MZUK Gliwice

Transkrypt

MZUK Gliwice
Nr sprawy: MZUK.TG. ….......................
Gliwice …..........................
…..........................................................
( Nazwa firmy / Nazwisko Imię )
…..........................................................
( Ulica )
…..........................................................
( Kod pocztowy Miasto )
…...........................................................
( Pesel )
MZUK Gliwice
…...........................................................
( NIP )
Giełda Samochodowa
…...........................................................
ul. Strzelców Bytomskich 25c
( Telefon )
44-109 Gliwice
…...........................................................
( E-mail )
dotyczy: rezerwacji stanowiska z tytułu jego czasowego nieużytkowania.
Na podstawie brzmienia §3 Zarządzenia nr PM-1962/15 Prezydenta Miasta Gliwice
z
dnia
26
listopada
2015
roku,
wnioskuje
o
rezerwację
stanowiska
nr: .......................................... znajdującego się sektorze : ..............................................
z tytułu jego czasowego nieużytkowania.
Okres czasowego nieużytkowania od …..................................... do …..................................
Nr umowy dzierżawy: .................................................................................. .
Opłaty za rezerwację w okresie nieużytkowania ponosi Dzierżawca.
….......................................................
( Data, czytelny podpis, pieczątka )
A.
B.
Data wpływu wniosku: …........................
Nr kor: MZUK- …............................../2016
Nr sprawy: MZUK-TG.2332. .......... …..............
…..................................................................
….....................
…...............
Nazwisko, imię przyjmującego wniosek
Data
Podpis
Wniosek sprawdzono po względem formalno-merytorycznym.
Czy był wykorzystany wniosek w trakcie trwania umowy ? TAK/NIE
Jeżeli był wykorzystany, to w jakim okresie? Od: ................................. do: ................................... .
Podać okres
Bez uwag / Uwagi: ................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
Wartość stawki czynszu miesięcznego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy dzierżawy
Wartość stawki według §3 Zarządzenia nr PM-1962/15 => 20% wartości miesięcznego
czynszu dzierżawnego określonego umową dzierżawy za 1 miesiąc rezerwacji
C.
…..................................................................
….....................
…...............
Nazwisko, imię sprawdzającego
Data
Podpis
Wniosek sprawdzono pod względem terminów płatności.
Nie zalega z płatnościami / Zalega z płatnościami za okres:
….............................................................................................................................................................
Podać nr faktury, za jaki miesiąc/miesiące i kwoty zaległości, lub załączyć wydruk z zaległościami.
D.
…..................................................................
….....................
…...............
Nazwisko, imię sprawdzającego
Data
Podpis
Kierownik Giełdy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Data, podpis, pieczątka.
Z - ca Dyrektora
ds. technicznych
............................................
Data, podpis
Treść wniosku zgodna
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 34/2013 Dyrektora MZUK
z dnia 7 października 2013 roku.