Harmonogram

Transkrypt

Harmonogram
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
HARMONOGRAM PROCESU WYBORU ORGANIZACJI WDRAŻAJĄCEJ PRZEZ
KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH – ZWIĄZEK
REWIZYJNY:
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.
Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w oparciu o postanowienia Kodeksu
cywilnego, art. 701-705 (Dz. U. Dz.U.1964.16.93), Przez powołaną do tego celu
Komisję. Komisja zostanie powołana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
– Związek Rewizyjny.
2.
Procedura przetargowa będzie przygotowana i przeprowadzona w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Oferentów.
3.
Czynności
związane
z
przygotowaniem
oraz
przeprowadzeniem
procedury
przetargowej wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
4.
Oferta złożona w toku procedury przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta
albo, gdy procedura została zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5.
Procedura przetargowa prowadzona jest z zachowaniem formy pisemnej.
6.
Procedura
przetargowa
prowadzona
jest w
języku
polskim. W
szczególnie
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału w procedurze, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów
również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
7.
7.1.
O zawarcie umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
7.2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy;
7.3.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
umowy;
7.4.
8.
8.1.
nie podlegają wykluczeniu z procedury.
Z niniejszej procedury wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem procedury wyrządzili
szkodę nie wykonując umowy lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie
1
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosi odpowiedzialności;
8.2.
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
8.3.
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8.4.
Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust.7
8.5.
8.5.1.
Z procedury wyklucza się również Oferentów, którzy:
Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonej
procedury
lub
posługiwali
się w
celu
sporządzenia
oferty
osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
8.5.2.
Oferentów, którzy mieli możliwość zapoznania się z warunkami merytorycznymi
procedury sposób inny niż opisany w pkt 8.5.1 przed dniem wszczęcia procedury
i ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
procedurze;
8.5.3.
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
8.5.4.
Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
tych
warunków
lub
złożone
dokumenty zawierają błędy
8.6.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze lub ofertę Oferenta wykluczonego
uznaje się za odrzucone.
2
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
II. PRZEBIEG PROCEDURY
ETAP I – preselekcja
1. 11 czerwca 2007- Zawieszenie na stronach www i w siedzibie Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich informacji o rozpoczęciu preselekcji we wszczętej
procedurze wyboru Organizacji Wdrażającej i zaproszenie Oferentów do przesyłania
wniosków o dopuszczenie do udziału w II etapie procedury wraz z następującymi
dokumentami:
a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze-na załączonym wzorze nr 1 wraz z
opisem działalności firmy, w tym zakres świadczonych usług i okres działalności firmy;
b) Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w procedurze
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze
d) Wykaz wykonanych, w przeciągu trzech ostatnich lat, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot procedury; Wartość każdej w wykazanych usług musi
wynosić co najmniej
1 mln PLN, oferent powinien przedstawić co najmniej dwie
przeprowadzone usługi (należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania usług i
odbiorców); Oferent jest obowiązany
załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi
zostały wykonane należycie;
e) Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
jego części, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za
okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres;
f) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
g) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
Oferent;
3
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
h) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
i) zakładany wykazu osób i podmiotów z danymi teleadresowymi, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności;
j) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
procedurze.
2. Adres, na który należy kierować wniosek:
z dopiskiem w temacie „Kampania”), w formie papierowej na adres
KZSM-Związek Rewizyjny
Ul. Hoża 66/68
Warszawa
Sekretariat KZSM-ZR, pokój nr. 102
Na kopercie napis: „ Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze wyboru
Instytucji Wdrażającej dla kampanii promocyjno-informacyjnej mleka i
przetworów mlecznych”.
3. Termin na dostarczenie wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze wyboru
Instytucji Wdrażającej mija 26 czerwca 2007 o godz. 15:00. Decyduje czas wpłynięcia
informacji w wersji papierowej do siedziby KZSM Zw. Rew.
4. Do udziału w procedurze wyboru będą dopuszczeni Oferenci, którzy złożą wymagane
dokumenty, i spełnią poniższe kryteria:
- będą posiadać dobrą sytuację finansową – (wykazanie się zyskiem za co najmniej dwa
lata rozrachunkowe, przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln PLN rocznie, optymalne
wskaźniki płynności finansowej).
-
posiadają doświadczenie i zaplecze techniczne.
4
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
-
posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. 27 czerwca 2007 – 02 lipca 2007: Wybór nie mniej niż trzech Oferentów
wyselekcjonowanych do Etapu II.
ETAP II – składanie ofert i wybór Oferenta
1. 27 czerwca 2007 - 16 lipca 2007
Wysłanie zaproszeń do Oferentów, którzy zostali wybrani i dopuszczeni do udziału w
procedurze wyboru -w liczbie nie mniejszej niż 3.- do składania ofert na
przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej jako Organizacja Wdrażająca.
W przypadku złożenia Wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze przez
mniej niż 3 Oferentów, Zamawiający dokona preselekcji spośród złożonych wniosków
i zaprosi do składania ofert Oferentów, którzy spełnią warunki formalne, o tórych
mowa powyżej.
Adres, na który należy kierować oferty:
KZSM-Związek Rewizyjny
Ul. Hoża 66/68
Warszawa
Sekretariat KZSM-ZR, pokój nr. 102
Na kopercie napis:
„Oferta na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej mleka i przetworów
mlecznych, nie otwierać przed 16 lipca 2007 roku”.
2. Po zapoznaniu się z ofertami– Komisja dokona wyboru jednego podmiotu 7 dni, czyli
do dnia 23 lipca 2007
3. Poinformowanie wszystkich Oferentów o wynikach – drogą faksową lub elektroniczną
oraz listem poleconym.
5
Harmonogram procesu wyboru Organizacji Wdrażającej
III. ZAKOŃCZENIE PROCEDURY
1. Informacja o wyborze Instytucji Wdrażającej, zawieszenie informacji o wynikach
postępowania na stronach www Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny.
2. Procedura (etap I i etap II) zostanie udokumentowana protokołem sporządzonym
przez Komisję przeprowadzającą procedurę.
6