Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla tłumaczy

Transkrypt

Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla tłumaczy
Slavia-Centrum Języków Słowiańskich
ul. Lubicz 22/8
31-504 Kraków
[email protected]
tel. 507-487-201
www.slavia-jezyki.pl
Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla tłumaczy organizowanych
przez Slavia - Centrum Języków Słowiańskich.
1. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży
i ewentualnego noclegu ponosi uczestnik.
2. Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie opłaty oraz wysłanie
zgłoszenia na adres: [email protected] Z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc decyduje kolejność wpłat na konto bankowe organizatora.
3. W przypadku zapełnienia grupy lista zostanie zamknięta, a osoby, które
opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot
pieniędzy.
4. Ostateczny termin wpłaty mija 1.V.2013. Po tym terminie organizator
zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika, który nie uiścił opłaty,
z listy uczestników warsztatów. Na jego miejsce zostanie wpisana osoba
z ewentualnej listy rezerwowej.
5. Na przelewie powinno widnieć imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na
szkolenie.
6. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z warsztatów. W przypadku rezygnacji
w terminie do 1.V.2013 organizator zwraca cały koszt warsztatów.
W przypadku rezygnacji do 8.V.2013 - organizator zwraca 80% wartości
szkolenia, w przypadku rezygnacji do 13.V.2013 - organizator zwraca
50% wartości szkolenia, w przypadku rezygnacji po 13.V.2013 organizator nie zwraca wniesionej przez uczestnika opłaty.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia.
Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, uczestnicy szkolenia zostaną o tym
wcześniej poinformowani mailowo. Jeżeli uczestnik po zmianie programu
będzie chciał zrezygnować z warsztatów, przysługuje mu wtedy zwrot
100% wpłaconej kwoty za warsztaty.
8. W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania warsztatów. W takim przypadku organizator zwróci opłatę
uczestnikom warsztatów.