specyfikacja techniczna redestylarki

Transkrypt

specyfikacja techniczna redestylarki
ZAŁĄCZNIK NR 1C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA REDESTYLARKI
Rodzaj: REDESTYLARKA DO WODY
Urządzenie/wersja (pełna nazwa):
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: 2008 (fabrycznie nowy)
PARAMETRY OPISOWO-DIAGNOSTYCZNE
LP.
PARAMETR
WYMAGANY
WYMAGANE PARAMETRY I
WARUNKI
1.
Klasa ochrony aparatu I
TAK
2.
Wydajność destylatu – ok. 4,5 dm³/h
TAK
3.
ZuŜycie wody chłodzącej – ok. 150 dm³/h
TAK
4.
Praca automatyczna
TAK
5.
Musi oczyszczać wodę podwójną destylacją
z rozpuszczalnych soli mineralnych i
zawartości gazów.
TAK
6.
Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
TAK
7.
Urządzenie musi posiadać
oddzielone chłodnicami.
kotły
TAK
8.
Elementy mające kontakt z wodą
destylowaną muszą być wykonane z
materiałów
obojętnych
dla
procesu
oczyszczania.
TAK
9.
Musi
posiadać
przepływu.
natęŜenia
TAK
10. Musi
posiadać
podwójny
system
zabezpieczeń:
- czujnik ciśnienia przepływu wody
- pływakowy czujnik poziomu wody
TAK
11. Urządzenie
musi
destylować
bezpośrednio z sieci wodociągowej.
TAK
regulację
dwa
wodę
12. Pobór mocy do 7,5 kW
TAK
13. Waga urządzenia do 18 kg
TAK
14. Świadectwa, certyfikat CE.
TAK
OFEROWANE
PARAMETRY
UWAGA:
Niespełnienie powyŜszych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
WAśNE!
1. Zamawiający wymaga, aby opis Redestylarki został sporządzony na oryginalnym
załączniku nr 1C Zamawiający dopuszcza sporządzenie przez Wykonawcę własnej
tabeli w celu zamieszczenia opisów parametrów, niemniej jednak zakazana jest
zmiana treści tabeli bez zgody Zamawiającego mająca wpływ na treść parametrów
wymaganych przez Wykonawcę. Jakakolwiek zmiana bez pisemnej zgody
Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający wymaga dołączenia kopii oryginalnych materiałów technicznych
producenta t.j. specyfikacji technicznej (Product Data, Data Sheet, Technical
Specification etc.) w języku polskim przetłumaczone przez tłumacza .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności
podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich
źródłach w tym równieŜ poprzez zwrócenie się o złoŜenie dodatkowych
wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.
..............................................................................................
podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy