Historia - Rekrutacja

Transkrypt

Historia - Rekrutacja
Instytut Historii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 324, tel. 012 662-61-82
http://www.up.krakow.pl/historia/
HISTORIA
stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie
limit przyjęć
120 miejsc
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
wynik egzaminu maturalnego z historii
(poziom podstawowy lub rozszerzony)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
Uwaga:
Maturzyści „nowej matury” roku 2002, 2005, 2006,
którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii,
mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje
kandydatów ze „stara maturą”.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
egzamin pisemny (test): historia z elementami wiedzy o
społeczeństwie, historii kultury, gospodarczej i społecznej
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem z testu, o przyjęciu decydować będzie ocena z
egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
termin i miejsce
składania dokumentów
15 – 26 czerwca 2009 r. maturzyści z lat ubiegłych,
równieŜ ci, którzy w 2009 r. poprawiali maturę
30 czerwca – 8 lipca 2009 r. maturzyści z bieŜącego roku
w Instytucie Historii
termin przeprowadzenia
egzaminu pisemnego
informacja na stronie internetowej Uczelni
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
10 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
do 17 lipca 2009 r.
termin ogłoszenia listy
przyjętych z listy rezerwowej
20 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
przyjętych z listy rezerwowej
do 24 lipca 2009 r.
Studenci po I roku nauki dokonują wyboru jednej ze specjalizacji:
1. nauczycielska
2. archiwistyka.
Instytut Historii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 324, tel. 012 662-61-82
http://www.up.krakow.pl/historia/
HISTORIA
niestacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie
limit przyjęć
120 miejsc
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
wynik egzaminu maturalnego z historii
(poziom podstawowy lub rozszerzony)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
konkurs świadectw: najwyŜsza ocena z historii
zapisana na świadectwie dojrzałości
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
oceną o przyjęciu decydować ocena z egzaminu
dojrzałości z języka polskiego.
termin i miejsce
składania dokumentów
I termin: 30 czerwca – 8 lipca 2009 r.
w Instytucie Historii
II termin pod warunkiem nie wypełnienia limitu:
1 – 18 września 2009 r.
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
I termin: 10 lipca 2009 r.
II termin: 22 września 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
I termin: do 17 lipca 2009 r.
II termin: do 30 września 2009 r.
termin ogłoszenia listy
I termin: 20 lipca 2009 r.
przyjętych z listy rezerwowej
II termin: 2 października 2009 r.
termin dokonania
wg ustaleń Instytutu
wpisu na studia
z listy rezerwowej
Studenci po I roku nauki dokonują wyboru jednej ze specjalizacji:
1. nauczycielska
2. archiwistyka.
kwota opłaty z rok nauki
3400 zł