powiadomienie 1-2017

Transkrypt

powiadomienie 1-2017
Sprawa 1/2017
Warszawa, dn. 2.02.2017 r.
Dotyczy : USŁUGI DRUKU I POLIGRAFII DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą) Teatr Muzyczny
ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje na podstawie art. 92 Ustawy, iż jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- Challenge Group A.J.Molscy Sp. j., Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa z ceną
53 160,60 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej
SIWZ): Cena - 100% (najniższa cena). Wykonawca otrzymał największą liczbę
punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie
udzielone Wykonawcy, który w danej części zamówienia złożył najkorzystniejszą ofertę
niepodlegającą odrzuceniu.
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Drukarnia MuruGumbel Paweł Gmitruk, ul. Żagańska 1, 04-713 Warszawa,
2. Drukarnia Kontakt Joanna i Robert Kołcz s.c., ul. Gospodarcza 5a, 05-092 Łomianki,
3. Challenge Group A.J.Molscy Sp. j., ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa,
4. Drukarnia Ofsetowa Express-Druk Robert Lemanowicz, ul. Postępu 5, 02-676
Warszawa.
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykazali brak podstaw do
wykluczenia. Oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom:
Wykonawca
Liczba punktów w kryterium
CENA
Challenge Group A.J.Molscy Sp. j.
100
Drukarnia Kontakt Joanna i Robert Kołcz s.c.
63,47
Drukarnia MuruGumbel Paweł Gmitruk
59,61
Drukarnia Ofsetowa Express-Druk Robert
Lemanowicz
29,21
1
Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w SIWZ:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej
X
100 pkt.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienia zostały przesłane
pocztą (nie wszyscy Wykonawcy dysponują faksem). Zamawiający podpiszę umowę
najwcześniej w dniu 14.02.2017 r.
2