uz-5-16-7-184-u - BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Transkrypt

uz-5-16-7-184-u - BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji
Krajobrazowego.
dotyczy
powołania
członków
Rady
Tucholskiego
Parku
2. Omówienie podstawy prawnej:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
z późn. zm.):
„Art. 95 Organami opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody są:
1) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw
środowiska;
2) regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony
środowiska;
3) rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego;
4) rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych, działająca
przy dyrektorze parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu parków krajobrazowych.”
„Art. 99 1.Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych
w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród
działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji
ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu
województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.”
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wypełniając kompetencje wynikające
z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, powołuje na członków
Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego następujące osoby:
1) Piotr Indykiewicz – adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy w Katedrze Zoologii, wieloletni członek Rady Tucholskiego Parku
Krajobrazowego, a także jej przewodniczący. Promotor prac inżynierskich i magisterskich
dotyczących TPK, prowadził obozy naukowe na terenie TPK, wydał publikacje na temat
Natury 2000 oraz ptaków drapieżnych Borów Tucholskich.
2) Krzysztof Kannenberg – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
organizator wielu konferencji i seminariów z zakresu ochrony przyrody, czynnie zajmuje
się zrównoważonym rozwojem lokalnym i regionalnym poprzez kształcenie w zawodach:
inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, leśnictwo. Posiada duże doświadczenie
naukowe i praktyczne w zakresie ochrony przyrody oraz krajobrazu. Aktywnie uczestniczy
w inicjatywach podejmowanych przez Tucholski Park Krajobrazowy, współautor
i redaktor wydawnictw konferencyjnych TPK.
3) Krzysztof Szoszkiewicz – kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik zespołu wprowadzającego w Polsce
metody oceny stanu ekologicznego jezior i rzek, prowadził w tym zakresie badania nad
rzekami Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Organizator zajęć ze studentami na terenie
TPK, wspomaga merytorycznie TPK w zakresie badań i ochrony rzek.
4) Jerzy Borkowski – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rytel. Nadleśnictwo
współpracuje z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym przy inwentaryzacji przyrodniczej
i ochronie gatunkowej, prowadzone są również wspólne działania Straży Leśnej i Straży
Parku.
5) Ryszard Chirrek – nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda. Nadleśnictwo współpracuje
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Bory Tucholskie, prowadzi „zieloną szkołę” i wiele programów dydaktycznych w zakresie
edukacji ekologicznej.
6) Tadeusz Frymark – wiceprezes Oddziału Regionalnego PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy. Organizator wielu imprez turystycznych na terenie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego, wielokrotnie współpracował w tym zakresie z TPK, znawca zagadnień
w zakresie turystyki.
7) Stefan Kończal – p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola. Nadleśnictwo współpracuje
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego
Bory Tucholskie, współorganizator konkursów przyrodniczych i warsztatów z TPK.
8) Małgorzata Oller – prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Tucholi.
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi aktywnie współpracuje z Tucholskim Parkiem
Krajobrazowym w zakresie prowadzenia programu edukacyjnego na temat zbiórki
i segregacji odpadów oraz współorganizuje z Parkiem regionalne obchody Dnia Ziemi.
Ponadto realizuje wiele programów proekologicznych finansowanych z Ekofunduszu,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
9) Andrzej Kobiak – Senator VIII i IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, członek
Zarządu Stowarzyszenia Via Natura. Stowarzyszenie wielokrotnie występowało na rzecz
ochrony przyrody Borów Tucholskich, szczególnie w sprawie czystości wód rzeki Brdy
i Wielkiego Kanału Brdy.
10) Mariusz Grzempa – kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego
w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w latach 2007-2010 pełnił funkcję
dyrektora, posiada dużą wiedzę merytoryczną nt. zagadnień dotyczących ochrony
przyrody, środowiska kulturowego i krajobrazu oraz zna specyfikę i problemy subregionu
chojnickiego. Z wykształcenia biolog środowiskowy, ukończył także studia podyplomowe
w zakresie ochrony Parków Narodowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
11) Tadeusz Zaborowski – radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Tucholi, Starostwa Powiatowego oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zna problemy związane z ochroną środowiska
i rolnictwa regionu.
12) Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn, wieloletni członek Rady Parku, aktywnie
współpracuje z Parkiem w zakresie licznych inicjatyw. Gmina Cekcyn realizuje wiele
programów proekologicznych, z zakresu ochrony walorów kulturowych i historycznych,
przoduje w pozyskiwaniu środków na te cele w regionie.
13) Jolanta Fierek – Burmistrz Czerska. Gmina Czersk aktywnie działa na rzecz Rezerwatu
Biosfery Bory Tucholskie oraz promocji walorów historycznych i kulturowych regionu.
14) Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi, aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz
powołania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Gmina Tuchola współorganizuje
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym programy edukacyjne oraz regionalne obchody
Dnia Ziemi, aktywnie działa na rzecz ochrony wartości kulturowych i historycznych
regionu, a także rozwoju turystyki.
15) Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice. Gmina Śliwice aktywnie działa na rzecz rozwoju
turystyki w regionie, a także czynnie współpracuje z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym
przy realizacji programów edukacyjnych.
16) Ireneusz Kucharski – Wójt Gminy Gostycyn. Gmina Gostycyn współpracuje
z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym przy projektowaniu i realizacji budowy ośrodka
edukacji i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
17) Michał Skałecki – przedstawiciel Urzędu Gminy Lubiewo, aktywny działacz na rzecz
rozwoju turystyki w regionie, współpracuje z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym przy
realizacji programów edukacyjnych.
18) Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice. Gmina Chojnice aktywnie działa
na rzecz promocji walorów historycznych regionu i rozwoju turystyki.
19) Eliasz Adamczewski – reprezentant Cechu Rzemiosł Różnych w Tucholi,
przewodniczący Sądu Cechowego, długoletni członek Borowiackiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Prowadzi działalność związaną z budownictwem,
remontami i aranżacją zagospodarowania terenu, doradza w dziedzinie budownictwa oraz
kształtowania i ochrony krajobrazu.
Proponowani do Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego kandydaci reprezentują
przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznej, właściwego miejscowo samorządu
województwa i gminy oraz organizacji gospodarczej. Są to osoby kompetentne i znane
ze swojej działalności na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Kandydaci
do zasiadania w Radzie Tucholskiego Parku Krajobrazowego cechują się dużym
zaangażowaniem społecznym, doświadczeniem naukowym i praktyczną umiejętnością
ochrony przyrody, krajobrazu, realizacji projektów edukacyjnych i badawczych oraz oceny
stanu zasobów, tworów, składników przyrody i wartości kulturowych. Posiadają umiejętność
opiniowania programów ochrony przyrody, doświadczenie w upowszechnianiu turystyki
i rozwoju rekreacji przyjaznej środowisku, umiejętność oceny realizacji ustaleń planów
ochrony oraz zdolność konsultacji i oceny projektów realizowanych przez Tucholski Park
Krajobrazowy.
Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub zespołu parków
krajobrazowych, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, będą
pokrywane z budżetu województwa w ramach środków przeznaczanych w planie finansowym
zadań budżetowych na utrzymania jednostki. A zatem nie będzie to skutkowało koniecznością
zwiększenia budżetu – planu finansowego Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
5. Ocena skutków regulacji:
Powołanie rady parku krajobrazowego, jako organu opiniodawczo-doradczego
w zakresie ochrony przyrody działającego przy dyrektorze parku krajobrazowego, umożliwi
wykonywanie zadań, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.).

Podobne dokumenty