Budżet 2015r.

Transkrypt

Budżet 2015r.
Urząd Miasta Zgierza Wydział Edukacji
Zgierz, dn. 20.03.2015 r.
Jana Pawła II 16
Zgierz
SP-3 BUDŻET 2015 r.
Wydatki
Zadanie : Własne gminy
Dział Rozdział
801
Opis
Wartość
801 Oświata i wychowanie
2 827 067,00
801
80101
80101 Szkoły podstawowe
2 685 668,00
801
80101
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801
80101
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
801
80101
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
144 314,00
801
80101
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
331 200,00
801
80101
4120 Składki na Fundusz Pracy
34 800,00
801
80101
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
14 400,00
801
80101
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
16 800,00
801
80101
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801
80101
4260 Zakup energii
801
80101
4270 Zakup usług remontowych
801
80101
4280 Zakup usług zdrowotnych
2 000,00
801
80101
4300 Zakup usług pozostałych
20 049,00
801
80101
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801
80101
4410 Podróże służbowe krajowe
801
80101
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801
80101
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801
80146
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7 774,00
801
80146
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4 841,00
801
80146
4300 Zakup usług pozostałych
801
80146
4410 Podróże służbowe krajowe
801
80146
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801
80148
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
133 625,00
801
80148
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
106 200,00
801
80148
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801
80148
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801
80148
4120 Składki na Fundusz Pracy
854
800,00
1 890 900,00
1 905,00
115 000,00
500,00
1 500,00
500,00
110 500,00
500,00
800,00
133,00
2 000,00
7 925,00
18 200,00
1 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
159 001,00
854
85401
85401 Świetlice szkolne
150 001,00
854
85401
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
121 200,00
854
85401
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854
85401
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
854
85401
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 800,00
854
85415
85415 Pomoc materialna dla uczniów
9 000,00
854
85415
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
9 000,00
7 201,00
19 800,00
2 986 068,00
Razem zadanie: Własne gminy
Wydatki ogółem
2 986 068,00
Dochody
Zadanie : Własne gminy
Dział Rozdział
Opis
801
80101
80101 Szkoły podstawowe
801
80101
0920 Pozostałe odsetki
2015-03-20 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.
801
80101
0970 Wpływy z różnych dochodów
Razem zadanie: Własne gminy
Wartość
1 200,00
200,00
strona 1 z 2
1 000,00
1 200,00
Dochody
Zadanie : Własne gminy
Dział 80101
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
801
Opis
801
80101
0920 Pozostałe odsetki
801
80101
0970 Wpływy z różnych dochodów
200,00
1 000,00
1 200,00
Razem zadanie: Własne gminy
Dochody ogółem
Rodzaj planu:
Budżet
2015-03-20 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.
Wartość
1 200,00
strona 2 z 2
1 200,00