Przedmiar Raki

Transkrypt

Przedmiar Raki
PRZEDMIAR ROBÓT
45111300-1
45261000-4
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie
Roboty rozbiórkowe
Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZ DZI KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Modernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Rakach - dach gara u
Raki gm. Krasnosielc
Gmina Krasnosielc
06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40
:
:
in . Piotr Brodacki, specjalno
08.11.2010
konstr.-budowlana bez ogranicze , upr. nr W a-556/01
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
08.11.2010
Data zatwierdzenia
Dokument zosta opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
06a Raki - dach gara u
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Modernizacja i remont wietlicy wiejskiej w Rakach - dach gara u gm. Krasnosielc
1 45111300-1 Rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu
1 KNR 4-01
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów
d.1 0535-08
itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku
4 KNR 4-01
d.1 0430-02
5 KNR 4-01
d.1 0430-07
6 KNR 4-01
d.1 0108-09
analogia
7 KNR 4-01
d.1 0108-10
analogia
m2
Rozebranie konstrukcji wi
kaza Inwestorowi
<poz. 2> 88.20
10 KNNR 2
d.2 0403-02
m2
Rozebranie elementów wi b dachowych - deskowanie dachu z desek na styk deski z rozbiórki przekaza Inwestorowi
m2
<poz. 2> 88.20
m2
Rozebranie elementów wi b dachowych - wi by dachowe nie nadaj ce si do
ytku - drewno z rozbiórki przekaza Inwestorowi
m2
9.80*9.00*20%
m2
9.80*9.00*0.02
m3
Wywiezienie p yt azbestowych wraz z utylizacj samochodami skrzyniowymi - za
ka dy nast pny 1 km
Krotno = 9
m3
<poz. 6> 1.76
m3
m
m2
9.80*9.00
m2
acenie po aci dachowych z tarcicy nasyconej przeciw aty 2,5x5 cm
88.20
88.20
RAZEM
88.20
88.20
RAZEM
88.20
17.64
RAZEM
17.64
1.76
RAZEM
1.76
1.76
RAZEM
1.76
8.82
RAZEM
8.82
88.20
RAZEM
88.20
88.20
RAZEM
88.20
88.20
RAZEM
88.20
10.55
RAZEM
10.55
88.20
RAZEM
88.20
9.00
RAZEM
9.00
2.70
RAZEM
2.70
m2
m2
acenie po aci dachowych z tarcicy nasyconej aty 3,8x5 cm
m2
m2
12 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
d.2 202 0541-02
9.00*(0.40+0.25)+(9.00+9.80)*0.25
m2
13 NNRNKB
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po aci do 85 % blach
d.2 202 0535-04 powlekan dachówkow na atach
m2
15 KNNR 2
d.2 0505-07
88.20
RAZEM
m
Izolacja z folii polietylenowej dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
<poz. 9> 88.20
14 KNNR 2
d.2 0505-05
6.95
Wywiezienie p yt azbestowych wraz z utylizacj samochodami skrzyniowymi na od- m3
leg
do 1 km
<poz. 9> 88.20
11 KNNR 2
d.2 0403-02
6.95
RAZEM
b dachowych - o acenie dachu - deski z rozbiórki prze- m2
2 45261000-4 Wykonanie nowego pokrycia dachowego
8 KNR 4-01
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyk e i kleszcze
d.2 0412-02
9.80*9.00*10%
9 KNNR 2
d.2 0604-02
Razem
Rozebranie pokrycia dachowego z p yt azbestowo-cementowych mocowanych do m2
at lub p atwi drewnianych; p yty faliste - u enie p yt na palecie z zabezpieczeniem
foli
9.80*9.00
3 KNR 4-04
d.1 0403-03
Poszcz
m2
m2
9.80*0.25+9.00*0.25*2
2 KNR 0-45
d.1 0101-02
j.m.
m2
<poz. 9> 88.20
m2
Monta obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pó okr e
m
9.00
m
Monta obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okr e
m
2.70
m
-2-
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 10059