Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
Zaklad Uslug InŜynierskich- Miroslaw Bilski
46-200 Kluczbork ul. W.Jagielly 3
KOSZTORYS ŚLEPY
45453000-7
45317000-2
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
Inne instalacje elektryczne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
BRANśA
:
:
:
:
:
:
Docieplenie dachu wyŜszego Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Wołczyn ul. Opolska 2
WOK w Wołczynie
46-250 Wołczyn , ul. Opolska 2
..
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inŜ. Miroslaw Bilski
28.07.2014r
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
28.07.2014r
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Tematem kosztorysu jest wycena robót związanych z dociepleniem styropapa stropodachów
Ŝelbetowych (dachy wysokie) WOK w Wołczynie .
Kosztorys obejmuje następujące roboty:
- demontaŜ linek odgromowych z podstawami
- zerwanie 2-ch warstw papy z powierzchni dachu
- wykonanie konstrukcji drewnianej okapu i jej montaŜ zgodnie z rysunkiem
- montaŜ obróbki okapowej z blachy gr. 0,55mm
- montaŜ z poziomowaniem (pianka poliuretanowa) płyt styropapy gr 15 cm
- ułoŜenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
- montaŜ odgromu
-2-
Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirosław Bilski
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. PodstaOpis i wyliczenia
wa
1 Docieplenie dachów
1 KNR-W Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych d.1 4-01
pierwsza warstwa
0518-06
338.4+400.9
j.m.
Poszcz
Razem
m2
m2
739.300
RAZEM
739.300
739.300
RAZEM
739.300
8.872
RAZEM
8.872
53.000
RAZEM
53.000
13.743
RAZEM
13.743
m2
2 KNR-W Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nad.1 4-01
stępna warstwa
0518-07
338.4+400.9
m2
3
d.1
Koszt wywozu i utylizacji papy
m3
739.3*0.012
m3
4 KNR-W Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do
d.1 4-01
uŜytku
0545-05
7.5*4+4*3.7+2*4.10
m
5 KNR-W Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnied.1 4-01
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-08
(8.56+9.0*2)*0.3+(6.35+9.5+3.4)*0.3
m2
6 KNR-W Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
d.1 2-02
blachy stalowej ocynkowanej-pasy nadrynnowe
0514-02
(8.65+15.73-0.15+4.5+6.5+18.85-0.15)*0.45+(24.0+
28.43-1.6)*0.45
m2
7 KNR-W Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
d.1 2-02
blachy stalowej ocynkowanej-ogniomury
0514-02
(14+8.55+9)*0.3+(6.35+9.5+3.4)*0.3
m2
m
m2
m2
m2
8 KNR 0- Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 mb
d.1 22 0529- cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
04
(8.6+9.0+14.0)*0.8+9.5+6.4+3.4+14
mb
9 KNR 0- Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy terd.1 22 0529- mozgrzewalnej
06
(1.4+0.6)*2*3
mb
obwodu
mb
obwodu
47.142
RAZEM
47.142
15.240
RAZEM
15.240
58.580
RAZEM
58.580
12.000
RAZEM
10 KNR-W Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianom2
d.1 2-02
wych PS20SE poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
0608-01 grubości 14 cm z osnową wierzchnią papową - styropapa
338.4+400.9
m2
-3-
Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirosław Bilski
739.300
RAZEM
12.000
739.300
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. PodstaOpis i wyliczenia
j.m.
wa
11 KNR-W Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2
d.1 2-02
0504-01
338.4+400.9
m2
12 KNR-W Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
d.1 2-02
ocynkowanej
0526-04
53
m
13 KNR-W Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcid.1 2-02
cy nasyonej 15x8cm , mocowanie przy krawędzi okapu
0406-01 dyblami rozpręŜnymi mosięŜnymi fi 6mm L= 18cm co 1,
5m ,łącznie z wstawkami poprzecznymi co 75 cm oraz
deską 32x120mm na całej długości murłat zgodnie z rysunkiem
(6.5+4.5+15.73+6.65+18.85+4.1)*0.15*0.08+(24.0+
28.43-1.6)*0.15*0.08+152*0.225*0.15*0.08+107.16*
0.032*0.12
m3
drew.
m
m3
drew.
Poszcz
739.300
RAZEM
739.300
53.000
RAZEM
53.000
2.108
RAZEM
2 DemontaŜ przewodów odgromowych , ponowny montaŜ
14 KNR 4- DemontaŜ wsporników odstępowych instalacji odgromod.2 03 1138- wej na dachu płaskim na papie na betonie
03
20+28
szt.
pomiar.
16 KNR 4- Następny pomiar instalacji odgromowej
d.2 03 120504
3+2
pomiar.
pomiar.
48.000
RAZEM
pomiar.
Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2311 dla Mirosław Bilski
5.000
5.000
RAZEM
17 KNR-W MontaŜ zwodów poziomych instalacji odgromowej naprę- m
d.2 5-08
Ŝanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zains0606-01 talowanych wspornikach na dachu płaskim
35+(14+2*1.2)*2
m
48.000
5.000
RAZEM
-4-
2.108
szt.
15 KNR 4- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
d.2 03 120503
3+2
18 KNR-W MontaŜ wsporników naciągowych z dwoma złączkami
d.2 5-08
przelotowymi napręŜającą na ścianie z cegły
0601-06
8+4
Razem
5.000
67.800
RAZEM
67.800
12.000
RAZEM
12.000
szt.
szt.