OSWIADCZENIE MAJĄTKowE cZĘŚĆ A Ja, niżej podpisana EW A

Transkrypt

OSWIADCZENIE MAJĄTKowE cZĘŚĆ A Ja, niżej podpisana EW A
OSWIADCZENIE MAJĄTKowE
N
soby wydajqcejdecyzjeadministracyjne
w imieniustarost1|
SLUPSK, DNIA 5 KWtETN|A 20t6 ROKU
uwaga:
l. osoba składająca
oświadczenię
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdąstarannęgo
i zupełnego
wypęłnieniakażdejz rubryk'
2. Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdująw koŃretnym przypadkuzastosowania,
należywpisać
..niedotYczv".
3. osoba składającaoświadczeniezobowiĘzanajest obeślić przynależnośó
poszczególnych
składnikówmajątkowych,dochodów zobowiqzalido majątkuodrębnegoi majątkuobjętego
wspólnością
majątkową.
4. oświadcz€ n iemają&owedotyczymajątkuw krajui za granicą.
5' oświadczenie
majątkoweobejmujerówniężwielz)telności
pieniężne,
jawne,
w
6.
częściA oświadczenia
zawańę są informacje
w częściB zaśinformacjeniejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsce położenia
nieruchomości.
cZĘŚĆ A
Ja,niżejpodpisana
EWA DoRoT A' czYZ zD. FILBRANDT
urodzona
6 LISToPADA 19óóR. w sŁUPsKU
zatrudniona
w
sTARosTwIE PowIATowYM w sŁUPsKU' 76-200 sŁUPsK'
UL.szARYCH szEREGÓw l4,
NA sTANowIsKU KIf,RowNIKA oDDzlAŁU oBsŁUGI RADY
I zARzĄDU PowlATU w WYDZIALE oRGANIZACYJNYM
po zapoznaniusię z przepisamiustawy z dnia 2l sięrpnia l997r. o ograniczeniuprowadzenia
gospodarczejprzez osoby pęłniącefuŃcje publiczne (Dz' U' Nr 106, poz.679,
działalności
z 1998r,Nr ll3, poz.'715i Nr 162,poz. 1126,z 1999r.Nr 49, poz.483,z 2000r.Nr 26,poz.306
oraz 22002r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) olaz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
powiatowym(Dz. U. z 200lr' Nr |42' poz. 1592oraz z 2002r.Nr 23, poz. 220,Nr
o samorządzię
6 2 , p o z , 5 5 8 , N r 1 1 3 , p o 2 . 9 8 4 , N r 1 5 3 ,1p2o721. , N r 2 0 0 , p o126. 8 8 i N r 2 1 4 , p 0 21.8 0 6 )z,g o d n i e
z ań. 25c tej ustawy oświadczam'
że posiadamwchodzqcew sk,ladmałżeńskięj
wspólności
majątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasobypieniężne:
_ środki pieńężne zgrcmadzone w walucie polskiej: 22 TYS.
ZŁ
wsPÓLNoŚc MAJĄTKoWA
_ środki
pieŃęŹnezgromadzone
w wa|ucieobcęj: NIE DoTYCZY
- papielywartościowe
: NIE DoTYczY
l Niepotzebneskeślió
na kwotęl NIE DoTYCZY
-
MALżEŃSKA
l. lom o po*i",'"h.,i: NIE DOTYCZY m2, o wartościNIE DoTYczY
t}tul prawny:NIE
DOTYCZY
2. Mieszkanieo powieżchnj. 57 m2, o wartości180 TYs. zŁ t}'tułprawny|wŁAsNoŚc
MAŁżEŃSKA
wsPóLNoŚc
-
MAJATKoWA
rolne:
3. Gospodarstwo
rodzaj gospodarstwa:DZIAŁKA
RoLNA' powierzchnia:ll4 IlA'
20 TYs' zŁ
o wańości:
rodzaj zabudowy:NIE DOTYCZY
q,.tuł
prawny:wŁAsNoŚĆ
- MAŁŻEŃSKA
wsPÓLNoŚc
MAJĄTKoWA
NIE DoTYCZY.
Z tegot}tułuosiągnęłam
w roku ubiegłymprzychódi dochódw wysokości:
MIESZKANIE
4. Innenieluchomości:
powierzchria;47 m2
o waftości:
l80 TYs. ZŁ
PRAwo Do Lol.ĄLU
tytuł prawny:wŁAsNoŚclowE
MAŁżEŃSKA wsPÓLNoŚC MAJĄTKoWA,
MIESZKALNEGo -
- GARAż, powierzchnia:t8 m2, o wartości:l0 TYs. zŁ, tytułprawny:
wŁAsNoŚC MAŁŻEŃSKAwsPÓLNoŚĆ uł.rĄrxowl.
I.
Posiadamudziaływ spółkachhandlowych_ należypodać liczbę i emitentaudziałów:ME
DOTYCZY
udziatyte stanowiąpakietwiększyniż l0% udziałóww spółce:NIE DOTYCZY.
w roku ubiegłymdochódw wysokości:NIE DoTYczY.
Z tegot}tułuosiągnęłam
N.
Posiadamakcjew spółkachhandlowych. należypodaćliczbęi emitentaakcji:NIE DoTyCzY
akcjete stanowiąpakietwiększyniż 10%akcji w spółce:NIE DoTYczY'
w roku Lrbiegłym
dochódw wysokości:
NIE DoTYczY.
Z tegotytułuosiągnęłam
Nabyłam(nabyłmój małżonek,
z wyłączeniem
mieniaprzynależnego
do jego majątkuodrębnego)
od Skarbu Panstwą innej pństwowej osoby prarłnej,jednostek samorządu terytorialnego,ich
związków lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które podlegałozbyciu w drodze
_ należypodaćopis mieniai datęnabycia'od kogoINIE DoTYCZY.
przetargu
vt.
gospodarczq,
l. Prowadzę
działalność
(należy
podaćformęprawnqi przedmiot
NIE
działalności):
DOTYCZY
N|E DoTYczY
osobiście
wspólniez innymiosobamiN|E DoTYCZY.
przychódi dochódw wysokości:
Z tegot}tułu
osiągnęłam
w rokuubiegłym
NIE DoTYCZY.
(-g^-*
gospodalczą
2, Zarządzundziałalnością
pełnomocnikiem
lub jestemplzedstawicięlem,
takiej
(nalęży
podać
prawną
i
przędmiot
działalności
formę
działalności):
NIE DoTYczY
_ osobiście
NIE DoTYczY
- wspóhie z innymiosobamiNIE DoTYczY.
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
NIE DoTYCZY.
Z tęgot}'tułu
osiągnęłam
VII.
(naz\ł/a,
l. W spółkach
handlowych
siędzibaspółki):
NIE DoTYCZY
_ j€stem członkiemzarządu(odkiędy):NIE DoTYczY
_ jestemczłonkiem
(odkiedy):NIE DoTYCZY
radynadzolczęj
_ jestęmczłoŃięmkomisjirewizyjnej
(odkiedy):NIE DoTYCZY.
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
NIE DOTYCZY.
z tegotytułuosiągnęłam
2. W spółdzielniach:
NIE DoTYczY
_ jestemczłoŃiem zarządu(odkiedy):NIE DoTYCZY
_ jęstęmczłonkiem
(odkiędy):NIE DoTYCZY
radynadzolczęj3
- jestemczłonki€ mkomisjilewizyjnęj(odkiedy):NIE DoTYCZY'
w rokuubiegtymdochódw wysokości:
NIE DoTYCZY.
Z tegoq/tufuosiągnęłam
gospodarczą;
prowadzących
NIE DoTYczY
działalnośó
3. W fimdacjach
_ jestemczłonkiemzarządu(odkiedy);NIE DoTYczY
- jęstęmczłonkiemlady nadzotczęj(odkiedy):NIE DoTYCZY
- jestemczłonkiem
(odkiedy):NIE DoTYCZY.
komisjirewizyjnej
NIE DoTYczY.
w rcku ubiegł}'m
dochódw wysokości:
z tegotytułuosiąenęłam
vtII.
Inne dochody osiąganę z tytufu zatudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć'
z podanięmkwot uzyskiwanych z każdęgot),tułu:
63.985.59
zŁ .
w oKRESIEoD 0l.0l.2015
Do 3r'12.2015:
z TYTUŁUZATRI]DNIENIA
zL'
z TYTUŁUoDsZKoDowANIAzA szKoDY wYRZĄDzoNEPzRzE BoBRY:|59,03
x.
Składniki mięnia ruchomego o wańościpowyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych
należypodaćmarkę'modeli rok produkcji):JEEP CHERoKEE
2007R.
x.
zobońązu\ia pięr'iężnęo wańościpowyżęj10 000 złotych,w tym zaciągniętekedyty i pożyczki
omz waruŃi' na jakich zostałyudzielone (wobec kogo' w związku z jatim zdarzeńem' v jakiej
wysokości):
* KREDYT HIPoTECZNY
w M BANK (BYŁY MULTIBANK
_ KREDYT KoNSUMPCYJNY
- 79.000CIIF
w BANKU PEKAo - 32.000 zŁ
Powyższeoświadczenieskładamświadoma,iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanięnięprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
sŁUPsK. DNIA 5 KWIETNIA 2016R.
2 Nie dotyczy działalnościw)'twórczej w roirrictwię W zaklesie produkcji roślinrrej
i zvńerzęcej,
w formjeizakresiegospodarsl\\a
rodzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielnimieszkarriowych.