PŁYWANIE - SPECJALIZACJA

Transkrypt

PŁYWANIE - SPECJALIZACJA
KARTA PRZEDMIOTU
KIERUNEK STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
NAZWA PRZEDMIOTU
PŁYWANIE
- SPECJALIZACJA
POZIOM STUDIÓW II°
ROK II,
SEMESTR III, IV
TYP PRZEDMIOTU
fakultatywny
PUNKTY ECTS
6
Rodzaj zajęć
Ilość godz.
Studia niestacjonarne
WYKŁADY
60
ĆWICZENIA
METODY NAUCZANIA
JĘZYK WYKŁADOWY
Ćwiczenia, zajęcia praktyczne
polski
CEL I ZAŁOŻENIA
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu pływania. Wykorzystanie
środków pływania do doskonalenia psychomotorycznych dyspozycji uczniów, popularyzacji pływania i jego walorów
rekreacyjnych. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jednostek lekcyjnych zgodnie z systematyką i metodyką nauczania
elementów pływania. Umiejętność prowadzenia lekcji z zakresu pływania. Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie
wykorzystania pływania w organizacji współzawodnictwa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Znajomość: etapów nauczania pływania, zadań w poszczególnych fazach nauczania pływania, systematyki ćwiczeń i metod
stosowanych w poszczególnych fazach nauki pływania. Znajomość ćwiczeń i metod stosowanych w przygotowaniu
ogólnorozwojowym zawodnika w pływaniu. Znajomość: techniki pływania poszczególnymi stylami pływackimi, ćwiczeń
nauczających i doskonalących pływanie poszczególnymi stylami pływackimi. Znajomość: techniki wykonania skoków i
poszczególnych nawrotów stosowanych w pływaniu, ćwiczeń nauczających i doskonalących skoki i nawroty stosowane w
pływaniu. Znajomość podstaw treningu sportowego w pływaniu. Znajomość specjalistycznego sprzętu oraz jego wykorzystania w
nauczaniu i treningu pływackim. Znajomość podstaw ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Znajomość alternatywnych form treningu pływackiego (piłka wodna, koszykówka wodna, elementy pływania synchronicznego).
Znajomość przepisów pływania. Umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostek lekcyjnych zgodnie z systematyką i metodyką
nauczania elementów pływania.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
------------------------------------Ćwiczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nauczanie i uczenie się pływania.
Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie. Przygotowanie ogólnorozwojowe w pływaniu.
Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi. Trening techniczny w pływaniu.
Technika skoków i nawrotów.
Podstawy treningu sportowego w pływaniu.
Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w nauczaniu i treningu pływackim.
Podstawy ratownictwa wodnego.
Alternatywne formy treningu pływackiego.
Przepisy pływania.
Samodzielne prowadzenie zajęć.
METODY OCENY
Sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny na ocenę, egzamin.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bartkowiak E.: Sportowa technika pływania; RCMSzKFiS, Warszawa, 1995.
Bartkowiak E.: Pływani. Program szkolenia dzieci i młodzieży; RCMSzKFiS, Warszawa, 1997.
Bartkowiak E.: pływanie sportowe; Centralny Ośrodek Sportu; Warszawa, 1999.
Czabiński B., Fiłon M., Zatoń K.: Elementy teorii pływania; AWF Wrocław, 2003.
Dybińska E., Wójcik A.: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania; AWF Kraków, 2004.
Dybińska E.: Uczenie się i nauczanie pływania; AWF Kraków, 2009.
Karpiński R.: Pływanie. Podstawy techniki. Nauczania; Katowice, 2003.
Wiesner W.: Nauczanie-uczenie się pływania; AWF Wrocław 1999.
Waade B. /red./: Pływanie sportowe i ratunkowe (praca zbiorowa); AWFiS Gdańsk, 2005.
Ciereszko J.: Pływanie synchroniczne (technika, metodyka i przepisy); AWF Poznań,1997.
Karpiński R.: Pływanie sport, zdrowie, rekreacja; AWF Katowice, 2008.
Ostrowski A.: Zabawy i rekreacja w wodzie; WSiP Warszawa, 2003.