podanie o pracę - Poradnik wfirma

Transkrypt

podanie o pracę - Poradnik wfirma
 …….……………………..
(miejscowość i data)
……………….………………………….
……………….………………………….
…………….…………………………….
Tel. ….…………………………….…….
adres e­mail ...………………………….
……...……………………………………..
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..
PODANIE O PRACĘ
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku
………………………………………………….. .
Posiadam niezbędne kwalifikacje, ……. letnie doświadczenie i umiejętności aby sprostać
zadaniom stawianym pracownikowi na wskazanym wyżej stanowisku pracy. Ukończyłem
……………………………………………………… gdzie nabyłem wiedzę merytoryczną,
a pracując na stanowisku ………………………………………… nauczyłem się wykorzystywać
posiadaną wiedzę w praktyce.
Posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie a także zainteresowania pozwolą mi
właściwie wykonywać powierzone obowiązki. Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie
w powierzoną mi pracę i dążenie do rozwoju firmy.
W załączniku przesyłam Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Proszę o pozytywne
rozpatrzenie podania oraz spotkanie w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
i omówienia warunków zatrudnienia.
Z wyrazami szacunku
…………………………………..
Załączniki
1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny