strona09 - Nowa Gazeta Gostyńska

Transkrypt

strona09 - Nowa Gazeta Gostyńska
NOWA gazeta gostyñska 35/06
SPO£ECZEÑSTWO
9
Wioska w damskich rêkach (9)
S³owo „so³tys” nie ma ¿eñskiego odpowiednika. Ktoœ powie „Po co? Przecie¿ na wsi tradycyjnie rz¹dz¹ mê¿czyŸni!”
Mo¿e i tak, ale nie wszêdzie. W ka¿dym razie ¿eñski g³os siê liczy, a s¹ takie miejscowoœci, w których to w³aœnie panie
pe³ni¹ tê zaszczytn¹, odpowiedzialn¹, nie³atw¹ zazwyczaj funkcjê. W powiecie jest ich a¿ 13! Ich sylwetki prezentujemy na ³amach Ngg.
Pani Helena z Kaczagórki
daæ go³ym okiem.
H. Konowalczyk skar¿y siê tak¿e na brak
jakichkolwiek po³¹czeñ komunikacyjnych
pomiêdzy Kaczagórk¹ a Gostyniem.
— Praktycznie zostawili nas na ³asce losu
– mówi. – Nie ma ¿adnego autobusu z naszej wioski do Gostynia. Mo¿na jedynie dojechaæ do pobliskiego Bu³akowa.
W Kaczagórce prê¿nie dzia³a Ko³o Gospodyñ Wiejskich, które w tym roku obchodzi³o 40-lecie swojego istnienia. Wioska
mo¿e poszczyciæ siê tak¿e doœæ du¿¹ œwietlic¹, z dobrze wyposa¿onym zapleczem
kuchennym.
— Ostatnio zosta³y za³o¿one trzy nowe okna
w budynku œwietlicy. Na wymianê czekaj¹
jeszcze cztery – mówi pani so³tys.
W œwietlicy organizowane s¹ okazjonalne
imprezy i corocznie zabawa sylwestrowa.
W trzeci¹ niedzielê sierpnia mieszkañcy
Kaczagórki i s¹siednich wiosek wyœmienicie bawili siê na do¿ynkach po³¹czonych z
Gminnymi Potyczkami Rodzinnymi. Prócz
„tubylców” wystartowa³y w nich tak¿e ekipy z G³uchowa, Gumienic i Bu³akowa. Licznie
zgromadzona publicznoœæ dopingowa³a zawodników rywalizuj¹cych m.in. w jedzeniu
kie³basy na czas, skokach przez skakankê,
przesypywaniu rêkoma zbo¿a z worka do
worka, kulaniu balotu s³omy, przygotowywaniu posi³ku i wbijaniu gwoŸdzi na czas.
W sk³ad ka¿dej dru¿yny wchodzi³ so³tys
danej wioski oraz matka, ojciec i trójka dzieci, niekoniecznie z tej samej rodziny.
AGNIESZKA JAKUBOWSKA
„ANKIETA PANI SO£TYS”
1.Wiek – 67 lat
2.Stan cywilny – wdowa
3.Liczba dzieci – czterech synów, dwie
córki
4.Wykszta³cenie – podstawowe + ukoñczony kurs handlowy
5.Zawód wyuczony – sprzedawca
6.Zawód wykonywany – gospodyni domowa
stwa
13.U ludzi najbardziej ceniê – szczeroœæ,
prawdomównoœæ
14.Nie cierpiê ponad wszystko – k³amstwa
15.Jako dziecko chcia³am zostaæ – nauczycielk¹
16.Moim najwiêkszym marzeniem jest
– wycieczka do Zakopanego
Helena Konowalczyk sprawuje funkcjê so³tysa w Kaczagórce (gm. Pogorzela), wiosce
licz¹cej oko³o 200 mieszkañców ju¿ od 18 lat. Bardzo dobrze wspó³pracuje siê jej z
mieszkañcami i rad¹ so³eck¹, jednak¿e w kolejnych wyborach nie zamierza ju¿
startowaæ.
— Gdy siê ma wokó³ siebie zgrany zespó³, pachê i puka³am od drzwi do drzwi. Jeden
to nie mo¿na narzekaæ – przyznaje. – 18 lat da³ wiêcej, drugi mniej, bo powiedzia³, ¿e na
temu nie wierzy³am w to, ¿e zostanê wybra- chleb musi zostawiæ. By³o ciê¿ko, ale jakoœ
na na so³tysa. Na zebraniu zaproponowano uda³o siê zebraæ pieni¹dze i uregulowaæ ramoj¹ kandydaturê. Z pocz¹tku
chunek. Z telefonami i gazem
nie wyrazi³am na to zgody.
by³o ju¿ trochê inaczej. MieliUzna³am, ¿e s¹ to ¿arty. Uzyœmy za³o¿one konto w banku i
ska³am jednak tak du¿¹ iloœæ
ka¿dy dokonywa³ na nie wp³at.
g³osów, ¿e wstyd by³oby siê
Uda³o siê jeszcze za³o¿yæ kawycofaæ.
nalizacjê deszczow¹.
Gdy pani Helena obejmowa³a
Jak mówi pani so³tys, w
rz¹dy w Kaczagórce, w wioKaczagórce przyda³oby siê
sce nie by³o wodoci¹gu ani gajeszcze oczyœciæ dwa znajduzoci¹gu, a telefony mieli tylko nieliczni. Wspól- j¹ce siê tam stawy, których obecny stan ponymi si³ami uda³o siê zrealizowaæ te inwe- zostawia wiele do ¿yczenia. Kolejn¹ bol¹czk¹
stycje.
mieszkañców jest przebiegaj¹ca przez wio— Nie ukrywam, i¿ by³o z tym du¿o „za- skê dziurawa droga, której administratorem
chodu” i bieganiny – wspomina H. Kono- jest samorz¹d powiatowy.
walczyk. – Kiedyœ w wiosce tylko trzy osoby
— Z³o¿y³am wniosek do starostwa o namia³y telefon. Dziœ ka¿dy gospodarz mówi, prawienie tej drogi. By³am te¿ na spotkaniu
¿e bez telefonu, to jak bez rêki. Wodoci¹g u pani starosty w tej sprawie. Mam nadziejê,
zak³adaliœmy w 1991 roku. By³ to okres trans- ¿e wkrótce zostanie ona zmodernizowana –
formacji. Ludzie nie mieli pieniêdzy. Miesz- dodaje pani Helena. – Szosa, o której mówiê,
kañcy z³o¿yli siê na rury, a póŸniej zorgani- znajduje siê na granicy naszego powiatu z
zowano przetarg na wykonanie prac. Trze- krotoszyñskim. Ucina siê nasza dziurawa
ba by³o zap³aciæ pracownikom firmy, wiêc droga i wje¿d¿amy od razu na porz¹dn¹,
jak przys³ali rachunek, to wziê³am zeszyt pod która prowadzi do Krotoszyna. Ró¿nicê wi7.Moje zainteresowania – czytanie ksi¹¿ek i œledzenie ciekawostek w prasie, ogl¹danie seriali telewizyjnych
8.Moje zalety – prawdomównoœæ
9.Moje wady – niech oceni¹ inni
10.Ulubiony kolor – be¿
11.Ulubiona potrawa – czernina z makaronem
12.Moja dewiza na ¿ycie – nawet najgorsza prawda jest lepsza od k³am-
OG£OSZENIE, REKLAMA