwnaczyniunastępną.Możeszpowtarzaćten
proceswielerazy,urządzenieporadzisobieznaprawdędużąilościąciasta.Programwyrabiania
trwaokoło5minwięcitakzaoszczędziszsporoczasuwporównaniudoręcznegowyrabiania.
1
•Przykład:wsypdopojemnika500gmąki(naczyniezestalipowinno
byćsuchebezwody)następnieumieśćnaczyniewuurządzeniu.Ustaw
1
2
czasokoło5min,anastępnienaciśnijprzyciskDOUGH,następ3
nieSTART/STOP.Urządzeniezrobiresztę.
•Wlejdonaczyniaokoło300gwody,ustawczas1min.Potymczasie
powinnobyćdobrzeprzygotowane.Ilośćmąkiniepowinnaprzekraczać
2
500g,wprzypadkumąkizwiększązawartościąglutenudawkanie
powinnaprzekraczać300gailośćwodymaksymalnie300g.
3
Stosunekmąkidowodypowinienwynosić5:3,lepszerezultatyotrzymamydodającolejdomąki(ciastoniebędziesięprzyklejałodościanek
4
naczynia).
Ostrzeżenie:
Podczaswyjmowaniaostrzamieszającegonależyuważaćbysięnieska4
leczyć.ostrzemieszającedoskonalewyrabiaciasto(działapodobnie
jakhakdowyrabianiaciasta).Nieużywajinnychelementówdowyrabianiagęstegociasta.
5części
mąki
3części
wody
!!! UWAGA !!!
Abyprzygotowaćdobreciastodrożdżowe.Nigdynieużywajubijakamotylkowego.Bywyrobićsztywneigęsteciastoużywajostrzamieszającego.Równieżnienależyużywaćinnego
programuniżprzeznaczonegodowyrabianiaciasta.
WSKAZÓWKA
UrządzenieVARMIXSYSTEMATumieśćnatwardejstabilnejpowierzchni,powinnabyćczysta
odtłuszczonaiodpornanatemperaturę.Przyssawkiznajdującesięwpodstawieurządzenia
poprawiająstabilnośćurządzenia.Pamiętajbyurządzenieniebyłoustawionenakrawędzi
blatu/stołuistniejeryzyko,żemożezostaćzrzucone.Urządzeniepowinnobyćustawionew
pewnejodległościodinnychsprzętów,bygorącaparawydobywającasięzurządzenianie
uszkodziłaich.
olej
Najczęstsze błędy 25
Najczęstsze błędy
Błąd operatora / obciążenie urządzenia:
•Jeżelisilnikpodczasprzygotowywaniajestnadmiernieobciążonyistnieje
prawdopodobieństwoprzeciążenia,przegrzania.Zurządzeniazaczniesię
wydobywaćnieprzyjemnyzapach,urządzeniaposiadaspecjalnąblokadę
bezpieczeństwa.Zapalisięczerwonalampkasygnalizującaprzeciążenie
OVERLOADING 1
1
•Sygnałprzeciążeniapojawisięgdynaczyniebędzieprzepełnione,lub
coś będzie nie tak.Gdykomunikatsiępojawinależyocenićcodziałanieprawidłowoorazjaknajszybciejwyeliminowaćbłąd.
a)Usuńczęśćskładnikówzprzepełnionegonaczynia.
b)Zwiększprędkośćsilnikazmniejszejnawiększą.
c)Gdy przygotowujeszwVarMixdużekawałkitwardychwarzywnależy je
rozdrobnićnamniejszekawałki,jeślimaszynanieradzisobiezkawałkami
możeszjejtrochępomóc:-)
•Powyeliminowaniuusterkipozostawurządzeniena15 min by „odpoczęło” i ostygło,następniemożnakontynuowaćprzygotowywanieposiłku.
• UWAGA !!!
GdyprzygotowujeszdomowelodyużyjMAKSYMALNIE 300 g mrożonych
owoców i około 200 ml płynu(woda,śmietana,mlekolubsok).Większa
ilośćskładnikówmożeprzeciążyćsilnik.Gdypotrzebujeszwiększejilości
lodówrozłóżczynnośćnadwielubtrzytury.Przygotowanielodówtrwa
około30sekund.
!!! UWAGA !!!
Jeśliniezastosujeszsiędopowyższychwskazówekurządzeniemożeulecprzeciążeniu.Pojawi
sięsygnałostrzegawczy(czerwonalampka).Możetooznaczać,żegłównymodułsilnikazostał
trwaleuszkodzony.Pamiętaj, że niezastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może
spowodować odrzucenie roszczeń reklamacyjnych.Nienależyprzeciążaćurządzenia,należy
ściśleprzestrzegaćzaleceńproducentazawartychwinstrukcji.Pamiętaj,zepowiadomieniajakie
pokazujewyświetlaczinformująorozmaitychnieprawidłowościachinienależyichignorować.
Błędynależynatychmiastwyeliminować.ByVarMixpracowałniezawodnieprzezlatanależy
stosowaćzaleceniaiwskazówkizawartewinstrukcji.
Tryb uśpienia
•Jeśliurządzeniejestpodłączonedoprądualeniejestużywanenależyużyćwłącznikaumieszczonegoztyłuurządzenia(O/-).Urządzeniewyłączasięautomatyczniepookoło5min,przechodzi
wtrybuśpienia(wyłączasięwentylatorwurządzeniu).Jesttotrybmaksymalnegooszczędzania
energii.
ZALECENIE
JeślinieużywaszVarMixuprzezdłuższyczasnależyodłączyć
goodzasilania.Czyliwyjąćwtyczkęzgniazdka.
•Pamiętaj,żeurządzeniepowinnomiećdobrąwentylację.
26 Czyszczenie
Czyszczenie
Jeżeliurządzeniejestmocnozabrudzonenależyużyćspecjalnegośrodka
doczyszczeniastalinierdzewnej.
ZALECENIE
PodobniejakwprzypadkuurządzeńkuchennychVarMixnależydokładnieumyćprzedpierwszym
użyciem.Zwłaszczaostrzemieszające,pokrywę,naczyniezestaliiuszczelkę.Urządzenieprzebywa
długądrogęodprocesuprodukcjiprzezmagazynażznajdziesięwdomuklienta.Dlategonależy
dokładnieumyćkażdaczęść.
Urządzenienależymyćpokażdymużyciu.
CZYSZCZENIE POJEMNIKÓW I POKRYWEK
•Demontażnaczyniazestalinierdzewnej,ostrzamieszającegooraz
pokrywyzuszczelką.
!!! UWAGA !!!
Nigdyniedotykajostrzamieszającego,szczególnieostrejczęści.
Stosujosłonęochronną.
1
Podemontażuostrzamieszającego,możnaprzystąpićdomycianaczyniazestali.Myjemywewnątrzinazewnątrz.Wgorącejwodzieprzy
użyciupłynudomycianaczyńimiękkiejszmatki.
!!! UWAGA !!!
Ostrzemieszającenależymyćręcznie,niewolnowkładaćgodo
zmywarki.
•Naczyniezestalimożnaumieścićwzmywarce,podobniewprzypadkuubijakamotylkowego,gumowąuszczelkę,dostawkędogotowaniana
parze,koszorazpokrywę.
•Wszystkieczęścipozaostrzemmieszającymnadająsiędomyciaw
zmywarce.
1
Czyszczenie 27
RADA
Jeżeli naczynie ze stali jest mocno zabrudzone i trudne do umycia należy użyć specjalnego
środka do czyszczenia stali. Pamiętaj by postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do
detergentu.
WSKAZÓWKA ŁATWE CZYSZCZENIE VarMix
Wlej do naczynie ½ litra wody i kroplę detergentu, włącz program TURBO na 5 sekund.
Następnie dokładnie opłucz naczynie pod bieżącą wodą, gotowe. Następnie osusz lub
pozostaw do wyschnięcia. Wiemy z doświadczenia, że takie wstępne mycie znacznie ułatwia
czyszczenie lub całkowicie oczyszcza urządzenie.
Gdy użyłeś funkcji gotowania w VarMix może on być mocniej zabrudzony. W takim wypadku
zastosuj wstępne mycie a po opłukaniu popraw to co nie zostało usunięte podczas wstępnego
mycia.
Z naszego doświadczenia wynika, że wstępne mycie usuwa praktycznie cały bród i nie ma
potrzeby poprawiania. Jedyne co musisz zrobić to wlać wodę i kroplę płynu. Po całym procesie opłukać naczynie i gotowe.
•Pokrywa z gumową uszczelką powinna być dokładnie płukana po każdym użyciu. Uszczelkę
należy delikatnie wyjąć z pokrywy i umyć miękką szmatką lub gąbką z dodatkiem detergentu.
Pokrywa oraz uszczelką mogą być myte w zmywarce.
CZYSZCZENIE DOSTAWKI DO GOTOWANIA NA PARZE
•Wszystkie elementy można myć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu lub w zmywarce.
WAŻNE
Nigdy nie używaj ostrych lub ostro zakończonych narzędzi, mogą one uszkodzić
elementy funkcjonalne urządzenie a nawet urządzenie.
CZYSZCZENIE SPODU URZĄDZENIA (silnik, urządzenie sterujące)
•Najlepsza będzie czysta miękka szmatka lub odkurzacz. Nie dopuść by silnik miał kontakt z
wodą może to nieodwracalnie uszkodzić silnik.
!!! UWAGA !!!
Zanim przystąpisz do czyszczenia urządzenia odłącz je od prądu upewnij się że
włącznik jest na pozycji „O” (OFF).
28 Czyszczenie
CZYSZCZENIE OSTRZA MIESZAJĄCEGO
•Nóż czyść pod bieżącą wodą przy użyciu szczotki lub miękkiej szmatki.
!!! UWAGA !!!
Ostrze należy delikatnie myć ręcznie, nie nadaje się do mycia w zmywarce. Uważaj ostrza
sią bardzo ostre, podczas mycia bądź ostrożny. Noże są tak ostre ponieważ muszą poradzić sobie ze zmieleniem ziaren kawy. Prawidłowe czyszczenie gwarantuje skuteczną prace
przez lata.
ZALECENIE
Każdy z elementów z wyjątkiem ostrzy mieszających można myć w zmywarce. Elementy
wykonane z tworzywa sztucznego, zawłaszcza pokrywa naczynia, dostawka do gotowania
na parze, kosz lepiej umieścić w górnej części zmywarki i do mycia stosować niższą temperaturę by ich nie uszkodzić. Niektóre produkty takiej ja marchew, buraki mogą plamić elementy
urządzenia, należy je w miarę szybko usunąć. Jeśli jednak nie uda się ich usunąć nie należy
się tym przejmować nie mają one wpływu na funkcjonowanie urządzenia i na smak przygotowywanych potraw.
CZYSZCZENIE GŁÓWNEJ JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ
•Zanim przystąpisz do czyszczenia odłącz urządzenie od prądu.
OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu, należy również odłączyć VarMix gdy
jest nie używany przez dłuższy czas. Nigdy nie umieszczaj głównej jednostki napędowej w
wodzie. Należy ją czyścić miękką wilgotną szmatką, chroń wnętrze urządzenia przed brudem,
woda i kurzem.
•Główna jednostka napędowa powinna być myta wyłącznie miękką wilgotną szmatką z łagodnym detergentem. Ściereczka powinna być dobrze wykręcona (lekko wilgotna). Upewnij się, że do
wnętrza urządzenia nie dostanie się woda. Nie należy używać szorstkich ścierających czyścików, nie
należy używać silnych żrących detergentów. Powierzchnia jednostki napędowej jest delikatna i łatwo
ją porysować i zniszczyć.
• Niektóre elementy wykonane z tworzywa mogą nieznacznie zmienić kolor, nie ma to wpływu
na funkcjonowanie urządzenia oraz na smak dań. Jest to jedna z właściwości materiału z jakiego są
wykonane.
Gotowanie według przepisów 29
Gotowanie według przepisów
Kolejnośćdodawaniaskładników:
• Podczas przygotowywania potraw pamiętaj o kolejności dodawania składników.
UWAGA
Upewnijsię,żewszystkieskładnikidanianieprzekrocząwsumieobjętości2litrów
Upewnijsiężeilośćskładnikówdanianieprzekroczy1,5lwprzypadkuzastosowaniaprogramumieszającego.(maksymalnaprędkośćobrotowato5)
Ustawienia w urządzeniu
Aby uzyskać najlepsze efekty trzymaj się określonego porządku:
•Jeślichceszugotowaćposiłek,ustawczas,temperaturę,prędkośćinaciśnijprzyciskSTART/STOP.
•Bypokruszyć,zmielićlubwymieszaćżywnośćustawczas,prędkośćinaciśnijprzyciskSTART/STOP.
Przykładowe ustawienie
Gotowanie
a) Ustawczasna25min
b) Ustawtemperaturęna100°
c) Ustawprędkośćod1do3
d) NaciśnijprzyciskSTART/STOP
Krojenie warzyw (do 400 g twarde warzywa lub do 600 g miękkie warzywa)
a) Ustawczasna10sekund
b) Ustawprędkośćna5
c) NaciśnijprzyciskSTART/STOP
Kruszenie kostek lodu lub mrożonych pokarmów (owoce, warzywa)
Donaczyniawłóżmaksymalnie 300 g kostek lodu lub mrożonych owoców / warzyw.
a) Ustawczasna30sekund
b) Ustawprędkośćna9
c) NaciśnijprzyciskSTART/STOP
Sok z marchwi
Donaczyniawłóżmaksymalnie 400 g marchwi i 600 ml wody.
a) Ustawczasna30sekund
b) Ustawszybkośćna9
c) NaciśnijprzyciskSTART/STOP
Mielenie kawy
Donaczyniawsypmaksymalnie 200 g ziaren kawy.
a) Ustawczasna45sekund
b) Ustawszybkośćna9
c) NaciśnijprzyciskSTART/STOP
30 Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
•Urządzeniesięniewłącza
•Urządzenieniegrzeje
•Urządzeniepodczasgotowaniainazimnonierozdrabia,niemiesza.
•Niemożnawybraćwiększejprędkościniż5
• Urządzenie się nie włącza
Upewnijsię,żekabeljestprawidłowopodłączony,sprawdźczypokrywyiwszystkieinneelementysąprawidłowo
zamontowanewgłównejjednostcenapędowej.Sprawdźczynaczynieniejestprzepełnioneiczypokrywasięza
myka.
• Urządzenie nie grzeje
Upewnijsię,żewprowadziłeśprawidłowoczasoraztemperaturę(bezustawieniazegaraniedasięustawićtempe
ratury,ochronaprzezprzypaleniem).
• Urządzenie podczas gotowania i na zimno nie rozdrabia, nie miesza.
1. Usuńczęśćzawartości(pojemnikjestprzepełniony)
lub
2. zwiększprędkość(ustawiłeśzaniskąprędkość)
lub
3. pokrójżywnośćnamniejszekawałki(zbytdurzekawałkimogązablokowaćurządzenie)
lub
4. zmniejsztemperaturęgotowania(temperaturamożebyćzawysoka)
lub
5. nie należy używaćprzyciskuTURBO lub prędkości 9 przez dłużej niż 1 min.(urządzenieposiada
specjalnąochronęprzedprzegrzaniem).PrzyciskTURBOwciągu30do60sekundrozprawisięzpraktycznie
każdymrodzajemżywności(pracaprzezdłuższyczaszprzyciskiemTURBOpowyżej60sekundniesprawi,że
efektbędzielepszy–najbardziejoptymalnyiefektywnyrezultatosiągnieszpookołominucie)!
6. Podczasmieszanianaczyniezostałoźlezamknięte.Zamknij pojemnik POPRAWNIEiodblokujurządzeniebykontynuowaćpracę
lub
7. urządzenienie zostało ostudzonepopoprzednimużyciu.Pamiętaj,żepozakończeniujednegoprocesu
powinieneśostudzićposzczególneczęści.Zanimzacznieszkolejnączynność
lub
8. zdejmujpokrywęizałóżponownienanaczyniuzestali.
• Nie można wybrać większej prędkości niż 5.
1. Programjestwyposażonywspecjalnąblokadębezpieczeństwa,zabezpieczającąprzedwyciekiemgorącejżywnościznaczyniapodczasużywaniadużychprędkości.Maksymalnaprędkośćprzygotowaniuwynosi5.
2. Urządzenieoraznaczyniemocnosięnagrzewająpodczasgotowania.Nienależydotykaćurządzenia
podczasgotowaniaistniejeryzykopoparzenia.Poczekajażurządzenieinaczynieostygniezanimprzystąpisz
dowykonywanianastępnychczynności.
Jeśliprześledziłeśposzczególneprzypadkiinadalniemożnarozwiązać
problemuzurządzeniemskontaktujsięzpunktemobsługiklienta.
Rozwiązywanie problemów 31
OSTRZEŻENIE
Urządzenieorazjegoposzczególneelementynależycojakiśczasskontrolowaćbyupewnić
się,żeżadenzelementówniejestuszkodzony.Każdyzuszkodzonychelementówmożenegatywniewpływaćnabezpieczeństwotwojeiurządzenia.Gdydostrzeżeszusterkęskontaktujsię
zdziałemobsługiklientaDEDRA.Jesteśmypotobydoradzićipomócwrazieproblemu.
Regulamin
•Właścicielsprzętuelektrycznegojestzobowiązany(zgodniezdyrektywąEU200/96/WE
zdnia27stycznia2003rokuwsprawiee-odpadówiczęściowowramachlokalnegoprawa
państwczłonkowskichUE)dozutylizowaniaodpaduwmiejscudotegoprzeznaczonym.Byprawidłowozutylizowaćsprzętnależyudaćsiędosiedzibywładzlokalnychbyzasięgnąćinformacji
gdzieznajdujesięnajbliższypunktodbioruelektrośmieci.Następnieprzekazaćimzużytysprzęt.
Gwarancja
•VarMixpowinienbyćnaprawianyprzezautoryzowanyserwisfirmyVašeDEDRAs.r.o.Česká
Skalice.
•NależyużywaćwyłącznieoryginalnychczęściiakcesoriówdostarczonychrazemzurządzeniemVarMix.Nigdyniezastępujoryginalnychczęścinieoryginalnymi.Wprzypadkusamodzielnychnaprawlubpostępowanianiezgodniezzaleceniamizawartymiwpowyższejinstrukcji
gwarancjaprzestajeobowiązywać.Wtakimwypadkufirmanieponosiodpowiedzialnościza
szkodypowstałewwynikunaprawlubniestosowaniasiędowarunkówzawartychwinstrukcji.
•Wkażdymzpowyższychwypadkówgwarancjaprzestajeobowiązywać.
Serwis gwarancyjny
•Infoliniajestczynnawdnipowszednieod8.00do18.00
•ByuzyskaćwięcejinformacjinależyskontaktowaćsięznaszymdoradcąDEDRA,podnumeremtelefonu+48(717)166648,lubosobiściepodadresemVašeDEDRA,Podhradní69,552
03ČeskáSkalice.
•Zapraszamyrównieżdoodwiedzeniastronywww.mojadedra.pl
32 Maksymalna dawka = optymalny rezultat
Maksymalna dawka = optymalny rezultat
Rodzaj żywności
Twardeowoceiwarzywa
(marchew,ziemniaki,jabłka,
pietruszka,kalarepa,seler,
dynia,gruszkiitp.)
Średniotwardewarzywa
iowoce(cebula,papryka,
cukinia,brokuły,itd.)
Miękkiewarzywaiowoce
(pomidory,ogórki,brzoskwinie,morele,śliwki,itp.)
Mokreciastonachleb
Klasyczneciasto
drożdżowe
Mrożoneowocenalody
Maksymalna wielkość porcji
Zalecana szybkość
Ważne
Przynajmniej5(siekanie)
do9(puree)
Twardewarzywanależypokroićna
kawałki!Nigdynieumieszczajwarzyw
iowocówwnaczyniuwcałościlubw
dużychkawałkach.Ograniczatoruch
ostrzy.Jeśliprzygotowujemypureez
twardychwarzywwybieramyprędkość
8lub9idolewamywody.Zaczynamy
odniższegoprogramunp.6stopniowo
zwiększającprędkość.
Max500g
Przynajmniej4(siekanie)
do9(puree)
Warzywapokrójnakawałki.Nigdynie
umieszczajwarzywiowocówwnaczyniuwcałościlubwdużychkawałkach.
Ograniczatoruchostrzy.Jeśliprzygotowujemypureezwarzywwybieramy
prędkość8lub9idolewamywody.
Max600g
Przynajmniej4(siekanie)
do9(puree)
Warzywapokrójnakawałki.Jeśli
przygotowujemypureezwarzyw
wybieramyprędkość8lub9.Puree
powstaniewokoło30sekund.
Max300gmąki,
wodaiolej
WybieramyprogramDOUGH(ciasto).Jednorazowa
porcjapowinnaważyć
niewięcejniż500g.jeśli
potrzebujeszwiększejporcji
powtórzproces.
Zalecanaporcja5częścimąkina3
częścipłynów.Dodajolejubyciasto
niekleiłosiędościanek.
Max500gmąki
+płyn+olej
WybieramyprogramDOUGH(ciasto).Jednorazowa
porcjaniepowinnaprzekroczyć800g.jeślipotrzebujesz
większejporcjipowtórz
proces.
Zalecanaporcja5częścimąkina3
częścipłynów.Dodajolejubyciasto
niekleiłosiędościanek.
Max300g
owoców+płyny
(mleko,śmietana…)
Prędkośćod7do9przez15
sekund.Lodyisorbetyprzygotowujesięniezwykleszybko.Lepiejprzygotowaćmniejszeporcje
kilkarazyniżwiększe.
Max400g
Stosunekmrożonychowocówpłynówpowinienwynosić300+150
gna200ml(mleko,śmietanalub
woda)
Maksymalna dawka = optymalny rezultat
Rodzaj żywności
Maksymalna wielkość porcji
Zalecana szybkość
33
Ważne
Max 300 g + płyn
Szybkość od 4 do 9
By przygotować puree użyj prędkości od 8 do 9, do warzyw dodaj
wodę lub bulion
Ziarna kawy
Max 200 g
8 (kawa parzona) 9 (ekspres do kawy)
Kawa mieli się w ciągu 40 sekund
Orzechy, migdały
Max 300 g
6 (grubo posiekane orzechy
włoskie) do 9 (orzeszki ziemne)
Orzechy są zmielone w ciągu 10
sekund
Mak
Max 200 g
Szybkość 9 (30 sekund)
Mrożone warzywa
Chleb na bułkę tartą
Chleb na bułkę tartą
Max 3 sztuki
Szybkość 9
Chleb (świeży, twardy) pokrusz na
mniejsze kawałki. Po zakończeniu
wysyp z pojemnika i w razie potrzeby
powtórz proces.
Kruszenie kostek lodu
Max 300 g
Szybkość 9
Jeśli to konieczne wyjmij kruszony lud
z naczynia w razie potrzeby powtórz
proces
Mięso
Max 300 g
Szybkość od 7 do 9 (max 10
sekund)
Przed zmieleniem umieść mięso w zamrażarce, efekt cię zaskoczy. W razie
potrzeby powtórz proces
Cukier kryształ na
cukier puder
Max 300 g
Szybkość od 8 do 9 (max 10
sekund)
Cukier kryształ zostanie sproszkowany
na puder
Gdy w naczyniu umieścimy maksymalną dopuszczalną porcję, zawsze można powtórzyć cały proces. Maksymalna dawka umożliwia urządzenie
pracę na optymalnych obrotach oraz swobodną pracę noży tnących. Zablokowanie noży może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
SYSTEMAT VARMIX
VašeDEDRA,s.r.o.
Podhradní69,55203ČeskáSkalice
CzechRepublic
DesignedbyVašeDEDRAinCzechRepublic.
www.mojadedra.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI [PL] AA0445PL

Podobne dokumenty