PPP Jak ustalić moment, w którym prace należy uznać za

Transkrypt

PPP Jak ustalić moment, w którym prace należy uznać za
PPP
Jak ustalić moment, w którym prace należy uznać za rozpoczęte ze względu na konsekwencje
możliwości lub ich braku w kontekście udzielenia pomocy publicznej?
POJĘCIE „EFEKTU ZACHĘTY” I „ROZPOCZĘCIA PRAC” PO REFORMIE POMOCY PUBLICZNEJ
Maria Roden:
Zmiana definicji „rozpoczęcia prac” spowodowała wiele problemów interpretacyjnych. Po reformie nie
uznaje się za rozpoczęcie prac zakupu gruntów lub prac przygotowawczych.
Jak ustalić limit pomocy de minimis w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w
więcej niż jednym sektorze?
LIMITY POMOCY DE MINIMIS PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCY
Maciej Zasłona: Generalną zasadą jest, że w takiej sytuacji przedsiębiorcy przysługuje niższy z
dostępnych limitów pomocy publicznej.
Jakie zwolnienia i ulgi podatkowe objęte są pomocą de minimis w rolnictwie?
NOWELIZACJA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I
LEŚNY A POMOC PUBLICZNA
Bogumił Pahl:
Z początkiem stycznia 2016 r. obowiązują zmiany w podatku rolnym, które w art. 12 ust 12 wskazują
na katalog ulg i zwolnień, które są objęte pomocą de minimis.
Jakie rodzaje pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego uznaje się za zgodne z
rynkiem wewnętrznym UE?
ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA KULTURĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Krzysztof Niziałek:
Aby mieć świadomość, jak szeroko rozumie to zagadnienie Komisja Europejska należy zajrzeć do
sekcji 11 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.