Raport bieżący 39/2014 pobierz - CCC SA

Transkrypt

Raport bieżący 39/2014 pobierz - CCC SA
Nabycie znacznego pakietu akcji (Raport bieżący nr 39/2014)
22.09.2014 /Emitent/
Podstawa prawna:
1/ Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”) – nabycie
znacznego pakietu akcji
2/ Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako „Ustawa o obrocie”) –
informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 22.09.2014 r. otrzymał następujące zawiadomienie o transakcji
nabycia akcji Spółki CCC S.A. przez ULTRO S.A. (podmiot zależny od Luxprofi S.a.r.l.).
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, Spółka ULTRO S.A. z siedzibą w Polkowicach, 59-101,
ul. Strefowa 6, poinformowała Emitenta o transakcji nabycia w dniu 17.09.2014 r. od Spółki Luxprofi
S.a.r.l. (podmiot dominujący dla Spółki ULTRO S.A.), 13.360.000 akcji Spółki CCC S.A., stanowiących
34,79% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 18.110.000 głosów na WZA,
stanowiących 40,20% w ogólnej liczbie głosów; po średniej cenie: 160 PLN za akcję.
Transakcja, na podstawie której doszło do zmian w ogólnej liczbie głosów w Spółce, została
przeprowadzona w ramach Grupy Kapitałowej, w związku z tym, że zbywca – Luxprofi S.a.r.l. jest
podmiotem dominującym wobec nabywcy - ULTRO S.A.
Transakcja została zawarta poza GPW i miała charakter umowy cywilnoprawnej.
Przed dokonaniem transakcji Spółka ULTRO S.A. nie posiadała akcji Emitenta.
Po dokonanej transakcji Spółka ULTRO S.A. posiada:
- 4.750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych (12,37% udziału w kapitale akcyjnym), z których
przysługuje 9.500.000 głosów na WZA (21,09% ogólnej liczby głosów);
- 8.610.000 akcji zwykłych na okaziciela (22,42% udziału w kapitale akcyjnym), z których przysługuje
8.610.000 głosów na WZA (19,11% ogólnej liczby głosów);
tj. łącznie 13.360.000 akcji (34,79% udziału w kapitale akcyjnym), z których przysługuje 18.110.000
głosów na WZA (40,20% ogólnej liczby głosów).
ULTRO S.A. poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje zwiększenia
udziału w ogólnej liczbie głosów CCC S.A. oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie i art. 160 Ustawy o obrocie, Pan Dariusz Miłek, jako
podmiot pośrednio dominujący dla Spółki ULTRO S.A. i członek Zarządu Emitenta oraz Pan Mariusz
Gnych, jako osoba zarządzająca ULTRO S.A. i członek Zarządu Emitenta, powiadomili w dniu
22.09.2014 r. Zarząd CCC S.A. o ww. transakcji nabycia akcji Spółki CCC S.A. w dniu 17.09.2014 r.
przez Spółkę ULTRO S.A.
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis
- Wiceprezes
2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł