W trosce o środowisko i komtort życia mieszkanek i

Transkrypt

W trosce o środowisko i komtort życia mieszkanek i
DiarozwojuinfrastrukturyiSrodowiska
WtroSeeOSrodowiskoikom‘ortZyciamieSZkanekimieSZkahcOwmiaStaZyramWa
ZbudowanienowoczesmegO,elektylmegO・aIe−eiprzyjaznego帥dowiskusYStemugOSPOdarkiwodno−Sciekowej・k”TYWIle一mizabezpieczypotlZebymia−
SIaijegomieSZkanekimieszkahcew−Iocei,jakipostawilosobieizpowodzeniemreal叫ePrzedS固OrStWOGoslIOdarkiKomunaInej。ZYrarddw”
SlI“ZO・0“・SlI肌akomunaIna,WYpeiDiajaca−WimieniuMiaStaZyrardowa−SlIOCZYWajacenaSamOrZadzieotIOWiazkizzakreSlJ巾畦acjiSeiekewkomunaI一
myChorazzaopatrzeniaiokainelSlIOIecznoSciwwodedopicia.
i[WeStyCJe面rastruMlraIrIeWSe同megospodarkJ
ZFunduS剃Spel[0Sci−mOWIldzislawW臨.PreZeS
maIeStumo創wi肌e2lposesJOmPO的CZeniaSIe
WOd[0・Sciekowelnaleza do nalbard補ikapIta†0−
PGK。ZyrarddwのSp zoo−KoIelrIatra[SZaSrOd−
domielSkielSieeika[ailZaCylnelWbrzakohctyiiS一
SCiekowkommainychZP航ocnychreiOnOWかar−
C伽…yCh PrlePrOWadzerliemOderniZaCIiSyStelTlu
kew…岬yChprzyczynISiedodaiszegowzrostupo−
myrewnIeZreaiiZaCleS慨IWOdociagOWelWuiJak−
dowa,aWe†ekcieStWOr∼ytakZedogodnewa…kl
iaOpatrZemaWWOdeorazodbiOruScJekbwkommal・
ZiOmu Skanaii20Wania Zyrardowa.pomoze nam
10rOWSkieiOdIugoSCipO[adlkm
diapodtacZ帥LadomielSklegOSySlemLlkanaiiZaC”
nych[aSkaieiZlakamamydoczy爪eniaWZyrardo−
ZWekszyeme!aWOd[OSCzaopatrzemamiaStaWWO−
Juzn惟bawem,bolpOCZatkiemgrudmabr.koie間Ch
koie川yChobIektOwmledzyLmymlZui1−gOMaJa
Wie.niebylobymoz血ebezodwaznegokorzystama
dedopk:iaOt,ardzodobreJlakoSc同takzeprzyc∼y−
Odui.Czysteldogra[iCyZmielSCOWOSCiaKozIowrce
ZeSrOdkOwze…e億[yCh PGKJymrddw.Spt00
POnad50poSeSil−tymraZemZu陸yA[dersa−tak−
nlSie do poprawyefe時WnOSC−praCymieJSkieJ
Zeb6位Iemia10mO創WOSepo的ClemadozbiOrCZel
Stare
maw時mzakreSieduzedoSWはdc剃ie.kloreprze−
OCZySZCZaImSCIe的W“
SleCIkanaiiZaCy川ei
ReaIIZaClatakduzegolkapita106hIomegOProJ6時
航das(enaW(elomIiiOnOWedotacp.pozysklWa[e
Dwa”drzednecelewszystklChla軸ujetyChwPro−
Szerok−ZakresrzeczowyPro時頼uwmuszarOw[0−
WSPOSObtakwSZeChstromytraktulaCegOkwest)e
UmWOCZeSmeniagOSPOdarkIWOd[0−5cLekoweJMIa−
ZbudZenlU面EuropeJS噂narzecireaJLZa0時Olel−
dIugoSci.POZWOiinaZnaCZWUSPraW[lel=eOdbiOru
IekcietOPOd[JeSienieSta[darduzyciamleSZkanek
iegleprowadze[iekl血zadan,takabyzIIna”zacla
[ychprzedsieWZicC
imIeSZkahcOworazskuteculIelSZaOChro[aSrodo−
Caie90ProlektuSpt順amogIasprosta=emmom[a−
Sta!yrardowa,niebylabyoczywiSciemOZ”watIeZ
AktuainieSp肌aZagOSPOdarowujeu…川eP剛iadze
WISkanaturai[egO LaczmewProJekcIe.,60SPOddr
rzJCOnymWumOWleZNFOSiGW DlategotelpOZa
Z[aCZaCegOudzIaIuSrodkdw日周yCh Moi=woScko−
prZyZna[e W ramaCh PrOgramu Operacy川e90
ねWO伽の紡eh朋…mie由応加Hdw−胎p〃.’
rozbudowasieCika[ailIaCylneJprOWadzonaIeSlrOw−
rzystaIはZeWSparClafinanSOWe90budzetuWsp6L
1[血Smmra−Srodow部0naiala2007−2013、Iako
WySZCZegdiniOnyChleStazlOzadanocharakterze
nie=mOdemiZaClaStaCI川ZdatnmniaWOdy州Okra「
notyEurOPeJSkieldajeMiaStUilegOmeSZkankom
do個ansowanieProle的,,60SPOdaIねNOdn0−5cie・
mWeStyCyI[ymZalegOSpraWanateTel=emiaStapO−
ktorareailZulePO柳anSkalimaEwirOlechSp.zo.0
ImieSZkancomsZa[SenaelekVw[8.aZaraZemprZy−
koNlaNmIeScIe殖I的N一触pII”Jesttokwo・
WStanIemi[11,2kmka[a厄a坤Sanitarne10raZ
0tIeCmepraCePrOWadzoneSaWObiekciePOmPOW一
la柳eSrodowiS如po∼ySkiWanieWOdydopiCiaOraZ
ta[aPO”mie40mlnzI再riyOgOinelWartOScl
2.2kms鵬IWOdociagOWelUzySka[edoflmnSOWa一
回iOoralnahali柵dwJuZmebawemrozpoczmesIe
OdbiOriU帥ZaCleSciekowkomunai[yCh
ProJektusleOalaCelbliSko67minZInem
mIeumOilMrOymeZS軸ekontyⅢaCle〈zapociaト
takzemodemlZa叩MiejskleIOczysZCZalnIScie的W
Zgod…eZumOWaZaWartazNarodowyrnFmdu−
kowanawcieSme駆yP Projektem)mode…ZaCli
−rea”zowarIapiZeZKonsorClumFlrm.kbregoLide−
SZemOchronySrOdowlSkaiGospodarkiWodnel
MJejSkIe10czys∼CZaimScIekdworazstacl=JZdatnIa一
remleStHYDROBUDOWAGDANSKSAiGdanskal
WWarSZaWC・PrOCeSrea1−2aCyinyPOnrWa5iat,CZyii
日aWOdynMo灯a“
PameremECOTECHSpzoo.Sp komzGdahska
przcds即ioIShoGospoda州H(OIlllJbalneI
do2015roku
−Nadz,ehd雅一eJSZyZakohczyliSmyluZbudowcka[3−
WewrZeiinIUZOStaniePOdpiSana…OWanareaiiZa−
Jyrar地場’ISp.∼0.0.
〔JaksugerUle[aZWaProlek時jeSttOkonty刑aCIa
1iZaCiiSa航ar鴫IW]Jpyl1−gOLiStOpada−meWi
C部Oiektorasa[rtarDegC”D吊leg[aCegOPrZeZtere・
WCZeSnieJreai伽WanegOprZe!naSduzegoprzed−
MaIgorZata∴Haude,Zastepca PemOmOCmka
nypoI[OC[elCZeSclmiaSta Przewidzla[a nalata
SIeWZieCIa,[akterepoiySkaiiSmydofl[anSOWame
dsReailZaCIiProJektu−Ele鵬mreailZaClItegOZada−
2012−20140udowakoiektOn自iCZaCegO帥sko4km
Moman
uI.CzYSIa5.96−3002γrardow
ama航pgk@坤1aIdowpI,
…WP小耳raidow.pI
」基 経認回書
Pr0iekt”Gospodarkawodn0−5ciekowawmieScieZyrardew−EtapiI”wspdmnansowapyprzezUnieEuropeiSka
ZeSrodkdwFunduszuSpOjnoScIWramaChProgramuInfrastrukturaiSrodowisko
32053382 14092012 DGWRP