Wrocław, dnia 07.12.2016 r. INFORMACJA nr 2 Działając w oparciu

Transkrypt

Wrocław, dnia 07.12.2016 r. INFORMACJA nr 2 Działając w oparciu
Wrocław, dnia 07.12.2016 r.
INFORMACJA nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe utrzymanie czystości
w pomieszczeniach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (znak postępowania:
ZP/06/16/TKA/PN)
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w ww. postępowaniu.
Pytanie nr 2
Proszę o informację czy osoby wykonujące usługę muszą być zatrudnione na umowę
o pracę w pełnym wymiarze.
Odpowiedź
Zamawiający w rozdziale III pkt 9 SIWZ, określił warunki realizacji zamówienia, w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga, aby czynności
sprzątania, w trakcie realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy. Zamawiający nie określa jaka liczba osób po stronie Wykonawcy lub
podwykonawcy będzie brała udział w realizacji zamówienia, ani wymiaru etatu na jaki będą
te osoby zatrudnione.
Eugeniusz Dziemidok
Dyrektor Administracyjny