Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa

Transkrypt

Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DOMU EUROPY
ul . Li po wa 3 /20, 20 -020 Lubl in, t e l. (81) 536 -98 -70 , t el . ko m. +48 609 -368 -008
e - ma i l: cop @lub el s ki e.pl , s t rona int e rne to wa: www. c op. lube l s ki e.pl
…………………………..………………
(Miejscowość, data)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie
województwa lubelskiego
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a:
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
urodzony/a:………………………………………………………………………………………………………….
(data i miejsce urodzenia)
Zamieszkuję *:
ulica:……………………………………………………………………... nr domu: …………nr lokalu:……….
miejscowość: …………………………………………………... kod pocztowy:…………………………………..
województwo: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(Podpis osoby składającej oświadczenie)
* Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne
jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek – przebywania i zamiaru stałego pobytu.
Projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.