Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod

Transkrypt

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
Wydział Nauk Pedagogicznych
Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu
Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc
Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych
kierunków.
WYMIAR PRAKTYKI: 20 godzin
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI: Ośrodki szkolno-Wychowawcze dla dzieci niesłyszących,
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci słabo-słyszących
Praktyki studenckie są integralną częścią studiów, zgodne z planami, programami kształcenia
i podlegają zaliczeniu, są bezpośrednio powiązane z przedmiotami metodycznymi specjalności
Surdopedagogika
Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków
studiów na specjalnościach nauczycielskich
OGÓLNE CELE PRAKTYKI:
Zasadniczym celem praktyki pedagogicznej-dyplomowej jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy
zawodowej przez weryfikację i zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności
pedagogicznych oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków pedagoga specjalnego a w
szczególności:
doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela;
wdrażanie do wykonywania czynności nauczyciela, wychowawcy: organizacyjnych,
dydaktycznych i wychowawczych;
dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień
teoretycznych z zakresu tematyki zajęć metodycznych;
rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i postaw pedagogicznych;
wdrażanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;
rozwijanie umiejętności analizy pracy wychowawcy i wychowanków podczas wspólnego
omawiania praktyki przez wychowawcę internatu prowadzącego studenta podczas praktyk
indywidualnych, koordynatora praktyk w placówce i studenta;
rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy, jej efektów;
praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów oraz doskonalenie umiejętności
pedagogicznych;
rozwijanie umiejętności samodzielnego opracowania scenariuszy zajęć oraz prowadzenie
zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka/wychowanka.
Praktyka pedagogiczna-dyplomowa jest wdrożeniem do przyszłej pracy pedagogicznej, weryfikacją
wiedzy i umiejętności a także predyspozycji, obejmuje obserwację, uczestnictwo, organizację
i prowadzenie, pod nadzorem opiekuna, różnych form działalności dydaktyczno-wychowawczych
realizowanych przez wychowawców internatu.
ZADANIA PRAKTYKI:
1. Poznanie struktury, organizacji oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki
(internatu), w której odbywa się praktyka i sporządzenie na ten temat krótkiej pisemnej relacji
w dzienniku praktyk.
2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka; poznanie form
działań wspierających wychowanka internatu.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
Wydział Nauk Pedagogicznych
3. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego wychowanka. Szczególnie
koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka oraz sporządzenie anonimowej
charakterystyki ucznia.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktycznowychowawczych – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.
5. Poznanie zespołu wychowawczego oraz przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą internatu.
6. Hospitowanie zajęć- sporządzanie protokołów i pisemnych uwag na temat zajęć:
poznanie dokumentacji dziecka, organizacji oraz przebiegu procesu opiekuńczowychowawczego wychowanka internatu;
poznanie specyfiki procesu opiekuńczo wychowawczego w internacie wychowanków
słabo słyszących/niesłyszących
ocena zakresu treści, metod, form, pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie oraz
stosunku wychowawców do wychowanków z wadą słuchu
7. Samodzielne prowadzenie zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rodzajem
zajęć określonych w programach kształcenia specjalności: Surdopedagogika
planowanie i prowadzenie zajęć zgodnie z opracowaną koncepcją;
w czasie prowadzonych zajęć wykorzystanie różnorodnych metod dydaktycznowychowawczych oraz komunikowanie się z wychowankiem za pomocą różnych metod
(werbalnie, z wykorzystaniem SJM, PJM) dostosowanych do jego możliwości.
zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z wymogami metodycznymi;
HOSPITOWANIE ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych - (20% godz.
praktyki) 4 GODZ.
PROWADZENIE ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych- (50% godz. praktyki) 10 GODZ.
OCENA I PLAN ROZWOJU WYCHOWANKA - (30% godz. praktyki) 6 GODZ.
ZAKŁADA SIĘ, ŻE STUDENT W RAMACH ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ METODYCZNYCH
ORAZ ODBYTEJ PRAKTYKI NABĘDZIE NIŻEJ WYMIENIONE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:
1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI)
zna założenia organizacyjne placówki (internatu), w której realizuje praktykę;
zna założenia programu wychowawczego realizowanego w placówce dla dzieci i
młodzieży z wadą słuchu;
wykazuje orientację w zakresie sposobu konstruowania programu wychowawczego,
planu pracy dydaktyczno-wychowawczej internatu;
prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu pedagogiki opiekuńczowychowawczej i surdopedagogiki;
potrafi dokonać charakterystyki grupy wychowawczej;
zna metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z niesłyszącymi/słabo
słyszącymi wychowankami internatu;
umie konstruować plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem
specyfiki procesu wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z
opracowaną koncepcją;
zna zasady i metody komunikacji (werbalne i niewerbalne) z dziećmi z wadą słuchu;
potrafi dokonać charakterystyki wychowanka, na podstawie przeprowadzonej oceny
funkcjonalnej w zakresie umiejętności i postaw ucznia oraz opracować dla niego
indywidualny plan rozwoju.
2. UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA OBSERWACJI
potrafi przeprowadzić rozmowę z wychowawcą, zespołem wspierającym rozwój
dziecka na temat: wychowanka, grupy wychowawczej w internacie;
poprawnie określa cele zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metody, formy itd.;
potrafi sporządzić protokół zajęć i pisemną analizę oraz ocenę zajęć w wybranych
aspektach metodycznych;
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
Wydział Nauk Pedagogicznych
umie przeprowadzić zajęcia zgodnie z zaplanowaną koncepcją.
3. POSTAWA PRAKTYKANTA
włącza się w sposób zdyscyplinowany w rytm pracy wychowawczej placówki
(internatu);
wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa, zainteresowanie problematyka zajęć;
nastawienie praktykanta do wychowanka/grupy- przejawia pozytywny stosunek do
dzieci oraz ich sposobu werbalnej i niewerbalnej komunikacji stara się nawiązać
kontakt z całą grupą wychowawczą;
współpracuje z wychowawcą prowadzącym studenta podczas praktyk
indywidualnych, koordynatorem praktyk w placówce;
prawidłowo buduje swoje relacje z dyrekcją oraz innymi pracownikami placówki;
wykazuje się odpowiedzialnością za powierzone obowiązki;
wypełnia powierzone mu obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy
internatu
4. PRZYGOTOWANIE INTERPERSONALNE DO REALIZACJI ZADAŃ wychowawcy
internatu
identyfikuje się z rolą i zadaniami wychowawcy, radzi sobie w różnych sytuacjach
wychowawczych.
OCENA I ZALICZENIE PRAKTYKI
Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz
udokumentowanie przebiegu praktyki. Wychowawca prowadzący studenta podczas praktyk
indywidualnych / koordynator praktyk z Placówki potwierdza odbycie przez studenta praktyki
i ocenia ją, dokonując wpisu w dzienniku praktyk pedagogicznych oraz karcie praktykanta - APS.
W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności
ujawniane w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
WIEDZY
UMIEJĘTNOŚCI
POSTAW
DOKUMENTACJA PRAKTYK OBEJMUJE:
dziennik praktyk pedagogicznych;
karta praktykanta –APS;
program praktyki pedagogicznej-dyplomowej.
W celu uzyskania zaliczenia praktyki pedagogicznej-dyplomowej student zobowiązany jest
przedłożyć dokumentację praktyki uczelnianemu opiekunowi praktyk, po uprzednim ustaleniu
terminu, nie później niż do 20 maja danego roku akademickiego.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
Wydział Nauk Pedagogicznych
KARTA PRAKTYKANTA APS
Imię i nazwisko .................................................................................... nr albumu ......................
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna
Specjalność: Surdopedagogika
Rok studiów: III
Rok akad. ………../……….
Nazwa i wymiar praktyki: Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu- 20godzin
Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc
1. Pełna nazwa i adres placówki praktyk:
………………………………………........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………
PIECZĘĆ FIRMOWA PLACÓWKI
………………………………………………
PODPIS DYREKTORA PLACÓWKI
2. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ w miejscu praktyki
Lp.
Data
realizacji
Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk oraz inne zadania,
istotne dla specjalności: Surdopedagogika
Ilość
godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RAZEM
20
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa
Wydział Nauk Pedagogicznych
3. POTWIERDZENIE NABYTYCH KOMPETENCJI w czasie praktyki
WYKAZ NABYTYCH KOMPETENCJI
Lp.
Ocena
pkt (1÷5)
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI)
1.
zna założenia organizacyjne placówki (internatu), w której realizuje praktykę;
zna założenia programu wychowawczego realizowanego w placówce dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
wykazuje orientację w zakresie sposobu konstruowania programu wychowawczego, planu pracy dydaktycznowychowawczej internatu;
prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i surdopedagogiki;
potrafi dokonać charakterystyki grupy wychowawczej;
zna metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z niesłyszącymi/słabo słyszącymi wychowankami
internatu;
umie konstruować plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki procesu wychowania
dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
potrafi przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z opracowaną koncepcją;
zna zasady i metody komunikacji (werbalne i niewerbalne) z dziećmi z wadą słuchu;
potrafi dokonać charakterystyki wychowanka, na podstawie przeprowadzonej oceny funkcjonalnej w zakresie
umiejętności i postaw ucznia oraz opracować dla niego indywidualny plan rozwoju.
UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I PROWADZENIA OBSERWACJI
2.
potrafi przeprowadzić rozmowę z wychowawcą, zespołem wspierającym rozwój dziecka na temat:
wychowanka, grupy wychowawczej w internacie;
poprawnie określa cele zajęć dydaktyczno-wychowawczych, metody, formy itd.;
potrafi sporządzić protokół zajęć i pisemną analizę oraz ocenę zajęć w wybranych aspektach metodycznych;
umie przeprowadzić zajęcia zgodnie z zaplanowaną koncepcją.
POSTAWA PRAKTYKANTA
3.
włącza się w sposób zdyscyplinowany w rytm pracy wychowawczej placówki (internatu);
wykazuje się kulturą osobistą, kulturą słowa, zainteresowanie problematyka zajęć;
nastawienie praktykanta do wychowanka/grupy- przejawia pozytywny stosunek do dzieci oraz ich sposobu
werbalnej i niewerbalnej komunikacji stara się nawiązać kontakt z całą grupą wychowawczą;
współpracuje z wychowawcą prowadzącym studenta podczas praktyk indywidualnych, koordynatorem praktyk
w placówce;
prawidłowo buduje swoje relacje z dyrekcją oraz innymi pracownikami placówki;
wykazuje się odpowiedzialnością za powierzone obowiązki;
wypełnia powierzone mu obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy internatu
PRZYGOTOWANIE INTERPERSONALNE DO REALIZACJI ZADAŃ NAUCZYCIELA
4.
identyfikuje się z rolą i zadaniami wychowawcy, radzi sobie w różnych sytuacjach wychowawczych.
.
…………………………………………………………
Podpis opiekuna praktyk w placówce
Zaliczenie praktyki
…………………………………………………………
Podpis opiekuna praktyk w uczelni

Podobne dokumenty