OKNA -Obozowa 87 Farby PP

Transkrypt

OKNA -Obozowa 87 Farby PP
Przedmiar robót
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
WYMIANA WITRYN DO LOKALU UŻYTKOWEGO
ul. Obozowa 87 - Lokal użytkowy Farby i lakiery
ZGN Administracja KOŁO
Warszwa ul. Ciołka 33
Budowlana
kod CPV 45421125 - 6
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Marek Myk - inspektor nadzoru inwestorskiego
14.10. 2015
Śr. stawka "Sekocenbud" III kw 2015
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie:
SPORZĄDZIŁ
% S
% S+Kp(S)
zł
ZATWIERDZIŁ
Data opracowania
14.10. 2015
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Charakterystyka obiektu:
Witryny do wymiany na witryny z PCV oraz wymiana drzwi od zaplecza na drzwi stalowe ocieplane antywłamaniowe z dwoma zamkami
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności,
kolor okien PCV biały, funkcje rowieralno (uchylne w jednym skrzydle okien górnym) współczynnik K1,
w zamykaniu funkcja rozszczelniająca + 2 zamki w drzwiach wejściowych.
-2-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
OKNA -Obozowa 87 Farby
przedmiar robót
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNNR 3
Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn
0701-06
analogia
2.25*2.43*5+1.69*1.51*2
2 KNNR 3
0702-06
3 KNNR 3
0605-05
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych ocieolanych stalowych
1.5*2.23
j.m.
m2
Poszcz.
m2
32.44
RAZEM
32.44
3.34
RAZEM
3.34
m2
m2
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z m2
przetarciem tynków (pomalowanie ościeży)
2.25*0.15*2*5+1.51*0.15*2*2+2.95*2*0.15*2*5+1.69*2*0.15*2+1.5*0.3+2.23*2* m2
0.3
15.93
RAZEM
4 KNR 4-01
0108-11
5 KNR 4-01
0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
ległość do 1 km
32.44*0.06+3.34*0.06
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 29
2.15
-3-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
Razem
15.93
2.15
RAZEM
2.15
2.15
RAZEM
2.15
m3
m3
OKNA -Obozowa 87 Farby
Lp.
Podstawa
przedmiar robót
Opis
Jedn.
przedm.
m2
1 KNNR 3 070106
analogia
Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn
2 KNNR 3 070206
3 KNNR 3 060505
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrzm2
nych ocieolanych stalowych
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i su- m2
fitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków (pomalowanie ościeży)
4 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa11
mowyładowczymi na odległość do 1 km
m3
5 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa12
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 29
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
m3
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
Cena jedn.
Ilość
2.25*2.43*
5+1.69*
1.51*2 =
32.44
1.5*2.23 =
3.34
2.25*0.15*
2*5+1.51*
0.15*2*2+
2.95*2*
0.15*2*5+
1.69*2*
0.15*2+1.5*
0.3+2.23*2*
0.3 = 15.93
32.44*0.06+
3.34*0.06 =
2.15
2.15
Wartość