Ramowy plan nauczania Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku

Transkrypt

Ramowy plan nauczania Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku
załącznik nr 9
Ramowy plan nauczania Szkoły Podstawowej nr 7
Z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
2011/ 2012, 2012/ 2013, 2013/ 2014
I etap edukacyjny / klasy I – III/
/A – INTEGRACYJNA, B, C, D/
Zajęcia
edukacyjne
Edukacja
wczesnoszkolna
Plastyka
Muzyka
Zajęcia
komputerowe
Język angielski
Religia/ etyka
Razem:
liczba
godzin
liczba godzin tygodniowo
tygodniowo
w klasie
w
trzyletnim
I
II
III
okresie
nauczania
45+3D
15 + 1D 15 + 1D 15+1D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
2
6
2
23
2
23
2
23
6
69
uwagi
IIIA 1/1
zajęcia prowadzone
przez specjalistę
W ramach edukacji wczesnoszkolnej w trzyletnim okresie nauczania klasa powinna mieć
zorganizowane co najmniej:
·
190 godzin języka obcego nowożytnego,
·
po 95 godzin edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i zajęć komputerowych,
·
290 godzin wychowania fizycznego
Ramowy plan nauczania Szkoły Podstawowej nr 7
Z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
2011/ 2012, 2012/ 2013. 2013/ 2014
II etap edukacyjny /klasy IV – VI/
/A – INTEGRACYJNA, B, C/
liczba godzin tygodniowo w klasie
Zajęcia
edukacyjne
Język polski
Historia i
społeczeństwo
Plastyka
Muzyka
Język angielski
Matematyka
Przyroda
Technika
Informatyka
Wychowanie
fizyczne
Religia/Etyka
Godziny z
wychowawcą
Godziny do
dyspozycji
dyrektora
Razem
liczba godzin
tygodniowo w
trzyletnim
okresie
nauczania
IV
V
VI
6
5
5
16
1+1D
1+1D
2
4+2D
1
1
2
4+1D
3
1
1
3
4+1D
3
0,5D
0,5D
3
4+1D
3
2+0,5D
2+0,5D
8
12+3D
9
1
4
1
4
2
4
2
2
12
2
1
2
1
2
1
6
3
1
1
3D
29
29
0,5 WDŻ
05 koło
zainteresowań
29
Godziny do dyspozycji dyrektora:
klasa IV
1D Matematyka
1D Historia i społeczeństwo
1D zajęcia pozalekcyjne
87
/3h na oddział/
Klasa V
1D Matematyka
1D Historia i społeczeństwo
1D zajęcia pozalekcyjne
Klas VI
3x1
1D Matematyka
½ D plastyka
½ D muzyka
1D zajęcia pozalekcyjne
1,5h = 3x05h
1,5h = 3x0,5
WDŻ
w zależności od potrzeb; pomoc pp; koła zainteresowań, ….
przydziały godzin dyrektorskich na zajęcia pozalekcyjne może się zmieniać