Podręczniki do gimnazjum KLASA 2

Transkrypt

Podręczniki do gimnazjum KLASA 2
Podręczniki do gimnazjum KLASA 2
AUTOR I TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
NUMER
NUMER
NA
DOPUSZCZ
LIŚCIE
ENIA
MEN
INFORMACJA O
PROGRAMIE
WYDAWNICTWO
OPIS PROGRAMU
NUMER
W
SZKOLN
YM
ZESTAW
IE
KLASAODDZIA
Ł
Język angielski
New Exam
Challenges 4
31.4
342/4/2012
Michael Harris,
David Mower, Anna
Sikorzyńska,
Lindsay White
Autorzy: Ewa
Lewandowska, Barbara
Marciszewska, Barbara
Czarnecka-Cicha.
Pearson Central
Europe
Program oparty na
podstawie programowej
dla języka obcego dla III
etapu edukacyjnego;
poziom III.1 na
podbudowie II etapu
edukacyjnego
/podręcznik
+ćwiczenia/
-program dla uczniów kontynuujących naukę
rozpoczętą w klasach młodszych
-dostosowany do uczniów o różnych
uzdolnieniach językowych
-indywidualizacja procesu nauczania
-zwrócenie uwagi na stopień zaawansowania
ucznia i jego wiek
-wytworzenie kompetencji językowej i
komunikacyjnej
umożliwiającej porozumiewanie się językiem
w codziennych sytuacjach
-cel: uczeń będzie rozumiał wypowiedź
rozmówcy i formułował wypowiedzi
-poznanie kultury spraw życia codziennego
kraju nauczanego języka
G/19/14/15 2ag,2bg
Język niemiecki
A. Potapowicz,
9.3
86/3/2009
K. Tkaczyk
9.4
86/4/2009
Aha! Neu 2a
Aha! Neu 2b
Program autorstwa
Pawła
Piszczatowskiego
oparty o 3 etap nauki
dla uczniów
rozpoczynających
naukę j. niemieckiego
WSiP
Program nauczania języka niemieckiego w
gimnazjum. Kurs rozszerzony dla
początkujących i kontynuujących naukę,
poziom III.0
2bg
G/20/14/15
G/21/14/15
Język francuski
„Amis et
Compagnie 2” kontynuacja Colette
Samson
6.1
267/2/2010
Programie nauczania
Języka Francuskiego
DLA GIMNAZJUM
Kurs podstawowy i
kontynuacyjny
Justyna Bacz -Kazior
CLE International
Program jest zgodny z Podstawą programową G/22/14/15 2ag
kształcenia ogólnego1 i uwzględnia najnowsze
tendencje w metodyce nauczania języków
obcych i rekomendacje Rady Europy zawarte w
Europejskim systemie opisu kształcenia
językowego. Pozwala także na przystąpienie do
egzaminu DELF A2
Junior
Język polski
Po polsku.
Podręcznik do
gimnazjum
A.Hącia,
J.Malczewska, L.
Adrabińska – Pacuła
13.2
151/2/2010
J. Malczewska
Program nauczania
języka polskiego w
gimnazjum
Wydawnictwo
Szkolne PWN
Program dla ambitnej młodzieży pragnącej
zapoznawać się z różnymi tekstami,
proponujący ciekawe ćwiczenia językowe i
redakcyjne
G/23/14/15 2ag,2bg
Historia
3.4
Historiapodręcznik
dla
Gimnazjum.kl.II
J. Chachaj, J. Drob,
L. Wojciechowski
Wydanie zmienione
rok 2013
Realizacja zadań wynikających z programu G/24/14/15 2ag,2bg
nauczania historii gimnazjum dla klas 1-3
pozwoli uczniom na zdobycie wiedzy i
umiejętności historycznych obejmujących
okres od pradziejów do pierwszej wojny
światowej
(określonych
w
podstawie
programowej).Pozostałe
wiadomości
i
umiejętności uczniowie maja zdobyć dopiero
w szkole ponadgimnazjalnej. Prezentowany
program jest kursem chronologicznym
i obejmuje okres od czasów najdawniejszych
do I wojny światowej
129/2/2013/z1 Program
PWN
nauczania historii
w gimnazjum.
Autor Adam
Kowal
Matematyka
8.3
Matematyka 2.
Podręcznik dla klasy
drugiej gimnazjum.
Dobrowolska i In.
168/2/2010
Program
GDAŃSKIE
„Matematyka z
WYDAWNICTWO
plusem” (oraz
OŚWIATOWE
innowacja)
-M. Jucewicz,
N Karpiński,
J. Lech opracowany
na podstawie
programu
DPN-5002/17/08
Rozwijanie umiejętności posługiwania się
liczbami. Rozwijanie umiejętności
posługiwania się symbolami literowymi.
Kształtowanie wyobraźni geometrycznej.
Rozwijanie umiejętności stosowania
matematyki.
G/25/14/15 2ag,2bg
Fizyka
Fizyka dla
gimnazjum część 2
oraz 3
Anna Kaczorowska
7.2
131/2/2009
7.3
131/3/2010
Fizyka dla
Żak
gimnazjum . Nowa
podstawa
programowa.
Nauczanie fizyki
w gimnazjum,Anna
Kaczorowska
Program został opracowany zgodnie z
podstawa programową kształcenia ogólnego
dla III etapu edukacyjnego. Uwzględnia w
niej treści nauczania oraz 14
obowiązkowych doświadczeń.
G/26/14/15
2ag,2bg
Informatyka
Informatyka
Europejczyka.
Podręcznik dla
gimnazjum.
Edycja:
Windows XP,
Linux Ubuntu,
MS Office 2003
Jolanta Pańczyk
12.1
566/2012
Informatyka
Europejczyka
program
nauczania
informatyki w
gimnazjum
Autor:
J. Pańczyk
Grupa Wydawnicza
Helion S.A.
Program Nauczania prezentuje treści zgodne z
nową podstawą programową. Obejmuje
zagadnienia wchodzące w skład
poszczególnych bloków tematycznych,
charakteryzuje ich zakresy merytoryczne
oraz wskazuje umiejętności, jakie uczeń
powinien opanować w trakcie cyklu
edukacyjnego. Zawiera również metody
oceniania postępów uczniów oraz
przykładowe testy i sprawdziany.
G/27/14/15 2ag, 2bg
Chemia
Ciekawa chemia
cz.2 podręcznik
gimnazjalisty
Hanna Gulińska,
Janina Smolińska
1.2
40/2/2009
H. Gulińska –
WSiP
program
nauczania chemii
w gimnazjum
W klasie drugiej treści programowe obejmują G/28/14/15 2ag,2bg
działy dotyczące wody i roztworów wodnych;
właściwości wodorotlenków i zasad oraz kwasów
i soli.
Biologia
Puls życia. Część II 4.2
58/2/2009
M. Jefimow,
Nowa podstawa
programowa.
Program
nauczania
biologii dla
gimnazjum.
Nowa Era
Klasa druga obejmuje budowę i funkcję
organizmu człowieka, a także zaburzenia jego
działania
G/29/14/15 2ag, 2bg
Program autorstwa Ewy Marii Tuz. Program
porusza treści dotyczące środowiska
geograficznego poszczególnych obszarów
Ziemi (kontynentów, regionów, krajów),
funkcjonowania oraz wzajemnych powiązań w
środowisku geograficznym (przyrodniczym i
G/30/14/15 2ag, 2bg
Geografia
„Puls Ziemi”
Podręcznik do
geografii dla klasy
drugiej gimnazjum
Bożena Dobosik,
1.2
5/2/2010
„Program
nauczania
geografii dla
gimnazjum”
Autor:
Nowa Era
Adam Hibszer,
społeczno-gospodarczym) w skali regionalnej i
globalnej. Obejmuje również wiadomości o
procesach zachodzących w środowisku
przyrodniczym w powiązaniu ze zjawiskami
społeczno-gospodarczymi występującymi we
współczesnym świecie w skali regionalnej.
Szczególną wagę przypisano tu treściom z
zakresu funkcjonowania człowieka w
społeczeństwie i kulturze w różnych regionach
świata.
E. Tuz
Józef Soja
Wiedza o społeczeństwie
Dziś
i
jutro. 1.1
Wiedza
o
społeczeństwieczęść I
Janicka, A. Kucia,
T. Maćkowski
77/1/2009
Teresa
Nowa Era
Kowalewska,
„Dziś i jutro”.
Program
nauczania
ogólnego wiedzy o
społeczeństwie w
gimnazjum.
Program dostosowany do nowej podstawy G/31/14/15 2ag,2bg
programowej, ciekawie prezentujący
treści dotyczące
współczesności
Religia
„Z Tobą idę przez
życie”red. Ks. P.
Mąkosa. Podręcznik
do klasy 2
gimnazjum
AZ-3201/10-LU
„Pójść za
Jezusem
Chrystusem”, nr
AZ- 3-01/10
Gaudium
Ciekawy program, liczne świadectwa wiary,
różnorodne metody dydaktyczne
G/32/14/15
2ag,2bg
Plastyka
W tym cała sztuka
6.1
167/2009
Program
nauczania
Grupa Edukacyjna
Treści zawarte w podręczniku obejmują G/33/14/15 2 ag, 2bg
szeroki zakres problematyki dotyczącej
Jolanta Gumula,
plastyki
S.A.
w gimnazjum
DPN-500219/09
Marzena
Kwiecień
W tym Cała
Sztuka.
Wychowanie fizyczne
Oficyna wydawnicza
Urszula
„Impuls”
Kierczak
Janusz Janota
sztuki, co pozwala uczniom na dobre
opanowanie prezentowanych zagadnień.
Wdrażanie młodzieży do aktywnego
uczestnictwa w kulturze fizycznej, dbałość
o rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny.
Zrozumienie i akceptacja zmian
związanych z dojrzewaniem psychicznym
i fizycznym.
Umiejętność oceny własnej sprawności
fizycznej ,rozwijanie zachowań
prozdrowotnych, przygotowanie do
udziału w różnych formach aktywności
sportowo-rekreacyjnej.
2ag,2bg
Wychowanie do życia w rodzinie
„Wędrując ku
dorosłości”
red. Terasa Król,
K. Maśnik, G.
Węglarczyk, W.
Śledziński, J.
Wronicz
1.1
205/2011/z1 Program dla
klas I-III
gimnazjum
Wydawnictwo i
Hurtownia
„Rubikon”
W obecnej, nowej edycji programu
G/34/14/15 2ag,2bg
uwzględniono treści, cele i zadania szkoły
z podstawy programowej z dnia 23
grydnia 2008 r. Materiał nauczania został
ułożony w kolejne cykle, stanowi więc
spiralny układ treści. Nauczyciel w
kolejnych klasach porusza się w obrębie
haseł programowych dotyczących
rodziny, funkcji płciowości i komunikacji
międzyludzkiej. Każdy cykl jest
dostosowany do wieku uczniów, ich
możliwości percepcyjnych.