$ 2 . wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta i Gminy

Transkrypt

$ 2 . wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta i Gminy
w sprowie zmiany uchwaly nr xLIII/326/0g_Rady
Mieiskiei w sztumie z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie zatwierdzenia GminnegoProgramu "Profilatayki
i Rozwiqzywaniaproblem6w
Alkoholowychoraz przeciwdziaraniawittomairi na rok
20r0.
Na podstawieart' 4 I ust. 2 ustawyz dnia26 pu2dziemika
l9g2 roku o wychowaniuw
ttze2wo{cii przeciwdzialaniualkohotizmowi
6eanotitftekst: Dz.u. 2007 rl:.Nr70 poz.473)oraz
art'10ust' 2 i 3 ustawyz dnia29lipca2005roiu
o p#ciwd zialaniunarkomanii
( Dz. u. Nr 179,
poz' 1485ze zmianarrn),w zwiqzkuz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawyz dniag marca 1990roku o
samorzqdzie
gminnymfiednolitytekst z 2001 roku w Dz.
u. Nr 142, poz,. l5gl ze zmianami)
RadaMiejskauchwala,co nastppuje
:
$ 1.
w zalqczniku do uchwaly nr XLIII 1326/09Rady
Miejskiej w sztumie z dnia2g grudnia200g
roku w sprawie zatt'ierdzeniaGminnegoProgramupiofilaktyki
i Rozwi qzywaniaproblem6w
Alkoholowychoraz Przeciwdzialania
Nart<oman"ii
na rok 2010wpro*adisiinastgpu.l4ce zmiany
1' strona3 zdanie,,Koszl4cznyrocznie- 220.000,00
zl" zastgpujesig zdaniem,,Kosztlqczny
rocznie- 232.262,00
zl,, .
2' strona7 kolumna ',budzet" tabeli liczbaporz4dkowa
3 kwotg ,,76.200uzastEpujesiq kwot4
..99.462"
$ 2 .
wykonanieuchwalypowierzasiEBurmistrzowi
Miastai GminySztum.
$ 3 .
Uchwala wchodzi w Zyciez dniem podjgcia.
Czeslaw Oleksiak
Uzasadnienie:
Po wykonaniu zadania zwiqzarregozurzEdz.enrem
plac6w zabawz programu na
2009r pozostalakwota r2-262,0d zl. proptnu;"
sig przeznacry6te srodki na
urzqdzeniei doposahenieplac6w zabaw.
tr-qczniew 2010 roku ttu plut. zabaw.zostanie
przeznaczonakwot a gg.462,00zl
,kt6ra zostaniewykorzysiana na rearizacie'u.ffi q.ych
"shor"
inwestycji :
szkolnego
placuzabaw*
:Y;\Ztr,enie
p;d;;*owej i'Ci"^inie na
kwotE
2'Utworzenieszkolnegoplacu zabaww
Szkolepodstawowejw GoSciszewiena
kwotg * 35.630,3'Doposazenieplac6w zabawna terenie
Miasta i Gminy Saum na kwotE _7.5g2,_.