Zał - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

Transkrypt

Zał - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 09.03.2015 r.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
dot. dostawy 850 dwupłytowych zestawów nagranych płyt DVD5 na potrzeby realizacji projektu
„Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne nadruków na materiałach promocyjnych w terminie 4 dni roboczych od otrzymania materiałów.
2. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag i poprawek, które muszą zostać uwzględnione,
a wybrany projekt przedstawiony w terminie 2 dni roboczych do akceptacji.
3. Dane, które znajdą się na płytach zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w
formie przygotowanych płyt DVD (egzemplarze wzorcowe), w terminie do 31.03.2015 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 850 dwupłytowych zestawów nagranych płyt DVD5
w terminie 7 dni roboczych od zaakceptowania projektu graficznego nadruków i/lub otrzymania od Wykonawcy płyt DVD z przygotowanymi danymi.
5. Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw
autorskich do projektów graficznych.
6. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zaakceptowanie i przyjęcie bez
zastrzeżeń przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na
wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT Zamawiającemu, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
8. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej
liczby faktur w dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym niniejszy przedmiot
zamówienia.
10. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym.
11. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz opóźnienie w usunięciu braków
ilościowych lub wad Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia odpowiednio za
niewykonane elementy zamówienia opisane w załączniku nr 1.
12. W wypadku niewykonania lub odstąpienia od umowy, jak również w sytuacji jej nienależytego wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.
13. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%)