JM REKTOR UWAGA!!!

Transkrypt

JM REKTOR UWAGA!!!
JM REKTOR
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII,
TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH
UWAGA!!!
INFORMACJE
PROSZĘ
WPISYWAĆ
DRUKOWANYMI
LITERAMI
DRUGIE IMIĘ
IMIĘ
NAZWISKO
Proszę o przyjęcie mnie na studia drugiego stopnia (magisterskie)
prowadzone w systemie: stacjonarnym o niestacjonarnym o
fotografia o wymiarach
3,5 cm x 4,5 cm
lewy profil z widocznym
uchem, bez nakrycia
głowy i ciemnych
okularów
na kierunku PEDAGOGIKA o
na specjalności: logopedia o
resocjalizacja o
praca socjalna o
diagnoza i terapia pedagogiczna o
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza o
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z językiem angielskim o
(wybrane zakreślić o)
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA
KOD POCZTOWY
MIASTO / WIEŚ
GMINA
ULICA, NR DOMU / NR MIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
KOD POCZTOWY
MIASTO / WIEŚ
POCZTA
ULICA, NR DOMU / NR MIESZKANIA
DATA URODZENIA
WOJEWÓDZTWO MIEJSCA URODZENIA (nowe)
MIEJSCE URODZENIA (MIEJSCOWOŚĆ)
IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI
STAN CYWILNY
PŁEĆ
NAZWISKO PANIEŃSKIE (wypełniają mężatki)
NARODOWOŚĆ
OBYWATELSTWO
kobieta o
mężczyzna o
NR PESEL
NR TELEFONU – PRACA
SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO
NR TELEFONU – DOM
NR NIP
ZAWÓD
NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO
NAZWA UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ
STANOWISKO
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
e-mail
ADRES UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ (miejscowość, ulica)
WOJEWÓDZTWO ADRESU UKOŃCZ. SZK. ŚREDNIEJ
ROK UKOŃCZENIA SZK. ŚR.
DATA ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
NR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY
Stosunek do obowiązku służby wojskowej:
przedpoborowy o
PRZYNALEŻNOŚĆ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEN W
poborowy o
SERIA I NR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
przeniesiony do rezerwy o
zwolniony o
STOPIEŃ WOJSKOWY, NR SPECJALNOŚCI
ŹRÓDŁO URZYMANIA
ZAŁĄCZNIKI
Do podania załączam
1. odpis dyplomu studiów I stopnia
2. suplement dyplomu studiów I stopnia
3. świadectwo dojrzałości: oryginał o odpis o
4. orzeczenie lekarskie,
5. 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm,
6. fotografię w wersji elektronicznej,
7. kserokopię dowodu osobistego
8. ...............................................................................................................................
9. ............................................................................................................................
10. ............................................................................................................................
11. ............................................................................................................................
12. ............................................................................................................................
13. ............................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych WSETINS
w Kielcach zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926 ze zm.) oraz ustawą z 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oświadczam, że zostałem(am) poiformowany(a)
o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
CZYTELNY PODPIS (nazwisko i imię)
WYPEŁNIA PRACOWNIK UCZELNI
data złożenia
dokumentów:
ewidencja:
podpis przyjmującego
dokumenty:
AKT ŚLUBOWANIA
Podejmując studia w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach uroczyście ślubuję:
– wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej,
– poznawać prawdę o człowieku, jego obowiązkach wobec społeczeństwa i środowiska,
– dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni,
– darzyć szacunkiem pracowników Uczelni i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego,
– przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni.
CZYTELNY PODPIS (nazwisko i imię)
DATA (dzień-mies-rok)
NAZWISKO i IMIĘ
KIELCE
Podaj skąd uzyskałeś(aś) informację o Uczelni:
o promocja w macierzystej szkole
o prasa: o Echo Dnia o inne, jakie?........................................................................................................................................
o radio: o Radio Fama o Radio Planeta o inne radio, jakie? .............................................................................................
o telewizja lokalna
o Targi Edukacyjne
o od znajomego
o z innego źródła, jakiego? ........................................................................................................................................................
PODSTAWY UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ
Wykaz wymaganych dokumentów:
a) wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok poprzedzający kalendarzowy:
– studenta,
– rodziców lub małżonka,
– studiującego rodzeństwa.
(miesięczna wysokość dochodu nie może być wyższa niż określona przepisami. Informację na ten temat podaje uczelnia przed rozpoczęciem
roku akademickiego).
c) aktualne zaświadczenia ze szkół uczącego się i studiującego rodzeństwa (do 25 roku życia),
d) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, bądź o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego,
e) oświadczenie o otrzymywaniu i wysokości innych dochodów nieplegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, zasiłki
chorobowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego rolników, dochody otrzymywane z zagranicy lub z pomocy społecznej). W przypadku
alimentów należy przedłoźyć wyrok sądowy i potwierdzenie za ostatni miesiąc, w przypadku renty rodzinnej należy przedłożyć PIT 40
potwierdzający wysokość pobranej renty za rok poprzedzający składanie wniosku,
f) odpis metryki urodzenia członków rodziny poniżej 7 roku życia,
g) orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności studenta.
Informacje dodatkowe:
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody:
– studenta,
– małżonka studenta, a także będące na ich utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne
bez względu na wiek,
– rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepe noletnie, dzieci pobierające naukę do
26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Rodzeństwo uczące się w systemie niestacjonarnym może być brane pod uwagę tylko w przypadku udokumentowania przez Urząd Skarbowy braku
dochodu.
2. Student jest samodzielny finansowo jeśli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
– posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
– jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w w/w okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników,
ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta
z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
– nie złoży oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.
3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
4. Wszystkie zaświadczenia i potwierdzenia muszą być przedłożone do wglądu w oryginale lub odpisie notarialnym. Dopuszcza się składanie kserokopii
pod warunkiem okazania oryginału osobie przyjmującej dokumenty.
5. Wnioski należy składać w DZIEKANACIE do końca września.
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!
WYPEŁNIA PRACOWNIK UCZELNI
DECYZJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA z dnia .......................................
Na podstawie postępowania kwalifikacyjnego i orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowie Komisja Uczelniana ds. Rekrutacji
przyjmuje o
nie przyjmuje o na pierwszy rok studiów.
Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od w/w decyzji w terminie 14 dni.
1. dr Elżbieta Męcina-Bednarek .......................................
2. dr Wacław Kotliński ......................................................
3. mgr Joanna Nowakowska .............................................
podpisy członków Komisji Uczelnianej
WSETiNS KIELCE 2009
...............................................................................
mgr Marta Mosiołek
P r z e w o d n i c z ą c y
K o m i s j i
U c z e l n i a n e j