Kraków, 05 czerwiec 2012 r ZAPYTANIE OFERTOWE

Transkrypt

Kraków, 05 czerwiec 2012 r ZAPYTANIE OFERTOWE
Kraków, 05 czerwiec 2012 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje
wykonawców w zakresie realizacji szkolenia z tematyki:
1. informatyki:
- Programowanie Flash Action Script 3
do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu „Projekt szkoleniowy dla pracowników
INTERIA.PL” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1. A Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu
państwa. Zakres tematyczny szkolenia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
I.
Opis przedmiotu zamówienia
Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):
80500000-9
Usługi szkoleniowe
Informacje odnośnie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia informatycznego dla pracowników
INTERIA.PL Planuje się, że szkolenie będzie realizowane w terminie: czerwiec, lipiec 2012
r. Szkolenie będą się odbywało w systemie grupowym zgodnie z Tabelą nr 1. Szczegółowy
termin realizacji szkolenia oraz ostateczny program szkolenia zostaną ustalone w umowie
pomiędzy INTERIA.PL a Wykonawcą.
Tabela nr 1
Nazwa szkolenia
Programowanie Flash
Action Script 3
Ilość
grup
Ilość godzin
szkoleniowych ( z
wliczoną przerwą
obiadową i przerwami
kawowymi).
Orientacyjna liczba
uczestników ogółem we
wszystkich grupach z
danego szkolenia
1
16
5
Zajęcia realizowane będą w siedzibie INTERIA.PL w Krakowie.
II.
Warunki udziału w postępowaniu
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunek:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia tj.
trenerem, wskazanym do niniejszego projektu, posiadającym niezbędną wiedzę
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 100 godzin szkoleniowych) z
zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym.
III.
W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany
min. do:
1. Przygotowania programu szkolenia z wstępnie opracowanym zakresem merytorycznym.
2. Prowadzenia list obecności (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych
dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
3. Archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez WUP Kraków i Instytucję
Zarządzającą.
5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkolenia oraz ich
oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
POKL.
6. Przeprowadzenia testów kompetencji z danego tematu szkolenia w dniu rozpoczęcia
oraz w dniu zakończenia szkolenia wraz z analizą i oceną 5 dni po przeprowadzeniu
szkolenia.
7. Przeprowadzenia szkolenia i wydania certyfikatów po ukończonych szkoleniach,
potwierdzających ukończenie szkolenia (zawierających niezbędne logotypy wg
wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
IV.
Oferta powinna zawierać:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej o której mowa w punkcie 1 rozdziału II (kopia
potwierdzona „za zgodność z oryginałem”).
2. Informacje nt. trenera (Curriculum Vitae) który zostanie przydzielony do niniejszego
projektu. Dokumentacja musi zawierać informacje pozwalające stwierdzić, iż został
zrealizowany warunek posiadania wiedzy, o której mowa w punkcie 2 rozdziału II.
3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenia trenera w
przeprowadzeniu szkoleń informatycznych w ostatnich 3 latach (w szczególności
doświadczenie zgodne z profilem działalności Zamawiającego).
4. Oświadczenie poparte przynajmniej 3 rekomendacjami/referencjami (z zastrzeżeniem,
że liczba referencji nie może przekroczyć 10) o wykonywaniu a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywaniu usług, o wartości co
najmniej 10 000 zł netto, polegających na przygotowaniu i realizacji szkoleń z
tematyki informatycznej w okresie ostatnich 3 lat (o ile Oferent posiada).
5. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie Oferenta w
przeprowadzeniu szkoleń informatycznych współfinansowanych ze środków
pomocowych (w tym EFS) - o ile Oferent posiada.
6. Szczegółowy program przedmiotowego szkolenia wraz z opisem przygotowania
słuchaczy.
7. Całościową ofertę cenową netto oraz brutto zawierającą cenę przeprowadzenia
szkolenia wraz z wszystkimi elementami wymienionymi w punktach 1-7 rozdziału III.
8. Oferta powinna zawierać informacje na temat wyposażenia i konfiguracji stanowisk,
niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (software & hardware). Ocenie podlegać
będzie wyposażenie i jego istotność dla szkolenia. W przypadku uwzględnienia
wyposażenia i konfiguracji stanowisk oferta powinna zawierać kwotę łączną netto
szkolenia jak i kwotę netto szkolenia bez wyposażenia i konfiguracji stanowisk. Cena
powinna uwzględniać koszty noclegów, wyżywienia oraz koszty dojazdu na miejsce
szkolenia trenerów.
9. Termin ważności oferty.
10. Oświadczenie o braku powiązań:
Oświadczam, że firma (wstawić nazwę) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z
GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.
lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. lub osobami wykonującymi w
imieniu GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta;
d) pełnomocnika;
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
4. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały
sposób oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zaleca
się ponumerowanie wszystkich stron oferty.
5. Oferta powinna być trwale spięta.
6. Dokumenty w ramach postępowania mogą być składane w oryginale lub kopiach
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo do
reprezentacji, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
VI.
Kryterium wyboru oferty:
W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług, który złoży
najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie
przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena
dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria:
1. Cena – waga max 55 pkt.
2. Doświadczenie oferenta, w którym będzie brane pod uwagę wykonanie o wartości co
najmniej 10 000 zł netto, polegających na przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki
informatycznej, w tym doświadczenie oferenta w realizacji projektów szkoleniowych,
współfinansowanych ze środków pomocowych (w tym EFS), w okresie ostatnich 3 lat –
waga max 10 pkt.
3. Zapewnienie udziału wykwalifikowanych trenerów w projekcie (doświadczenie w
projektach o podobnym charakterze, w szczególności zgodnych z profilem działalności
Zamawiającego) – waga max 15 pkt.
4. Wyposażenie i konfiguracji stanowisk, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia z
punktu widzenia jego istotności dla danego szkolenia. (software & hardware) - waga
max 5 pkt.
5. Jakość merytoryczna szkolenia na podstawie zaproponowanego programu – waga max.
15 pkt.
VII.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – Szkolenia Informatyczne”
należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 21 czerwca 2012 r. do
godziny 17.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k.
(dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Os. Teatralne 9A, 31-946
Kraków w Zespole Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych.
VIII. Osoba do kontaktu:
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu:
Aneta Kuźniak – Pałetko tel. 012/646-27-49
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
Rozstrzygniecie postępowania:
Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji w przypadku ostatecznego programu
szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
W przypadku uchylania się od podpisania umowy wyłonionego wykonawcy, umowa
może zostać podpisana z następnym w kolejności wykonawcą.
X.
Postępowanie końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące.
Załącznik nr 1. Wykaz zagadnień do szkolenia
Programowanie Flash Action Script 3
Szkolenie ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu programowania interaktywnych
aplikacji w technologii flash z użyciem języka ActionScript 3. Uczestnikami kursu będą
programiści z praktycznym doświadczeniem w tworzeniu aplikacji w języku PHP.
Szkolenie powinno w szczególności zawierać:
 Wskazanie istotnych elementów języka ActionScript 3
 Praktyczne przykłady multimedialnych aplikacji takich jak odtwarzacz wideo
 Praktyczne przykłady interaktywnych aplikacji
 Wymiana danych z serwerem, komunikacja XML
 Metody wdrażania i debugowania aplikacji
Preferowaną forma szkolenia są warsztaty z dużą ilością praktycznych przykładów.