Sigelhaus

Transkrypt

Sigelhaus
ProDom Capital GmbH Ledernes Kdppchen 1 99974 Mtihlhausen
ProDomCapltalGmbH
L€demesKdppchen1
99974Miihlhausen
Geschiftsftihrer:Jan Rlsmann
Telefon:03601I 40 26 93
Fax:03601
I 402694
e-mail:servic€@sigelhaus.de
www.sigelhaus.de
REFERENCIE
*"""Bh
Woli,
w Zduriskiej
Sp.z o. o. z siedzib4
firmieMabudo
udzielamy
Niniejszym
referencji.
naszych
8 najlepszych
ul. Ceramiczna
W okresieod roku 1998do roku2005firmawykonalana naszezam6wienie
stolarkiokiennejokolo64
dachowymi monta2em
wrazz pokryciem
stan surovuy
Niemiec.
naterytorium
mieszkalnych
budynk6w
MABUDOSp. z o.o. uwa2amyjako bardzo profesionalnyi aetelny
w wykonaniupowienonychzadafrzesp6lfachowc6w,K6ry wysokoceni standardy
wykonawstwa.
wykonawcq
MABUDO
Sp.z o.o.jakosolidnego
namto rekomendowae
Pozwala
pracbudowlanych.
GmbH
IBMB
4950 HRB
Handelsregister-Nr.
FinanzamtMiihlhausen
r. 157I 116104631
Steuemumme
g
WBS
SparkaseeUnstrut-Hainich
Kto.-Nr:511023359
:82056060
BLZ