Oświadczam, że: • Cena podana w ofercie obejmuje

Transkrypt

Oświadczam, że: • Cena podana w ofercie obejmuje
Załącznik nr 2 do opisu
przedmiotu zamówienia
Pełna nazwa Wykonawcy:
...........................................................................
...........................................................................
Adres siedziby Wykonawcy:
...........................................................................
...........................................................................
NIP:
....................................................
REGON:
....................................................
Nr telefonu:
....................................................
Nr faksu:
....................................................
Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:
............................................................................
OFERTA WYKONAWCY
NA MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU
kol. 1
2
3
3
Cena
jednostkowa
abonamentu
netto
Lp.
Ilość
abonamentów
Ilość
miesięcy
1
16
24
4
5
6
8
Wartość
netto
(kol. 2*3*4)
Cena
modemu
netto
Dodatkowe
opłaty netto
Wartość brutto
(kol. 4+5+6)
Nazwa oferowanej usługi wraz z przysługującym limitem danych:
....................................................................................................................
Oświadczam, że:
 Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia
.................................., dnia
....................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)