Skład Dziewcząt 11 – 14.06.2015r.

Transkrypt

Skład Dziewcząt 11 – 14.06.2015r.
Małopolski Związek Piłki Ręcznej
31- 979 Kraków ul. Ptaszyckiego 4,
tel.887 666 778, e-mail: [email protected]
Konto 32 8591 0007 0020 0017 5997 0001
74 /2015
NIP : 676 – 17 – 36 – 568
8.06.2015r.
WG. ROZDZIELNIKA
Komunikat 9/ KWJ/CHŁ./DZ.2015
Realizując plan szkoleniowy kadry wojewódzkiej juniora chłopców w roku 2015 ustalony przez
ZPRP Warszawa, powołuje na konsultację szkoleniową makroregionalną w Kielcach
Dziewczęta 11 -14.06.2015r.
Chłopcy 18 – 21.06.2015r.
Skład Dziewcząt 11 – 14.06.2015r. - 14 zawodniczek + 2 trenerów
1.Betlej Weronika
MKS PM Tarnów
2.Kostuch Wiktoria
MKS PM Tarnów
3. Rybka Sylwia
MKS PM Tarnów
4.Ochońska Aleksandra
MKS PM Tarnów
5.Ochońska Bogna
MKS PM Tarnów
6.Janik Weronika
Olimpia Nowy Sącz
7.Solska Julia
Olimpia Nowy Sącz
10.Wielocha Agnieszka
UKS Dwójka N. Sącz
11.Nawara Laura
SPR Olkusz
12.Petlic Aleksandra
SPR Olkusz
13.Odrobina Klaudia
SPR Olkusz
14.Plutka Karolina
SPR Olkusz
15. Chajdecka Alicja
Kusy Kraków
16. Domagała Oliwia
Kusy Kraków
Rezerwa :
1. Szczepanek Julia
SPR Olkusz
2. Sioła Wiktoria
SPR Olkusz
3. Florczyk Kinga
SPR Olkusz
4. Mirocha Gabriela
Kusy Kraków
5. Trenerzy: Beata Filip , Krzysztof Kutrzeba
Wyjazd w dniu 11.06.2015r. o godzinie 16.00 z Krakowa – Parking za Biedronką ul.
Worcella, do Kielc ul. Jagiellońska 90 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, pierwszy
posiłek kolacja 19.00 , odprawa techniczna 20.00 .
Powrót do Krakowa w dniu 14.06.2015r. po obiedzie.
Przejazdy zawodników na miejsce zbiórki w Krakowie na koszt klubów macierzystych i pod
opieką rodziców lub trenerów klubowych.
Skład Chłopców 18 -21.06.2015r. - 14 zawodników + 2 trenerów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drozdalski Mateusz – UKS Czwórka Libiąż
Cegłowski Kacper – UKS Czwórka Libiąż
Bogudziński Kacper – UKS Czwórka Libiąż
Lazarowicz Kacper – MKS PM Tarnów
Łazarczyk Leon – SKS Kusy Kraków
Chojnacki Mateusz – SKS Kusy Kraków
7. Put Karol – UKS Krakowiak 85 Kraków
8. Krasucki Mateusz – PMOS Chrzanów
9. Majewski Maciej - UKS Czwórka Libiąż
10. Kotuła Bartosz – UKS Krakowiak 85 Kraków
11. Siuda Karol – UKS Czwórka Libiąż
12. Starzec Marek – MKS PM Tarnów
13. Wojtasik Tomasz - SKS Kusy Kraków
14. Kowalik Michał – UKS Czwórka Libiąż
Rezerwa :
15. Światłowski Szymon - UKS Czwórka Libiąż
16. Łuczyński Konrad – MKS PM Tarnów
17. Kosmala Kacper – UKS Krakowiak 85 Kraków
trenerzy: Bartłomiej Jarosz , Leszek Wójcik
Wyjazd w dniu 18.062015r. o godzinie 16.00 z Krakowa – Parking za Biedronką ul. Worcella,
do Kielc ul. Jagiellońska 90 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, pierwszy posiłek kolacja
19.00 , odprawa techniczna 20.00 .
Wyjazd do Krakowa w dniu 21.06.2015r. po obiedzie.
Przejazdy zawodników na miejsce zbiórki w Krakowie na koszt klubów macierzystych i pod
opieką rodziców lub trenerów klubowych.
Ze względu na krótki czas, potwierdzenia udziału bezpośrednio do trenerów kadry
Bartłomiej Jarosz 660 90 82 83 [email protected] ,
Beata Filip 609 100 036 [email protected] ,
Kutrzeba Krzysztof 602-221-925 [email protected] ,
Zawodnicy muszą posiadać: obuwie sportowe ,piłkę, ubiór stosowny do pory roku. Wymóg
podstawowy – każdy zawodnik bezwzględnie posiadać musi aktualną kartę zdrowia podbitą
przez upoważnionego lekarza oraz kartę zawodniczą
Każdy zawodnik zgodnie z decyzja Zarządu MZPR po konsultacji z Radą Trenerów
dokonuje wpłaty 50,00 zł. pokrywanej przez klub lub rodziców . Wpłatę należy dokonać
gotówką w dniu przyjazdu na konsultację lub na konto MZPR :
32 8591 0007 0020 0017 5997 0001 – w dopisku nazwisko zawodnika
Przypominamy wszystkim , którzy nie przesłali o obowiązku posiadania ze sobą
oświadczenia o danych osobowych i upoważnieniach do reprezentowania przez trenera w
razie udzielania pomocy medycznej ( w załączeniu druki) !!!
Ze sportowym pozdrowieniem
Zbigniew Gorączko
K/o - MZPR
Rozdzielnik : Kluby, trenerzy , ŚZPR.
........................... dnia ...................
Wyrażamy zgodę na udział mojego wychowanka*/ dziecka* ............................................................ we
wszystkich akcjach szkoleniowych i startowych wg harmonogramu planowanych działań w 2015 roku (załącznik nr
2 – plan lub załącznik nr 13 – plan po zmianach), organizowanych przez .............................
......................................................................... i Małopolski Związek Piłki Ręcznej .
Informujemy, że córka /syn/ jest zdrowa/y i nie ma przeciwwskazań do udziału w akcjach szkoleniowych.
Informacja dotycząca przebytych chorób ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Informacja dotycząca uczuleń ................................................................................................ ...................
...................................................................................................................................................................
Informacja dotycząca zażywanych stale leków ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................... .........
Inne dodatkowe informacje ............................................................................................... .........................
Stwierdzam, że podałam/em/ wszystkie znane mi informacje o wychowanku*/ dziecku*, które mogą pomóc we
właściwej opiece na akcjach szkoleniowych i startowych.
Zezwalam na udział szkoleniowca w konsultacji ambulatoryjnej lub szpitalnej mojego wychowanka*/ dziecka*.
Biorę odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez moje dziecko na zgrupowaniach szkoleniowych. W przypadku
nie podporządkowania się mojego wychowanka*/ dziecka* zasadom zachowania biorę pod uwagę osobisty odbiór
z akcji szkoleniowych.
Wyrażam zgodę na podanie lekarstw przypisanych przez lekarza
Wyrażam zgodę na podanie odżywek zatwierdzonych przez ZPRP i MZPR.
...........................
...........................
podpis matki*/ opiekuna*
podpis ojca*/ opiekuna*
Załącznik: Aktualna Karta Zdrowia Sportowca oraz zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Podstawowe dane osobowe:
o
Nazwisko Imię: .......................................................................................
o
Data urodzenia: ... ... - ... ... - ... ... ... ...
o
Numer PESEL: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
o
Miejsce urodzenia: ..................................................................................
o
Adres zamieszkania: ...............................................................................
.............................................................................................................
o
Telefon kontaktowy z rodzicem: ................................................................
o
Adres
i
podstawowe
dane
jednostki
lekarza
rodzinnego:
..............................
.............................................................................................................................................................................
o
Inne istotne informacje: ..........................................................................
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Dane osobowe przekazane przez wnioskodawców licencji trenerskiej/zawodniczej/sędziowskiej/programów szkolenia
z siedzibą
dofinansowywanych przez ZPRP do Realizatora programu tj.
, oraz do Związku Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.
w
Puławskiej 300 będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz danych
osobowych na potrzeby administrowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) systemów informatycznych,
w zakresie programów realizowanych ze wsparciem środków MSiT . Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest
to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik programu
posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia pr zez
Wnioskodawcę
udziału
w
programach
realizowanych
przez
ZPRP
oraz
uniemożliwi
wydanie
licencji
trenerskiej/sędziowskiej/ zawodniczej.
Niniejsze oświadczenie składa Wnioskodawca oraz dodatkowo i odrębnie - inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności
prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie licencji
trenera/zawodnika/sędziego innej określonej regulaminami ZPRP..
............................................................
(imię i nazwisko)
........................................................................................
(adres: miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania )
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych o sobowych oraz mojego
dziecka/podopiecznego (o ile dotyczy - niepotrzebne skreślić ):
................................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)
z siedzibą w
przez Realizatora programu tj.
oraz przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 300, w ce lu realizacji zadań
statutowych ZPRP, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz danych osobowych na potrzeby administrowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) , w
zakresie programów realizowanych we wsparcie środków MSiT.
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania.
.............................................................
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Podobne dokumenty