zaproszenie do składania ofert - STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA

Transkrypt

zaproszenie do składania ofert - STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA
REGULAMIN DRUGIEGO KONKURSU PISEMNEGO
na sprzedaż
materiałów przeznaczonych do budowy statku B-178-I/26
materiałów przeznaczonych do budowy statku B-178-I/27
materiałów przeznaczonych do budowy statku B201-II/7
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest „Bud – Bank Leasing” Sp. z o.o. działająca w charakterze Zarządcy
Kompensacji w imieniu własnym lecz na rachunek Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. z
siedzibą w Szczecinie (71-642 Szczecin, ul. A. Antosiewicza 1, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000028502, NIP 851-00-04-685, o kapitale zakładowym
611 095 922,15 PLN), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego
przemysłu stoczniowego (Dz.U. z 2008 r., Nr 233, poz.1569 – dalej ustawa kompensacyjna),
zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu jako „Zarządca Kompensacji”.
§2
Komisja konkursowa
1. Do przygotowania i organizacji konkursu zostanie powołana przez Zarządcę
Kompensacji trzyosobowa Komisja konkursowa. W skład Komisji wchodzi dwóch
przedstawicieli Zarządcy Kompensacji i jeden przedstawiciel Korporacji Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej KUKE).
2. Komisja konkursowa jest organem pomocniczym Zarządcy Kompensacji powołanym do
oceny spełniania przez uczestników konkursu warunków formalnych udziału w konkursie
oraz do badania i oceny ofert. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa powyżej
komisja
konkursowa
wydaje
pisemną
rekomendację
dotyczącą
wyboru
Rekomendacja Komisji nie ma charakteru wiążącego dla Zarządcy Kompensacji.
§3
Przedmiot konkursu
ofert.
Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki majątkowe:
 materiały przeznaczone do budowy statku B-178-I/26
 materiały przeznaczone do budowy statku B-178-I/27
 materiały przeznaczone do budowy statku B201-II/7
Cena
Wywoławcza
[zł]
Pozycja
1. Materiały przeznaczone do budowy statku B-178-I/26:
16 506 177,-
 elementy i detale przygotowane do produkcji sekcji kadłuba wraz z
niezamontowanym zbrojeniem sekcji
3 219 715
 sekcje kadłuba wykonane i zakonserwowane na komorach malarskich z
zamontowanym zbrojeniem
8 412 893
 materiały zmagazynowane przeznaczone do budowy statku
4 873 569
2. Materiały przeznaczone do budowy statku B-178-I/27:
 materiały zmagazynowane przeznaczone do budowy statku
3. Materiały przeznaczone do budowy statku B-201-II/7:
3 996 802,6 382 143,-
 elementy i detale przygotowane do produkcji sekcji kadłuba wraz z
niezamontowanym zbrojeniem sekcji, furtorampa i prowadnice przestawne
2 867 030
 sekcje kadłuba wykonane i zakonserwowane na komorach malarskich z
zamontowanym zbrojeniem
2 237 915
 materiały zmagazynowane przeznaczone do budowy statku
1 277 198
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawiera się w „Opinii o wartości składników majątku
Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.” z dnia 27 lipca 2011r., sporządzonej przez dr Sebastiana
Kokota z Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, do pobrania ze
strony internetowej www.ssn.pl lub www.bbl.com.pl
albo do wglądu w siedzibie Zarządcy
Kompensacji.
§4
Warunki sprzedaży
Warunki umowy sprzedaży zawiera projekt umowy zawierający klauzule nienegocjowalne,
dostępny na stronie internetowej www.ssn.pl
oraz „Bud – Bank” Leasing Sp. z o.o.
www.bbl.com.pl albo dostępny w siedzibie Zarządcy Kompensacji.
§5
Termin i miejsce oględzin przedmiotu konkursu
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Szczecinie w dniach od 30.08.2011r. do
09.09.2011r. w godz. od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 609 020 962
§6
Ogłoszenie o konkursie oraz termin składania ofert
1.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w prasie codziennej o charakterze
ogólnopolskim oraz na stronach internetowych wskazanych w treści niniejszego
regulaminu.
2.
Pisemne oferty ze wskazaną ceną netto oddzielnie dla każdej pozycji z tabeli powyżej,
należy złożyć lub przesłać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert Pozycja
X” ( gdzie X oznacza numer kolejny z tabeli powyżej) w siedzibie Bud-Bank Leasing Sp. z
o.o. (ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa) do dnia 09 września 2011 r. do godziny 14:00,
przy czym decyduje data wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Bud-Bank
Leasing Sp. z o.o. w tym samym dniu, tj. 09 września 2011 r. do godziny 14:30. Podczas
otwarcia mogą być obecni wyłącznie oferenci. W przypadku wysłania oferty pocztą lub
kurierem za moment złożenia oferty uznany będzie moment wpływu oferty do adresata.
Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół a najwyższa oferta spełniająca wymogi
Regulaminu konkursu ofert, zostanie wyłoniona bezpośrednio po otwarciu ofert. Oferty
poniżej cen wywoławczych nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert porównywalnych
cenowo, za które uważa się oferty, gdzie różnica w stosunku do najwyższej zaoferowanej
ceny netto wynosi 50 000 zł Zarządca Kompensacji przeprowadzi podczas posiedzenia
aukcję ustną z postąpieniem 20 000 zł liczonym od najwyższej zaoferowanej, przy czym
podmioty przystępujące do aukcji ustnej winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
3.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wartości przedmiotu oferty, dla każdej
pozycji w tabeli powyżej należy wpłacać oddzielnie na konto Stoczni Szczecińskiej Nowa
Sp. z o.o. nr 18 1020 4795 0000 9502 0182 6148 (PKO BP S.A.) w terminie
stosownym, by rachunek stoczni został uznany do dnia 09 września 2011 r. do godziny
14:00 z dopiskiem „wadium pozycja X” ” ( gdzie X oznacza numer kolejny z tabeli
powyżej). Terminowa wpłata wadium jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
§7
Wymogi formalne ofert
1.
Każda z ofert powinna zawierać:
1) nazwę firmy i siedzibę oferenta albo imię, nazwisko i adres zamieszkania, jeżeli
oferentem jest osoba fizyczna, adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (np. z KRS), zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej, lub w przypadku podmiotów niebędących osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub spółkami prawa
handlowego odpis z innego właściwego rejestru, za aktualne uznaje się odpisy ww.
dokumentów odzwierciedlających rzeczywisty stan rzeczy, nie starsze jednak niż z
okresu ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem oferty,
3) dokument pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile prawo do
reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentu określonego w pkt. 2 powyżej;
4) proponowaną cenę ofertową według następującej tabeli:
PRZEDMIOT OFERTY
CENA
OFERTOWA
NETTO [zł]
1. Materiały przeznaczone
do budowy statku B-178I/26:
2. Materiały przeznaczone
do budowy statku B-178I/27:
3. Materiały przeznaczone
do budowy statku B-201II/7:
W przypadku składania ofert częściowych należy przekreślić puste pola znakiem X
5) oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenia społeczne,
6)
oświadczenie
oferenta,
że
nie
wszczęto
wobec
niego
postępowania
upadłościowego lub nie została ogłoszona upadłość,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu oraz stanem
faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, niniejszym regulaminem oraz że
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, a nadto, że jest związany ofertą do dnia 15
września 2011 r.
8) pisemne zobowiązanie oferenta o przyjęciu do wiadomości wzoru umowy
sprzedaży i akceptacji jej warunków;
9) pisemne zgody na złożenie oferty określonej treści i zawarcie umowy pochodzące
od uprawnionych organów, a w przypadku oferentów będących osobami
fizycznymi pozostającymi w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej - zgody
współmałżonków. W przypadku pozostałych podmiotów w odniesieniu do
których obowiązek uzyskania zgody nie jest wymagany –oświadczenie o braku
obowiązku pozyskiwania zgody;
10) oświadczenie, że w przypadku wyłonienia oferenta jako zwycięzcy zapłaci on
zaoferowaną cenę sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT przed
podpisaniem umowy sprzedaży,
11) dowód wpłaty wadium,
12) w przypadku, gdy oferent dopuszcza swoje uczestnictwo w aukcji ustnej, o której
mowa w § 6 ust. 2, stosowne pełnomocnictwo dla osoby biorącej udział w aukcji
ustnej, o ile prawo do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentu określonego
w pkt. 2 powyżej.
2.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty oraz ich udziałem w
niniejszym postępowaniu. Wszelkie dokumenty winny być złożone w oryginale, bądź
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub
adwokata.
3.
Wadium zostanie zwrócone uczestnikom konkursu w terminie 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy z wyłonionym oferentem. W przypadku uczestników konkursu, których
oferty nie zostały wybrane zwrot nominalnej kwoty wadium, w terminie wyżej
wskazanym, wyczerpuje wszelkie roszczenia uczestnika związane z wpłatą i posiadaniem
przez Stocznię Szczecińską Nowa Sp. z o.o. na rachunku bankowym kwoty wadium.
Uczestnikowi, którego oferta zostanie wybrana przez Zarządcę Kompensacji, wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu lub innych roszczeń względem kupującego.
Wadium może być uiszczone wyłącznie w PLN i przepada w przypadku niepodpisania
umowy w terminie 3 dni od wezwania przez Zarządcę Kompensacji.
§8
Obciążenia i zastrzeżenia
Mienie objęte konkursem jest przewłaszczone na rzecz KUKE, które to przewłaszczenie jest
bezskuteczne w stosunku do Zarządcy Kompensacji w świetle art. 42 ust. 2 ustawy
kompensacyjnej i stanowiło przedmiot postępowań sądowych zainicjowanych przez KUKE
przeciwko Zarządcy Kompensacji, co do którego Zarządca Kompensacji zawarł z KUKE ugodę
stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
§9
Tryb przeprowadzenia konkursu oraz ocena ofert
W ramach konkursu, komisja konkursowa dokona oceny ofert w zakresie spełniania
przez nie wymogów formalnych określonych w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu oraz
sprawdzi kompletność załączonej dokumentacji oraz dokona wskazania najwyższej ofert
oraz wskazania czy istnieją podstawy do przeprowadzenia aukcji ustnej.
Po dokonaniu oceny formalnoprawnej złożonych ofert przez komisję konkursową,
Zarządca Kompensacji dokona ostatecznego wyboru oferenta lub przeprowadzi aukcję
ustną, która wyłoni ostatecznego oferenta.
§ 10
Ważność konkursu.
1
Konkurs jest ważny, w przypadku gdy zostanie złożona co najmniej 1 (jedna) oferta,
spełniająca warunki konkursu.
2
Konkurs wygrywa ten oferent, który zaproponuje najwyższą cenę z uwzględnieniem
pozostałych warunków konkursu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.
Odwołanie, unieważnienie lub zmiana warunków konkursu:
1)
Zarządca Kompensacji może konkurs unieważnić, odwołać lub zmienić jego
warunki bez podania przyczyny.
2)
W przypadku unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków konkursu, jego
uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zarządcy Kompensacji,
ani Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
2.
Po zakończeniu konkursu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyboru
oferenta, o którym mowa w § 9, zostanie zawarta stosowna umowa sprzedaży, zawierająca
klauzule nienegocjowane, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została
wybrana, Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zawarcia
umowy z oferentem, który zaoferował drugą w kolejności najkorzystniejszą cenę.
4.
Wszelkie dokumenty w niniejszym postępowaniu konkursowym winny być składane w
języku polskim.