Opinie studentów

Transkrypt

Opinie studentów
Dzial Wspólpracy z Zagranica
Opinie studentów
Opinie studentek po odbyciu praktyk w Niemczech Cottbus
Jestem bardzo zadowolona z mo¿liwo¶ci odbycia praktyki w przedsiêbiorstwie zagranicznym. Wraz z innymi
studentkami mog³y¶my zobaczyæ jak funkcjonuje taka firma, poznaæ jej struktury, jaki zakres obowi±zków posiadaj±
poszczególni pracownicy. Dodatkowym atutem by³o uczestniczenie w spotkaniach w³a¶ciciela firmy. Nasze obowi±zki
zmienia³y siê w zale¿no¶ci od aktualnego miejsca pracy (mog³y¶my pracowaæ w 3 ró¿nych firmach),w g³ównej mierze
zajmowa³y¶my siê t³umaczeniami z j. niemieckiego na j. polski i odwrotnie, tworzeniem i redagowaniem stron
internetowych.
Cieszê siê, ¿e ka¿da z nas pracowa³a osobno, gdy¿ by³o to dla nas du¿ym wyzwaniem. Nowe osoby, nowe
¶rodowiska pracy, do których trzeba siê przystosowaæ i bariera jêzykowa by³y tym, czego najbardziej siê obawia³y¶my.
Jednak ¿yczliwo¶æ, serdeczno¶æ i pomoc ze strony wszystkich pomog³a nam zapomnieæ o jakichkolwiek obawach. Z
ka¿dym problemem mog³y¶my zwróciæ siê do pracowników lub bezpo¶rednio do naszego szefa. Mimo ¿e bardzo dobrze
zna³ j. polski porozumiewa³y¶my siê z nim w j. niemieckim, aby go doskonaliæ zarówno w dziedzinie biznesu jak i
dziedzinie ¿ycia codziennego.
Dziêki ¿yczliwo¶ci naszego pracodawcy (praktykodawcy) mog³y¶my czê¶ciowo poznaæ kulturê i sposób ¿ycia studentów
z ca³ego ¶wiata, nie tylko z Niemiec (ale np. z Chin, Nigerii). A to za spraw± mieszkania w akademiku studenckim
Uniwersytetu w Cottbus.
Nasz pobyt nie tylko ogranicza³ siê do pracy za biurkiem i t³umaczeñ, czêsto organizowane wycieczki, spacery gdy
dopisywa³a pogoda (praktycznie ca³y okres praktyk) jak i inne zajêcia s± dowodem na to, i¿ czasem warto zaryzykowaæ
i nie baæ siê nowych wyzwañ.
Wiem, ze razem z moimi kole¿ankami zawsze bêdziemy wspominaæ praktyki w Niemczech nie jako obowi±zek czy
przymus, ale jako niezapomnian± i nadzwyczajn± przygodê ¿ycia, która przynios³a ze sob± bogate do¶wiadczenie
zawodowe, jak i ¿yciowe. Dlatego bez obaw mogê poleciæ takie praktyki wszystkim chêtnym i tym dla których wa¿na jest
praktyczna znajomo¶ci jêzyka obcego. (lipiec 2004)
Agata Kobuszewska
studentka III roku na kierunku stosunki miêdzynarodowe
--------W wakacje 2004 r. odby³am dwumiesiêczna praktykê w firmie Alpha Translation Service w Cottbus.
Pracowa³am tam 5 dni w tygodniu od 8 do 16. Zajmowa³am siê tam g³ownie t³umaczeniami z jêzyka polskiego na
niemiecki i z niemieckiego na polski. Do moich zadañ nale¿a³o równie¿ nawi±zywanie wspó³pracy pomiêdzy polskimi i
niemieckimi przedsiêbiorstwami oraz wyszukiwanie informacji o potencjalnych nowych kontrahentach. Praktyki w tej
firmie odbywali równie¿ studenci z innych krajów np. Rosji, Ukrainy czy Anglii, co powodowa³o, ¿e atmosfera tam by³a
bardzo przyjemna i weso³a. Ka¿dy z nas mia³ przygotowane samodzielne i w pe³ni wyposa¿one stanowisko pracy.
Mia³am tam niepowtarzaln± okazjê obserwowaæ i uczyæ siê wspó³pracy w miêdzynarodowym ¶rodowisku oraz, co
najwa¿niejsze, pog³êbiæ znajomo¶æ jêzyka niemieckiego. Ludzie tam pracuj±cy s± bardzo otwarci, ¿yczliwi i wyrozumiali.
Do¶wiadczenie, które tam zdoby³am bardzo pomog³o mi w zdobyciu obecnej sta³ej pracy. My¶lê, ze warto
zainwestowaæ w siebie i skorzystaæ z mo¿liwo¶ci wyjazdu na zagraniczna praktykê. Z ca³ym przekonaniem polecam
ka¿demu i ¿yczê powodzenia.
Agnieszka Kapu¶ciñska
absolwentka SWSPiZ (ukoñczy³a studia magisterskie na kierunku rachunkowo¶æ)
http://www.dwz.swspiz.pl
Powered by Joomla!
Generated: 8 March, 2017, 23:51