PSr: Data: 2014-08-19 Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna

Transkrypt

PSr: Data: 2014-08-19 Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
PSr:
Data: 2014-08-19
Firma: MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
•
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
GK_MONNARI_TRADE_PSr_30_czerwca_2014.pdf
Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr
2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz.
U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność
wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku
obrotowego
2014
obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
od 2014-01-01 do 201406-30
MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
zł
MSR 34
w walucie
data
przekazania:
zł
2014-08-19
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.
Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w
Warszawie / branża)
93-172
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Rzgowska
30
(ulica)
(numer)
042 685 85 01
(telefon)
[email protected]
(e-mail)
7251784741
(NIP)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(fax)
www.monnaritrade.com
(www)
472333285
(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.
WYBRANE DANE FINANSOWE
półrocze /
2014
I. Przychody ze sprzedaży
w tys. EUR
półrocze /2013
półrocze /
2014
półrocze /2013
76 652
62 762
18 345
14 894
9 717
3 557
2 326
844
III. Zysk (strata) brutto
10 346
5 575
2 476
1 323
IV. Zysk (strata) netto
12 506
5 548
2 993
1 317
V. Przepływ środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej
-5 766
1 331
-1 380
316
-16 158
6 060
-3 867
1 438
0
-2 504
0
-594
II. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
VI. Przepływ środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływ środków pieniężnych
netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto
-21 923
4 888
-5 247
1 160
IX. Zysk (strata) na jedną akcję (w
zł/EUR)
0,41
0,18
0,10
0,04
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję (w zł/EUR)
0,41
0,18
0,10
0,04
stan na 2014- stan na 2013- stan na 2014- stan na 201306-30
12-31
06-30
12-31
Aktywa razem
115 977
103 664
27 873
23 945
Zobowiązania długoterminowe
585
50
141
12
Zobowiązania krótkoterminowe
13 784
14 512
3 313
3 352
Kapitał własny
101 607
89 101
24 419
20 581
Liczba akcji
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
3,32
2,92
0,80
0,67
-
-
-
-
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec
półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy
odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek
regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.
Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr
z dnia
Plik
Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
o treści:
Opis
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z
późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
– (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1
pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik
Opis
GK_MONNARI_TRADE_PSr_30_czerwca_2014. Raport GK MONNARI TRADE S.A. PSr na dzień 30
pdf
czerwca 2014
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-19 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
Nazwa raportu
PSr
Symbol raportu
PSr
Nazwa emitenta
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Tytul
Sektor
Handel (han)
Kod
93-172
Miasto
Łódź
Ulica
Rzgowska
Nr
30
Tel.
042 685 85 01
Fax
e-mail
[email protected]
NIP
7251784741
REGON
472333285
Data sporzadzenia
2014-08-19
Rok biezacy
Numer
adres www
www.monnaritrade.com