Strategia New Frontier XI Koniec analogicznego okresu

Komentarze

Transkrypt

Strategia New Frontier XI Koniec analogicznego okresu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Strategia New Frontier XI
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
30 414 933,00
23 665 054,50
0,00
0,00
0,00
0,00
30 414 933,00
23 665 054,50
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
0,00
0,00
4.2. pozostałe
0,00
0,00
226 012,62
351 759,88
226 012,62
30 188 920,38
351 759,88
23 313 294,62
II.
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Strategia New Frontier XI
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
16 897 381,39
30 188 920,38
9 212 393,03
9 966 689,52
8 061 547,01
9 484 934,68
9 966 689,52
9 484 934,68
754 296,49
754 296,49
1 423 387,67
1 423 387,67
0,00
0,00
0,00
0,00
4 079 145,96
-14 937 172,77
30 188 920,38
23 313 294,62
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Strategia New Frontier XI
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny
okres
sprawozdawczy
(w zł)
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
355 584,6252
na początek okresu sprawozdawczego
556 991,1509
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
47,52
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
37,46
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
55,66
okresie sprawozdawczym
54,20
na koniec okresu sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
556 991,1509
768 654,6201
54,20
25,24
61,06
30,33
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
IV
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
Strategia New Frontier XI
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
0,00
0,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
23 665 054,50
0,00
0,00
351 759,88
23 313 294,62
-351 759,88
23 665 054,50
0,00
101,51%
0,00%
0,00%
1,51%
100,00%
-1,51%
101,51%
0,00%
0,00