Minął rok w TPC - Ciechocinek.pl

Transkrypt

Minął rok w TPC - Ciechocinek.pl
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ¸ CIECHOCINKA
MINѸ ROK NOWEJ KADENCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ¸ CIECHOCINKA
Dnia 9 lutego 2008 roku od godziny jedenastej jednà z sal konferencyjnych w Klinice Zdrowia
„Pod T´˝niami” wype∏nili goÊcie i cz∏onkowie Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka, by wziàç udzia∏
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2007 rok. Obrady poprzedzi∏ wyst´p pochodzàcego z Rosji,
majàcego polskie korzenie i od lat zamieszka∏ego w Polsce aktora i pieÊniarza Eugena Malinowskiego,
który zaÊpiewa∏ dla zebranych po rosyjsku i po polsku pieÊni m.in. W∏adimira Wysockiego i Bu∏ata
Okud˝awy.
Zebranie otworzy∏ i przyby∏ych powita∏ prezes TPC
Marian Gawinecki. WÊród zaproszonych goÊci znaleêli
si´ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych z zast´pcà
burmistrza Marianem Ogrodowskim i sekretarz miasta
Iwonà Szurmiej oraz reprezentanci wspó∏pracujàcych
z TPC stowarzyszeƒ: Towarzystwa Mi∏oÊników Torunia,
Nieszawskiego Towarzystwa Kulturalnego i ˚niƒskiego
Towarzystwa Kulturalnego.
Uczestnicy posiedzenia wys∏uchali sprawozdaƒ merytorycznego i finansowego za 2007 rok oraz zapoznali
si´ z przedstawionym przez przewodniczàcà Bo˝en´
Pietrzak protoko∏em Komisji Rewizyjnej TPC, która
wnioskowa∏a o udzielenie za 2007 rok absolutorium
Zarzàdowi Towarzystwa. Wniosek Komisji zyska∏ aprobat´ g∏osujàcych. Obradujàcy udzielili absolutorium
za miniony rok Zarzàdowi swego stowarzyszenia.
Przedstawiajàc sprawozdanie finansowe skarbnik
TPC Jadwiga Kokotowska zwróci∏a uwag´ na szczup∏oÊç
Êrodków, jakimi dysponuje nasze Towarzystwo. Podzi´kowa∏a tym wszystkim, którzy przekazali stowarzyszeniu
1 % swojego podatku dochodowego i w∏adzom samorzàdowym Ciechocinka za dofinansowanie niektórych
dzia∏aƒ Towarzystwa. Mimo szczup∏oÊci Êrodków TPC
wesz∏o w nowy rok z saldem dodatnim.
W imieniu Zarzàdu TPC sprawozdanie merytoryczne
za 2007 rok z dzia∏alnoÊci Towarzystwa z∏o˝y∏a sekretarz
Klara Drobniewska. W swym wystàpieniu referentka
po∏o˝y∏a nacisk na ubieg∏oroczne dokonania liczàcej
128 cz∏onków organizacji. Zwróci∏a uwag´ s∏uchaczy
na takie zdarzenia jak: nawiàzanie wspó∏pracy TPC z
TO-MI-TO i NTK i podj´cie z nimi wspólnych dzia∏aƒ,
zorganizowanie wraz z El˝bietà Pietrzykowskà szeÊciu
imprez w ramach pracy Galerii „Pod Dachem Nieba”,
wystàpienie do Kapitu∏y Krzy˝a - Odznaki Kapelana
Wojska Polskiego z wnioskiem o nadanie poÊmiertne
ksi´dzu pra∏atowi Józefowi Âwiniarskiemu tego odznaczenia, nast´pnie wr´czenie go nast´pcy ksi´dza Âwiniarskiego ksi´dzu pra∏atowi Grzegorzowi Karolakowi,
przygotowanie i przeprowadzenie uroczystoÊci 50-lecia pracy pi´ciorga lekarzy, nadania Medalu im. Leonarda Lorentowicza, 80-lecia urodzin Honorowego
Obywatela Ciechocinka i Honorowego Prezesa TPC
Zbigniewa Skorwidera (te trzy ostatnie, o czym mogliÊcie Paƒstwo przeczytaç na ∏amach naszego pisma,
TPC zorganizowa∏o przy wspó∏udziale w∏adz samorzàdowych Ciechocinka z burmistrzem Leszkiem Dzier-
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI luty 2008
˝ewiczem i przewodniczàcym Rady Miejskiej Jerzym
Sobierajskim na czele). TPC podejmowa∏o tak˝e rozmowy z PUC w celu podj´cia wspólnych dzia∏aƒ na
rzecz poprawienia wizerunku uzdrowiska i wzbogacenia jego oferty kulturalno - rozrywkowej.
Prezes Towarzystwa mówi∏ w swym wystàpieniu
o zamierzeniach TPC na 2008 rok. PodkreÊli∏, ˝e wiodàcà imprezà w bie˝àcym roku b´dzie planowane na
czerwiec, organizowane przy wspó∏udziale Urz´du
Miejskiego Ciechocinka i Przedsi´biorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek S.A. w ramach wspólnego przedsi´wzi´cia
TO-MI-TO, NTK i TPC pn. „¸àczy nas Wis∏a” „Âwi´to
Soli”. Ponadto Towarzystwo zamierza zorganizowaç
uroczyste obchody 5-lecia Galerii „Pod Dachem Nieba”
i jednoczeÊnie uczciç 50-lecie pracy artystycznej prof.
Wies∏awa Dembskiego (poczàtek maja ), w ramach
„Spotkaƒ Kultur Âwiata” wspó∏uczestniczyç w przygotowaniu i zaprezentowaniu „Spotkania z Kulturà Serbii”
(13 paêdziernika ), a tak˝e zorganizowaç w Galerii
„Pod Dachem Nieba” imprez´ artystycznà pn. „Podró˝à
˝ycie jest cz∏owieka” (grudzieƒ ).
Wywiàzana podczas zebrania dyskusja wykaza∏a,
˝e cz∏onkowie TPC sà ˝ywo zainteresowani problemami
naszego miasta i przejawiajà szerokà trosk´ o jego wizerunek w Êwiecie. Cieszy to, ˝e czujemy si´ gospodarzami Ciechocinka, chcemy mieç jak najszerszy wp∏yw
na jego sprawy i uczestniczyç w rozwiàzywaniu jego
problemów. ˚a∏owaç nale˝y, ˝e tak niewielu m∏odych
wst´puje do TPC...
Klara Drobniewska
fot. J. Aleksandrowicz
16