Regulamin Przedszkola w Lusowie

Transkrypt

Regulamin Przedszkola w Lusowie
Regulamin
Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku
zawierający zasady przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola
1
§1
1. Rodzice( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola
oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola
do domu.
2. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest wprowadzenie go
do sali zajęć i przekazanie pod opiekę nauczycielce przedszkola, w której zbierają się
dzieci. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
ponosi przedszkole.
3. Rodzice( prawni opiekunowie ) dziecka przyprowadzając dziecko do przedszkola winni
przekazać je pod opiekę nauczyciela , a odbierając dziecko z przedszkola
odebrać je od nauczyciela. Uznaje się , że rodzic przejmuje od nauczyciela opiekę nad
dzieckiem w momencie przywitania się dziecka z rodzicem. Następnie dziecko wraz z
rodzicem powinni opuścić teren przedszkola.
§2
1. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie,
sąsiedzi,
rodzeństwo itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające imię i nazwisko osoby
oraz stopień pokrewieństwa.
2. Pisemne upoważnienia od rodziców lub prawnych opiekunów znajdują się u
wychowawców grup.
3. Decyzja powinna być podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Decyzja może być anulowana przez rodziców lub prawnych opiekunów na wyraźne
pisemne oświadczenie opiekunów, zawierająca dane osoby zwolnionej z odbioru dziecka
i datę powstania tej decyzji.
§3
1. W przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie proszą o wydanie z przedszkola
dziecka osobie niepełnoletniej, decyzję swoją wyrażają na piśmie, podając dane osoby
upoważnionej: imię i nazwisko, datę urodzenia, czas trwania decyzji oraz deklarację, że
biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z
przedszkola.
2. Nie wydaje się dzieci osobom do 10 roku życia (art. 43 Prawo o Ruchu Drogowym).
§4
1. W nagłych, losowych przypadkach, gdy dziecko ma odebrać osoba nieupoważniona,
dopuszcza się podanie przez rodziców lub prawnych opiekunów telefonicznie lub faksem
imienia i nazwiska odbierającej osoby. W tym przypadku, osoba ta powinna okazać się
dowodem potwierdzającym jej tożsamość.
Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z
przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego
pełnomocnictwa.
2. Nauczyciel, dyrektor przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku,
2
gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie
wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
3. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole
jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania
kontaktu z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami.
W innych przypadkach dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.
§5
1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 1700 i nie ma żadnego
kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, opiekę nad nim przejmuje
nauczyciel lub Dyrektor.
2. Decyzję o dalszym postępowaniu z dzieckiem każdorazowo podejmuje Dyrektor
Przedszkola, który o zaistniałym fakcie ma prawo po upływie
1 godziny oczekiwania na rodziców lub prawnych opiekunów dziecka poinformować
policję.
§6
1. W przypadkach konfliktowych, na terenie przedszkola między rodzicami a
nauczycielami dotyczącymi odbioru dziecka z przedszkola, dyrektor zgłasza ten fakt
policji i w obecności policji dochodzi do wydania dziecka z przedszkola.
2. Tylko postanowienia sądowe dotyczące prawnej opieki nad dzieckiem i inne nakazy
wydane przez sąd, będą respektowane przez dyrektora przedszkola. Nie będą
respektowane żadne indywidualne oświadczenia matki czy ojca o nie wydawanie
dziecka z przedszkola jednej ze stron.
§7
1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców i prawnych opiekunów do przestrzegania i
respektowania postanowień niniejszego regulaminu i pouczenia o powyższych zasadach,
osób wskazanych w oświadczeniach do odbioru dzieci z przedszkola.
2. Osoby uprawnione do odbioru dzieci z przedszkola będą legitymowane do momentu,
gdy pracownicy przedszkola nie będą pewni identyfikacji danych osób.
3. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania osób uprawnionych
dzieci, o zasadach legitymowania.
§8
1. Zasady wprowadzone w niniejszym regulaminie mają zapewnić bezpieczeństwo
dzieciom w drodze do i z przedszkola.
2. Do niniejszego regulaminu załącza się wzory:
 upoważnienia do odbioru dziecka, (zał. nr1),
 zgody rodziców na wydanie dziecka z przedszkola osobie niepełnoletniej (zał. nr
2),
3

upoważnienie osoby pełnoletniej do odbioru dziecka tylko w określonym
dniu / dniach (zał. nr 3).
§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Data uchwalenia
Dyrektor przedszkola
………..………………………………………
miejscowość data
4
Rada Pedagogiczna
załącznik nr 1
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU
W ROKU SZOLNYM 20…../20….
Nazwisko i imię rodzica
………………………………………………………………
Nazwisko i imię dziecka
………………………………………………………………..
Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące pełnoletnie osoby:
Lp.
Nazwisko imię osoby
upoważnionej
Nr dowodu osobistego
Stopień
pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Upoważnienie wydawane jest na okres: ………………………………………………………....................
/okres ważności upoważnienia od – do/
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od
chwili odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.
……………………………………………………….
/czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów dziecka/
5
załącznik nr 2
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU
PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ
W ROKU SZOLNYM 20…../20….
Upoważniam ………………………………………….. urodzoną /ego………………………….
( imię i nazwisko osoby upoważnionej)
do odbioru mojego dziecka ………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w okresie…………………………………. .
……………………
(data)
…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka)
Oświadczamy, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od chwili odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.
……………………
(data)
…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka)
6
załącznik nr 3
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA NA ZIELONYM WZGÓRZU W LUSÓWKU
W OKREŚLONYM DNIU
Nazwisko i imię rodzica……………………………………………………………………
Nazwisko i imię dziecka……………………………………………………………………
Upoważniam Panią /Pana ……………………………………………………legitymująca/y
się DOWODEM OSOBISTYM Nr……………………………….…
do odbioru córki / syna z przedszkola w dniu ……………………………………………..
Oświadczamy, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od chwili odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.
………………………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
7