badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich

Transkrypt

badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich
Edward Pierzgalski, Magdalena Janek,
Krystyna Kucharska, Jan Tyszka, Michał Wróbel
BADANIA HYDROLOGICZNE
W LEŚNYCH ZLEWNIACH
SUDECKICH
Synteza badań prowadzonych w latach 1993-2005
Pracę sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zamówienie Ministra Środowiska
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
Sękocin Stary, 2007
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ....................................................................................4
2. METODY I MATERIAŁY.........................................................................8
2.1. Zakres i metody badań .........................................................................8
2.2. Charakterystyka zlewni badawczych..................................................10
2.2.1. Czynniki fizycznogeograficzne ...................................................10
2.2.2. Warunki glebowe ........................................................................11
2.2.3. Warunki klimatyczne ..................................................................12
2.2.4. Charakterystyka siedliskowo - hodowlana ..................................16
3. WYNIKI BADAŃ HYDROLOGICZNYCH............................................22
3.1. Opad atmosferyczny...........................................................................22
3.2. Przepływy charakterystyczne .............................................................26
3.2.1. Wartości średnie..........................................................................26
3.2.2. Wartości minimalne ....................................................................30
3.2.3. Wartości maksymalne .................................................................34
3.2.4. Odpływy......................................................................................37
4. BADANIA JAKOŚCI WÓD OPADOWYCH I ODPŁYWOWYCH.......43
4.1. Przepływ składników mineralnych w ekosystemach leśnych.............43
4.2. Wyniki badań .....................................................................................47
4.2.1. Opady na otwartej przestrzeni .....................................................47
4.2.2. Wody powierzchniowe................................................................58
4.2.3. Ładunki jonów deponowanych i wymywanych ze zlewni ..........63
4.3. Analiza wyników badań .....................................................................67
5. WPŁYW RESTYTUCJI LASU I GOSPODARKI LEŚNEJ
NA ODPŁYW WODY ZE ZLEWNI........................................................70
6. PODSUMOWANIE..................................................................................79
LITERATURA .............................................................................................81
3