specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Znak sprawy RRG.271.31.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu
określonego w art. 4 pkt 8 ustawy i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z pózn. zm.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych na terenie gminy Wola
Uhruska oraz prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
Wspólny słownik zamówień (CPV):
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Zamawiający: Gmina Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax: 82-59-15-003
NIP: 565-144-67-22
REGON: 110197859
http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Zatwierdził:
Wójt Gminy Wola Uhruska
Jan Łukasik
Wola Uhruska, dnia 18.12.2015 r.
1
Spis treści
ROZDZIAŁ I. Zamawiający...................................................................................................................................................................... 4
ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego................................................................................................4
ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia.....................................................................................................................................................4
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia......................................................................................................................6
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.............................6
Dział 1. Opis warunków udziału w postępowaniu..............................................................................................................................6
Dział 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu..............................................................6
Dział 3. Wymagane dokumenty......................................................................................................................................................... 7
Dział 4. Wymagania dla Wykonawców zagranicznych.......................................................................................................................7
Dział 5. Dokumenty dodatkowe..........................................................................................................................................................7
Dział 6. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców....................................................................................................7
ROZDZIAŁ IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami..............................................................8
ROZDZIAŁ VII. Wymagania dotyczące wadium......................................................................................................................................8
ROZDZIAŁ VIII. Termin związania ofertą................................................................................................................................................. 8
ROZDZIAŁ IX. Opis sposobu przygotowania ofert...................................................................................................................................9
ROZDZIAŁ X. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert...............................................................................................................9
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu obliczenia ceny.........................................................................................................................................9
ROZDZIAŁ XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert............................................................................................................................................................. 10
ROZDZIAŁ XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego........................................................................................................................................................................ 11
ROZDZIAŁ XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.......................................................................11
ROZDZIAŁ XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt 16).......................................................................................11
ROZDZIAŁ XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
............................................................................................................................................................................................................... 11
ROZDZIAŁ XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych..............................................13
ROZDZIAŁ XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową..................................................13
ROZDZIAŁ XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień..........................................................................................13
ROZDZIAŁ XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe............................................................................................................................................................................................. 13
ROZDZIAŁ XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie
się drogą elektroniczną.......................................................................................................................................................................... 13
ROZDZIAŁ XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym,
a wykonawcą......................................................................................................................................................................................... 13
ROZDZIAŁ XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.................13
ROZDZIAŁ XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot................................13
ROZDZIAŁ XXV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2..................................................................................................14
ROZDZIAŁ XXVI. Informacja o wymaganiach dotyczących umów z podwykonawcami........................................................................14
ROZDZIAŁ XXVII. Postanowienia końcowe...........................................................................................................................................14
ROZDZIAŁ XXVIII. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej SIWZ........................................................................................15
2
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego..................................................................................................................16
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu............................................................18
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania..........................................................19
Załącznik nr 4 do SIWZ – Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej......................................................................21
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy..........................................................................................................................................22
3
ROZDZIAŁ I. Zamawiający
Gmina Wola Uhruska w imieniu, której działa Wójt Gminy Wola Uhruska,
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82/ 591 50 03
NIP: 5651446722
REGON: 110197859
http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
e-mail: [email protected]
zwany dalej "Zamawiającym".
ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i art 40 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro i poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
3. Zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 348094-2015 dnia 18.12.2015 r.
4. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu Gminy – BIP
http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego
http://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl w dziale „Budżet i przetargi – Przetargi z SIWZ”. SIWZ można odebrać w Urzędzie
Gminy w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5 w pok. Nr 7 w dni pracy urzędu w godz. od 8.00 do 14.30.
6. Rodzaj zamówienia: usługi.
ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na
terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Zakresem zamówienia objęta jest realizacja następujących usług:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Wola Uhruska.
Zakres usługi obejmuje:
a) dojazd do każdej nieruchomości zamieszkałej wskazanej w wykazie nieruchomości przekazywanym przez
zamawiającego po zawarciu umowy i aktualizowanym co miesiąc,
b) załadunek odpadów na pojazd specjalistyczny,
c) odwiezienie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania i ich unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
2) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wola Uhruska oraz
transport tych odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania w zakresie odbioru następujących rodzajów odpadów:
a) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków (np. skoszona trawa, liście i gałęzie);
b) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów z budów i remontów;
c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
d) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości;
e) baterie, akumulatory,
f) żarówki, świetlówki,
g) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów,
pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych,
środkach ochrony roślin,
h) przeterminowane leki i kosmetyki,
i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały
fotograficzne, taśmy barwiące,
j) zużyte opony,
k) punkt powinien przyjmować odpady min. 4 godz. w każdy dzień roboczy.
l) punkt utworzony w promieniu do 2,5 km od budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5.
4
Odpady na terenie nieruchomości gromadzone są w pojemnikach lub workach o pojemności określonej w § 5
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 5.3.1 i 5.3.3 do SIWZ.
Częstotliwość odbioru odpadów:
a) frakcja zmieszana – min. 1 raz w miesiącu,
b) frakcja sucha i szkło – min. 1 raz na miesiąc,
c) odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku.
2. Szczegółowy sposób i zakres usług określa Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 20.12.2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca załącznik nr 5.3.2 do SIWZ.
3. Wykonawca jest obowiązany:
1) spełniać wymagania i wykonywać obowiązki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
2) zebrane zmieszane odpady komunalne oraz przyjęte odpady zielone, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi w razie awarii systemu RIPOK; na podstawie
zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” – aktualnie gmina jest przyporządkowana do
RIPOK-u: ZPOK Srebrzyszcze, PGO Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. ks. P. Skargi 11,
3) wskazać w ofercie regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał
zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone,
4) odbierać od mieszkańców następujące odpady zbierane selektywnie:
a) frakcja sucha zawierająca papier i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), tworzywa sztuczne,
opróżnione opakowania wielomateriałowe, metale, tekstylia,
b) szkło – opróżnione opakowania szklane (np. słoiki, butelki),
c) wielkogabarytowe, tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów
i remontów,
d) pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w ust. 1 pkt. 2 oraz regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 5.3.1 i 5.3.3 do SIWZ, przyjmowane w PSZOK-u.
5) odbierać odpady komunalne zgodnie z w/w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola
Uhruska przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wola Uhruska nr XXIII/134/2012 z dnia 20.12.2012 r. (Dz. Urzęd. Woj.
Lubelskiego z 2013 r. poz. 1247) zmienionego Uchwałą nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia
27.06.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska (Dz.
Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 3391), w sposób ciągły i niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach
wynikających z przyjętego harmonogramu, a w przypadku naruszeń w/w regulaminu zgłaszać je niezwłoczenie dla
Zamawiającego,
6) prowadzić dokumentację związaną z działalnością objętą zezwoleniem, w tym składania obowiązkowych sprawozdań
półrocznych oraz rocznego zgodnie z art. 9n i 9na w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
przedkładania kart przekazania odpadów oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami,
7) dbać o odpowiedni standard sanitarny wykonywanych usług oraz ochrony środowiska, w tym m.in.:
a) posiadać pojazdy służące do zbierania odpadów komunalnych, oznakowane w sposób trwały z informacjami
o przedsiębiorcy (nazwę, adres, telefon), wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów
w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów oraz przystosowane do
odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie się odpadów zbieranych selektywnie
z odpadami zmieszanymi,
b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,
8) zagospodarować odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa
sztuczne i szkło, tj. w roku 2016 – co najmniej 18%, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe –
co najmniej 42%, w roku 2017 – co najmniej 20%, inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe –
co najmniej 45%,
9) zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów (Dz.U. 2012 r. poz. 676) w roku 2016 i 2017 do nie więcej niż 45 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.
4. Wykonawca może prowadzić działania mające na celu osiągnięcie w/w w pkt. 3 ppkt. 8 i 9 poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających
biodegradacji, w szczególności przez umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy
dysponowania pojemnikami i workami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę na
podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego) lub innych działań.
5
5. Wykaz miejscowości wraz z podaniem ilości nieruchomości i szacunkowej ilości odpadów zawarto w załączniku 5.1.
6. Zamówieniem objęte jest świadczenie usługi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.3017 r. (24 miesiące).
ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia jest rozumiany jako data ostatniego odbioru odpadów od mieszkańców.
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dział 1. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywał usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w łącznej ilości wszystkich usług co najmniej 500 Mg przez w/w okres świadczenia usług.
1.2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
– są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Wola Uhruska,
– posiadają zezwolenie na transport odpadów,
– są wpisani do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, czyli
że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług – zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) wydanym na podstawie
art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu realizacji zamówienia.
W przypadku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie określa szczegółowych
warunków w tym zakresie.
1.4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca winien dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Dział 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do
oferty. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale 1, Wykonawca załącza Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później
niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
Zgodnie z art. 16 ust. 2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
6
Dział 3. Wymagane dokumenty
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 6 ustawy PZP i § 1-5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231)):
1. W celu wykazania, że wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 2 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP wg załącznika nr 3 do SIWZ.
Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. ust. 2b ustawy PZP,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów w/w oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców;
2) złożenia przez Wykonawcę, wraz z wnioskiem lub ofertą, także listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Dział 4. Wymagania dla Wykonawców zagranicznych
1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się
do § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
2. Wykonawca ma obowiązek składać dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
Dział 5. Dokumenty dodatkowe
1. Oferta sporządzona na załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Dokument, uprawniający do złożenia oferty w imieniu podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej – np. umowa spółki
cywilnej ze wskazaniem osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania podmiotu, jeżeli wymagane.
3. Pełnomocnictwa i upoważnienia, jeśli wymagane.
Dział 6. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając
inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum (wymienić wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)
Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. V dział 3 pkt. 2 ppkt. 1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot.
W przypadku warunków wymaganych posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dysponowania środkami finansowymi, Zamawiający żąda, żeby podmioty
tworzące konsorcjum wspólnie wykazały, iż spełniają w/w warunki.
Zamawiający zażąda od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy, jeżeli oferta ich
zostanie wybrana, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo załączono. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
7
ROZDZIAŁ IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami
oraz
przekazywania
oświadczeń
lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej.
2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy zamawiającego są wskazane
w rozdziale 1. niniejszej SIWZ.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji
przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok”
uważa się za doręczone prawidłowo. Zamawiający dopuszcza przekazywania wiadomości drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej określony w rozdziale 1 SIWZ. W nagłówku wiadomości należy zamieścić następujący temat
wiadomości „Dotyczy przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów” lub „RRG.271.31.2015”. Oferent wskazuje numer
faksu i adres poczty elektronicznej na formularzu ofertowym.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców lecz tylko na te, które otrzymał przed upływem połowy
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy
otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła, w terminie nie później jak na
2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Maciej Markuszewski oraz Adrian Kowalczuk,
tel. 82-59-15-003 wewn. 25, e-mail: [email protected]
ROZDZIAŁ VII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych:
— pieniądzu;
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych;
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy wpłacić na rachunek bankowy w BS Leśniowice o/Wola Uhruska nr rachunku
03 8195 0009 2005 0090 0736 0011, z dopiskiem „Przetarg na odpady komunalne i PSZOK”. Wadium wniesione
przelewem musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – liczy się data
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
ROZDZIAŁ VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8
ROZDZIAŁ IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Warunki formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma, dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być
przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
2) wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu). Powyższy zapis
nie dotyczy Pełnomocnictw oraz zobowiązań, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, które muszą być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3) oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od
numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron
niezapisanych;
4) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną do podpisania oferty;
5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;
6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym
dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla lub pieczęci), z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego.
7) koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę
8) opakowanie oferty – ofertę należy składać w zamkniętych, opieczętowanych, nieprzejrzystych i zaklejonych
opakowaniach uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by
umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Natomiast zewnętrzną
kopertę należy zaadresować na Zamawiającego i opatrzyć napisem „Przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych i PSZOK” oraz klauzulą NIE OTWIERAĆ DO DNIA 28.12.2015 r. godz. 11:00.
9) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
(Dz. U. z 1993 r Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Informację o zastrzeżeniu informacji oferent jest zobowiązany umieścić
także w formularzu ofertowym pkt. 13 poprzez określenie numerów stron, co do których zastrzega ich udostępnianie
innym podmiotom oraz dołączonym uzasadnieniem.
2. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert
1) Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu,
jak dla oferty oraz, dodatkowo oznaczone słowem ,,ZMIANA".
2) Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie
w opakowaniu, jak dla oferty, dodatkowo oznaczone napisem ,,WYCOFANIE".
ROZDZIAŁ X. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 10:45 w siedzibie Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5,
22-230 Wola Uhruska w pokoju nr 11 (sekretariat).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola
Uhruska w pokoju nr 12 (sala konferencyjna).
ROZDZIAŁ XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na załączniku nr 1 do specyfikacji. W kalkulacji ceny należy
uwzględnić szacowaną ilość odpadów określoną w załączniku 5.1 do specyfikacji wynoszącą 629,50 Mg/rok
(1259 Mg/2 lata). Cena ofertowa netto stanowi iloczyn szacowanej ilości odpadów za 2 lata i ceny jednostkowej. Do ceny
należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt odbioru
odpadów od mieszkańców, koszty transportu do instalacji zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów, koszty
unieszkodliwiania odpadów, koszty prowadzenie punktu selektywnej zbiórki wraz z transportem i unieszkodliwianiem
odpadów,
3. Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę ofertową do dwóch miejsc po przecinku za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji.
9
4. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.
z 2014 r. poz. 915) jest całkowita wartość, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia,
uwzględniająca wszelkie narzuty.
5. Cena podana w ofercie musi być podana cyfrą i słownie oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT.
Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz.
1054 z późn. zm.).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne
przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
8. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegała waloryzacji, stosownie do
postanowień zawartych w treści umowy.
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto.
ROZDZIAŁ XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się:
1. cenę za przedmiot zamówienia – waga 95%
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0 – 100 pkt. z wagą 95 %. Największą ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (porównywana będzie
cena brutto).
K c=
Cn
∗100∗95%
Co
gdzie :
K c − punktacja w kryterium cena
C n−cena brutto oferty najniższej
C o−cena brutto ocenianej oferty
2. termin płatności faktury – waga 5%
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0 – 100 pkt. z wagą 5 %. Wykonawca, który zaproponuje
minimalny wymagany termin płatności faktury – co najmniej 14 dni, nie będzie oceniany w tym kryterium
i otrzyma 0 punktów. Największą ilość punktów – 100, otrzyma Wykonawca, który zaproponuje maksymalny 30dniowy termin płatności za wykonaną usługę. Nie przewiduje się terminu dłuższego niż 30 dni. Dłuższe terminy zostaną
automatycznie skorygowane przez Zamawiającego na 30 dni i tak ocenione – projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)
także nie przewiduje dłuższych terminów zapłaty za fakturę.
K p=
do
∗100∗5 %
d max
gdzie :
K p− punktacja w kryterium termin płatności
d o −termin płatnosci ocenianej oferty (liczba dni)
d max−najdłuższy termin płatnosci spośród złożonych ofert (liczba dni−max 30 dni )
Punktacja ostateczna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryterium cena i kryterium termin płatności, zgodnie
z poniższym wzorem:
P= K c + K p
gdzie :
P− punktacja ostateczna oferty
K c − punktacja w kryterium cena
K p− punktacja w kryterium termin płatności
10
Punktacja ostateczna zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje liczba punktów
przyznanych ofercie. Wygra oferta, która otrzyma łącznie najwięcej punktów, wg powyższego wzoru w zbiorze ofert badanych.
ROZDZIAŁ
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo
zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
ROZDZIAŁ XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
1. Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, albo zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1
pkt 16)
Wzór ogólnych warunków umowy przedstawiony jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej unormowane w dziale 6 ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z przepisami:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
11
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
Zgodnie z art. 181 PZP w ramach środków ochrony prawnej:
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
Terminy na wniesienie odwołania
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z
uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
12
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
ROZDZIAŁ XVII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający
zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,
jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego,
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.
ROZDZIAŁ XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ
XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie
się drogą elektroniczną
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamieszczony został w rozdziale 1. niniejszej SIWZ.
ROZDZIAŁ XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
ROZDZIAŁ XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za udział w postępowaniu zamówienia.
13
ROZDZIAŁ XXV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający
dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2
Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania żadnej z części zamówienia.
ROZDZIAŁ
XXVI. Informacja
z podwykonawcami
o
wymaganiach
dotyczących
umów
Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1. mieć formę pisemną;
2. być zgodna z prawem w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
4. dokładne określać zakres usług powierzonych do podwykonania;
5. nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizacji całości przedmiotu umowy;
6. zawierać warunek zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian na zasadach określonych niniejsza SIWZ;
7. nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową o usługi;
8. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi.
ROZDZIAŁ XXVII. Postanowienia końcowe
Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie, z uwzględnieniem przepisu zakazującego istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp).
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usług:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie usługi trwające dłużej niż 2 tyg.;
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności zmiana warunków
świadczenia usługi przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć,
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonywania
usługi, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
5) zmian podwykonawców i osób przewidzianych do wykonania zamówienia za zgodą Zamawiającego;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie usługi
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności
następującymi okolicznościami:
1) konieczność zrealizowania usług przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań technicznych/technologicznych
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
2) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu
wykonania usług.
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
2) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji części przedmiotu umowy;
3) powierzenie Podwykonawcy części usług nieprzewidzianych w ofercie w związku z wystąpieniem okoliczności,
o których mowa w pkt II;
4) zmiana stawki podatku VAT i ceny brutto.
14
W przypadku zmiany stawki VAT i ceny brutto dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany
przepisów.
W przypadku pkt 1, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty
odpowiadające cenie zakresu usług, z których Zamawiający rezygnuje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych
w warunkach umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
V. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej
ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
VI. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. (art. 36
ust. 2 pkt 9).
VII. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom (art. 36b).
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie danych części zamówienia,
na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VIII. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXVIII. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej SIWZ
Załącznik nr 1 –
Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 –
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 –
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 –
Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 –
Opis przedmiotu zamówienia:
5.1 Wykaz miejscowości i szacunkowa ilość odpadów
5.2 Drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne na terenie gminy Wola Uhruska
5.3 Przepisy prawa miejscowego regulujące realizację przedmiotu umowy:
5.3.1 Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska (Dz. Urz. Woj. Lub.
2013.1247)
5.3.2 Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub.
2013.1251)
5.3.3 Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska (Dz. Urz. Woj. Lub.
2013.3391)
Załącznik nr 6 –
Wzór umowy
15
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego
OFERTA
na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola
Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
1. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA WOLA UHRUSKA
UL. PARKOWA 5, 22-230 WOLA UHRUSKA
TEL./FAX 82-59-15-003 REGON 110197859, NIP 5651446722
2. WYKONAWCA: ………………......………………………….......………………........................……………………………
adres: ……………………………………………......……….....………………………......................……………………...
Tel. …………………………………………...........…… Fax.………................……………………………………………….
REGON …………………………………….......……… NIP…………................……………………………………….........
e-mail ………………......…………..................................................................................................………………………
3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferujemy wykonanie
zamówienia publicznego na ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych” za wartość:
Cena jednostkowa netto za 1 Mg zebranych i unieszkodliwionych lub przekazanych do
unieszkodliwienia odpadów wynosi …................................. zł/Mg.
OGÓŁEM CENA OFERTOWA NETTO ….................................................... zł
/słownie netto: ...........................................................................................................................................................
………………………….................................................................................................………………….........………./
Stawka podatku VAT …...……%, w kwocie …........................................... zł
OGÓŁEM CENA OFERTOWA BRUTTO …................................................. zł
/słownie brutto: ..........................................................................................................................................................
………………………….................................................................................................………………….........………./
4. Proponujemy termin płatności faktur za wykonane usługi:
….......................... dni (minimalny wymagany termin to 14 dni, maksymalny 30 dni).
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że spełniam/my wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.
8. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne) jest:
stanowisko: .
......................................................................................................................................................
imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
tel.:
.....................................................................................................................................................
fax:
.....................................................................................................................................................
uwagi:
.....................................................................................................................................................
16
9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres zamówienia.
11. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy stanowiący załącznik nr 6
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez stronę Zamawiającą.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Tajemnicą handlową przedsiębiorstwa są informacje zawarte na stronach …………………………………… oferty.
14. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego wskazuję części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć
podwykonawcom oraz podaję firmy podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie danych części
zamówienia, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na którego zasoby powołuję się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zobowiązuję się wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykaz części zamówienia, które będą wykonywać podwykonawcy:
Lp.
Zakres usług
Firma podwykonawcy
1
2
3
15. Odebrane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone będę przekazywał do RIPOK:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty*:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3) Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp).
4) Uzasadnienie dotyczące zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa.
5) Dokument, uprawniający do złożenia oferty w imieniu podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej – np. umowa
spółki cywilnej ze wskazaniem osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania podmiotu.
6) Pełnomocnictwa i upoważnienia.
7) …...........................................................................................................................................................................
8) …...........................................................................................................................................................................
17. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto:
…...................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
_____________________
*niepotrzebne wykreślić
Ofertę sporządzono:
…............................................, dnia .......12.2015 r.
…........................................................................
(miejscowość i data)
(Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
17
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
…................................................................
…......................................., dnia .... 12.2015 r.
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)
(miejscowość i data)
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................................................
(Wykonawców)
...................................................................................................................................................................................................
Siedziba wykonawcy:
...................................................................................................................................................................................................
(Wykonawców)
...................................................................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RRG.271.31.2015 na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ”, my niżej podpisani, reprezentując wykonawcę, którego
nazwa i adres są wskazane powyżej, jako upoważnieni na piśmie lub wpisani w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanej przeze nas firmy oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
….........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
18
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
…................................................................
…......................................., dnia .... 12.2015 r.
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)
(miejscowość i data)
Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr RRG.271.31.2015 na
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola
Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” my, niżej podpisani,
reprezentując wykonawcę, którego nazwa i adres są wskazane powyżej, jako upoważnieni na piśmie lub wpisani
w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze nas firmy oświadczamy, że
w stosunku do reprezentowanego przez nas podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania
określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013
poz. 907 z późn. zm.), który brzmi:
„Art. 24
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) (uchylony)
1a) (uchylony)
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
19
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”
….........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony
przedstawiciel Wykonawcy
20
Załącznik nr 4 do SIWZ – Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej
Lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej 1
składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr RRG.271.31.2015 na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy
Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................................
Adres wykonawcy…..................................................................................................................................................
Numer telefonu:
….....................................................................
Numer faksu:
….....................................................................
adres e-mail:
….....................................................................
Informuję, że ….........................................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)
wchodzi/nie wchodzi* w skład grupy kapitałowej.
W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty 2:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
4. ........................................................................................................................
…............................................, dnia .......12.2015 r.
…........................................................................
(miejscowość i data)
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do oświadczania woli w imieniu Wykonawcy)
*- niepotrzebne skreślić
1
2
Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr. 50 poz. 331 z późn. zm.)
kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego
przedsiębiorcę;
Wypełnić w przypadku gdy oferent wchodzi w skład grupy kapitałowej.
21
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy
UMOWA O USŁUGI Nr RRG.272.__.2015
W dniu ……………................... r. w Woli Uhruskiej pomiędzy:
Gminą Wola Uhruska, ul. Parkowa 5; 22-230 Wola Uhruska
NIP 5651446722
REGON 110197859
Zwaną dalej w treści umowy – Zamawiającym,
Reprezentowanym przez:
1. Jana Łukasika – Wójta Gminy Wola Uhruska
przy kontrasygnacie
2. Justyny Kędzierawskiej – Skarbnika Gminy Wola Uhruska
a
………………............…....................................................................................................................................................
z siedzibą ……..….........................................................................................................................................………,
posiadającym wpis do KRS (ewidencji działalności gospodarczej) pod nr ……..........................……..;
REGON: ……………..................... NIP: ………….....................……
Zwanym dalej w treści umowy – Wykonawcą
Reprezentowanym przez:
1. …………………………… 2. …………………………… została zawarta umowa o następującej treści:
Postanowienia wstępne
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013
poz. 907 z późn. zm.)
1.
2.
3.
4.
Przedmiot umowy
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych na składowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zapisami „Planu
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”, oraz Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska.
Funkcję OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ za prawidłowe wykonywanie usług sprawować będzie
…………………………………………, stanowisko ………………….., nr tel./fax. kontaktowego, e-mail.
Obowiązki stron
§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)
sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów, uzgodnienie go z Zamawiającym w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy i rozpowszechnienie go wśród właścicieli nieruchomości, od których odpady
będą odbierane,
22
terminowe odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem
odbioru odpadów z zachowaniem następujących częstotliwości:
a) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i w zabudowie wielorodzinnej w której nie jest
sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o
własności lokali:
— odpady komunalne zmieszane – 1 raz w miesiącu /odbiór sprzed posesji/,
— odpady komunalne segregowane – 1 raz w miesiącu /odbiór sprzed posesji/,
b) odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż 1 raz na pół roku w formie objazdowej według
harmonogramu ustalonego z Wykonawcą i podanego do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Zamawiającego i w sposób zwyczajowo przyjęty,
3)
dostarczanie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych /RIPOK/ lub instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi w razie awarii systemu
RIPOK – zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Lubelskiego,
4)
ważenie wszystkich zebranych odpadów komunalnych,
5)
monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nie
wywiązuje się z obowiązku segregacji, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane i informuje
Zamawiającego, załączając do informacji dowody w postaci dokumentacji fotograficznej.
Z dokumentacji musi wynikać jednoznacznie jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i godzinie
doszło do ustalenia ww. zdarzenia.
6)
przedkładanie Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań zgodnie
z obowiązującymi wzorami:
a) półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) rocznych o jakich mowa w art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
7)
posiadanie kart przekazania odpadów do RIPOK bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie
zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami,
8)
informowanie Zamawiającego o zmianie danych osób odpowiedzialnych za realizację Zamówienia,
9)
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w zakresie zbierania następujących rodzajów
odpadów:
a) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków (np. skoszona trawa, liście i gałęzie);
b) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów;
c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót;
d) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie
nieruchomości;
e) baterie, akumulatory,
f) żarówki, świetlówki,
g) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin
i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie,
środkach chemicznych, środkach ochrony roślin,
h) przeterminowane leki i kosmetyki,
i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe,
materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
j) zużyte opony,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot
umowy, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych
za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem usług dotyczących przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych.
4. Do Zamawiającego należy:
1)
przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy szczegółowego wykazu nieruchomości, z których
odbierane będą stałe odpady komunalne,
2)
informowanie Wykonawcy o wszelkich zmianach w wykazie, o którym mowa w pkt 1,
2)
23
3)
terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.
5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
1.
2.
3.
Terminy realizacji przedmiotu umowy
§4
Termin świadczenia usług będących przedmiotem umowy: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.
Termin świadczenia usług rozumiany jest jako termin ostatniego odbioru odpadów od mieszkańców.
Ustala się, termin uruchomienia punktu selektywnego gromadzenia odpadów – najpóźniej od dnia 28.02.2016 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Siły własne i Podwykonawcy
§5
Wykonawca oświadcza, iż usługi objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane jego siłami
własnymi / przy udziale podwykonawcy*.
Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres usług:
1) .....................................................
2) ......................................................
Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy na bieżąco będzie kontrolował, czy jest on
wykonywany zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi lub przy udziale podwykonawcy.
W przypadku stwierdzenia, że część lub całość usług realizowana jest przez Podwykonawcę, który nie
został zgłoszony i zaakceptowany, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania
usług.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 2 pkt. 3.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku umowy:
1) niespełniającej wymagań określonych w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust. 7 pkt. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja usług realizowanych przez Podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość usług, które realizuje
przy pomocy Podwykonawców.
W przypadku stwierdzenia, że Podwykonawca wykonuje usługi inne niż określone w ust. 2, lub
stwierdzenia, że część lub całość usług realizowana jest przez innego Podwykonawcę, niż
Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
natychmiastowego wstrzymania wykonywania usług.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 14, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokości określonej w § 7 ust. 2 pkt. 3 lub § 7 ust. 2 pkt. 6 lit. a).
__________________
* niewłaściwe skreślić
24
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego płatności
§6
Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, będzie
określone jako iloczyn ilości odpadów zebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę i ceny
jednostkowej wynoszącej ….............. zł/Mg odpadów netto.
Szacowana wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi …..................................... zł brutto
(słownie złotych: ….............................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................).
Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją usług objętych umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy …........................................................................ .
Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie …...... dni
(maksymalnie 30 dni) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca, przedkładanej wraz z kartami przekazania odpadów
zagospodarowanych w okresie rozrachunkowym, a w przypadku podwykonawstwa razem z dowodami,
o których mowa w ust. 8 pkt. 1 z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2-9.
W przypadku podwykonawstwa:
1) Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za usługi jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji usług. Dowodem zapłaty jest
oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za
dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
2) Faktura, do której nie zostaną dołączone dowody lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1 nie stanowi
podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej
doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami, o których mowa w pkt. 1.
3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
4) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
5) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
6) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3. Zamawiający informuje
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
7) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
25
8) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w pkt. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
9) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego
z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.
8. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kary umowne. Odstąpienie od umowy.
§7
Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień niniejszej umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieterminowe odbieranie odpadów – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 6 ust. 2,
3) za powierzenie Podwykonawcy do wykonania usług objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2,
4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.
5) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.
6) w przypadku podwykonawstwa:
a) za wykonywanie przez Podwykonawcę robót innych niż przewidziane do podwykonawstwa,
określonych w § 5 ust. 2, lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez innego
Podwykonawcę, niż Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2,
b) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2
umowy,
c) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2
umowy,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 8 ust. 1.
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, następuje z chwilą doręczenia drugiej stronie
pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy i wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty
księgowej określającej wysokość kar umownych.
Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
dokumentu określającego wysokość kar umownych.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
26
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w pełnym zakresie objętym umową,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dłużej niż 7 dni,
c) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z umową lub z
naruszeniem przepisów prawa powszechnego,
d) Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób
wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,
e) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy.
f) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
g) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony
w stan likwidacji.
W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza jej postanowienia
określone w § 3 ust. 4 umowy, przy czym w przypadku zaległości w zapłacie wynagrodzenia, możliwość
odstąpienia dotyczy zaległości dłuższej niż 60 dni.
Skuteczność odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 lit. a – e oraz ust. 4, zależeć
będzie od uprzedniego pisemnego wezwania strony, która spowodowała wystąpienie okoliczności
stanowiącej podstawę zamierzonego odstąpienia od umowy, do usunięcia tego stanu z wyznaczeniem jej
stosownego terminu, nie krótszego niż 10 dni oraz bezskutecznego upływu tego terminu.
Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lit. a) - d) oraz ust. 4 może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od
umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lit. f) i g) może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej
stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez
Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia
o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia
i odszkodowania.
§9
W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie usług,
2) Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji
wykonanych usług oraz protokół usług w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia;
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanej usługi wg stanu na
dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,
4) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie
wykonywania wymienionych powyżej czynności,
5) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od
umowy.
1.
2.
Zmiana postanowień umowy
§ 10
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – rozdział XXVII.
27
3.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z przepisami
wykonawczymi i aktami prawa miejscowego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr RRG.271.31.2015 wraz z załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
28