Zwroty: Korespondencja osobista | SMSy i Internet (czeski

Komentarze

Transkrypt

Zwroty: Korespondencja osobista | SMSy i Internet (czeski
Korespondencja osobista
List
List - Adres
czeski
esperanto
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sally Davies
Sally Davies
155 Mountain Rise
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Strona 1
09.03.2017
Korespondencja osobista
List
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
List - Wstęp
czeski
esperanto
Milý Johne,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ahoj Johne,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Čau Johne,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johne,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Strona 2
09.03.2017
Korespondencja osobista
List
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Nejdražší Johne,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Děkuji za Tvůj dopis.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Dankon pro via letero.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
List - Rozwinięcie
czeski
esperanto
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a)
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min /
vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Strona 3
09.03.2017
Korespondencja osobista
List
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas
min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
List - Zakończenie
czeski
esperanto
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Strona 4
09.03.2017
Korespondencja osobista
List
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Opatruj se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Atentu.
Miluji tě.
Używane, gdy piszemy do partnera
Mi amas vin.
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multe da amo,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Strona 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
09.03.2017